ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*reciprocate*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น reciprocate, -reciprocate-

*reciprocate* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reciprocate (vi.) ตอบแทน See also: แลกเปลี่ยน Syn. exchange, reply
reciprocate (vt.) ตอบแทนกัน See also: แลกเปลี่ยนกัน Syn. correlate, interchange
reciprocate (vi.) เคลื่อนไปข้างหน้าและข้างหลังสลับกัน See also: เคลื่อนไปมา
reciprocate (vt.) ทำให้เคลื่อนไปข้างหน้าและข้างหลังสลับกัน See also: ทำให้เคลื่อนไปมา
English-Thai: HOPE Dictionary
reciprocate(รีซิพ'ระเคท) vt. แลกเปลี่ยนกัน,ยื่นหมูยื่นแมว,รู้สึกต่างตอบแทนกัน,ทำให้เคลื่อนไปข้างหน้าและถอยหลังสลับกัน vi. ตอบแทน,สนอง,ตอบสนอง,แลกเปลี่ยน,เคลื่อนไปมา, See also: reciprocative adj. reciprocatory adj. reciprocation n. reciprocator n.
English-Thai: Nontri Dictionary
reciprocate(vt) ตอบแทน,ย้อนกลับ,แลกเปลี่ยนกัน,ตอบสนอง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กตัญญูกตเวที (v.) be grateful to someone (and reciprocate with loyalty) See also: be a client (in a patron-client relationship) Syn. กตัญญู Ops. เนรคุณ, อกตัญญู
กตัญญูรู้คุณ (v.) be grateful to someone (and reciprocate with loyalty) See also: be a client (in a patron-client relationship) Syn. กตัญญู, กตัญญูกตเวที Ops. เนรคุณ, อกตัญญู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's a sudden pressure to reciprocate this one little favor.มันเกิดแรงกดดัน ต่อข้อแลกเปลี่ยนเล็ก ๆ นี่
He can never reciprocate our feelings, which only reinforces the conviction that we're not worthy of being loved.เขารักเราตอบไม่ได้ ซึ่งนั่นพิสูจน์ว่า เราไม่มีค่าพอให้ใครรัก
We thought ... and by the way, there's no need to reciprocate, mind you...เราคิดว่า ... ที่จริงแล้ว ไม่จำเป็นต้องตอบแทนก็ได้ พวกเธอก็...
I didn't reciprocate back then, and I don't now.คราวนั้น ฉันไม่ได้ตอบรับคุณ และครั้งนี้ ก็ไม่เช่นกัน
He wants to please the overbearing father figure but resents the lack of reciprocated affection.เราต้องการจูเลียส ซีซ่าร์ นโปเลียน
Did he reciprocate?แล้วเขาได้ทำอะไรตอบแทนไหม?
As I understand, you'd do favors for those who reciprocate.เพราะตามที่ฉันรู้ คุณให้ความช่วยเหลืออย่างดี เป็นกรณีพิเศษ
We just don't want you to get hurt by feelings He can't reciprocate.เราแค่ไม่อยากให้เธอเสียใจ เพราะเขาไม่คิดแบบเธอ
I can neither understand nor reciprocate.ที่ผมไม่สามารถเข้าใจ หรือตอบสนองได้แบบนี้มากกว่า
No matter how many times I reached out, she just wouldn't reciprocate.No matter how many times I reached out, she just wouldn't reciprocate.
Believe me, I know it's not reciprocated.เชื่อผมเถอะ ผมรู้ว่ามันไม่สามารถตอบแทนกันได้

*reciprocate* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
返す(P);反す(P)[かえす, kaesu] (v5s,vt) (1) (esp. 返す) (See 帰す・かえす) to return (something); to restore; to put back; (2) to turn over; to turn upside down; to overturn; (3) (esp. 返す) to pay back; to retaliate; to reciprocate; (suf,v5s) (4) (after the -masu stem of a verb) to repeat ...; to do ... back; (P)

*reciprocate* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กตัญญูกตเวที[n.] (katanyū kat) EN: gratitude ; gratefulness ; sense of obligation ; one who is thankful for benefits received and reciprocates them FR:
กตเวที[n.] (katawēthī) EN: grateful person ; appreciative person ; one who reciprocates the done favour FR:
สนอง[v.] (sanøng) EN: reply ; respond ; answer ; return ; retaliate ; reciprocate ; repay ; repay a favour FR: répondre à
ทด[v.] (thot) EN: repay ; return ; reciprocate ; compensate ; indemnify ; recompense ; reimburse ; pay back FR: restituer ; redonner
ตอบสนอง[v. exp.] (tøp sanøng) EN: meet ; respond ; answer ; reciprocate ; react ; requite FR: répondre à ; satisfaire
ตอบแทน[v.] (tøpthaēn) EN: requite ; reward ; compensate ; renumerate ; reprisal ; repay ; reciprocate FR: récompenser ; rénumérer ; guerdonner (vx)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *reciprocate*
Back to top