ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-similarity-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น similarity, *similarity*,

-similarity- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"I still have not found any robot that bears any similarity to myself.แต่ผมก็ยังไม่พบ หุ่นที่มีอะไรเหมือนผมเลย
THE OBVIOUS SIMILARITY BEING IT'S A PROSTITUTE WHOSE THROAT WAS SLASHED.ตรงที่ว่าเหยื่อโสเภณีถูกฆ่าปาดคอน่ะ
This drama is based on fiction and any similarity to real people, places, or events are purely coincidentalเนื้อหาในละครแตกต่างจากเรื่องราวและ ผู้คนที่เกิดขึ้นจริงหน่วยงานและเหตุการณ์ในเรื่องเป็นเรื่องราวที่แต่งขึ้น
But there is similarity in each.แต่มันมีความคล้ายคลึงกันในแต่ละที่
Now, we already know that there is a similarity in the method of killing.ตอนนี้ เรารู้แล้วว่า มีความคล้ายคลึงกันของวิธีการฆ่า
Given the second ship's similarity in design, our calculated approach, well, I thought it was rather obvious, really.ยานลำที่2มีการออกแบบที่คล้ายคลึงกัน การคำณวนจากที่เราเข้าใกล้ มันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแหละ
And the only similarity between the two victimsและความเหมือนกันอย่างเดียว ระหว่างเหยื่อสองราย
To catalog every dreaded similarity that links them.แคตตาล็อกทุกความคล้ายคลึงกันหวั่นที่เชื่อมโยงพวกเขา
But due to the similarity of the circumstances, can you think of anyone that might want to harm you and your brother?แต่เพราะความคล้ายกันของสถานการณ์ คุณนึกถึงใครที่อยากจะ ทำร้ายคุณกับพี่คุณออกบ้างมั้ย
I just figured it was the similarity to the other cold cases?ผมเพิ่งพบว่ามันมีความคล้ายคลึง กับคดีแช่เย็นอื่น
Given the similarity to the Trevor Beckman case we'll definitely want to question her.คดีนี้คล้ายกับ คดีของเทรเวอร์ เเบล๊คแมน เราต้องสอบปากคำเธอก่อน
Many are noting a similarity to the Westchester incident over a year ago... that left over 600 injured... and took the lives of seven mutants, including several of the X-Men.หลายคนกล่าวว่าเป็นเรื่องที่คุล้าย เหตุการณ์ในเวสเชสเตอร์ปีทีแล้ว ที่มีคนบาดเจ็บกว่า 600 มนุษย์กลายพันธุ์ตาย 7 รวมทั้งเอ็กซ์เม็นอีกหลายคน

-similarity- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
似寄り[により, niyori] (n) similarity
相似点[そうじてん, soujiten] (n) point of likeness (between); resemblance; similarity
類纂[るいさん, ruisan] (n,vs) collection of similar objects; classification by similarity

-similarity- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การแปลงภาวะคล้าย[n. exp.] (kān plaēng ) EN: similarity transformation FR:
ข้อเหมือน[n.] (khø meūoen) EN: similarity ; similarities [pl] ; thing in common FR: similarité [f]
ความคล้าย[n.] (khwām khlāi) EN: resemblance ; similarity ; similitude FR: ressemblance [f]
ปฏิภาค[n.] (patiphāk) EN: analogy ; similarity ; proportion FR:
ภาวะคล้าย[n. exp.] (phāwa khlāi) EN: similarity FR:
เปรียบ[v.] (prīep) EN: be like ; be similar to ; have similarity ; be comparable to ; compare with ; match FR: être comparable
ศูนย์กลางความคล้าย[n. exp.] (sūnklāng kh) EN: centre of similarity ; center of similarity ; centre of similitude ; center of similitude ; similitude FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -similarity-
Back to top