ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-reciprocate-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น reciprocate, *reciprocate*,

-reciprocate- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กตัญญูกตเวที (v.) be grateful to someone (and reciprocate with loyalty) See also: be a client (in a patron-client relationship) Syn. กตัญญู Ops. เนรคุณ, อกตัญญู
กตัญญูรู้คุณ (v.) be grateful to someone (and reciprocate with loyalty) See also: be a client (in a patron-client relationship) Syn. กตัญญู, กตัญญูกตเวที Ops. เนรคุณ, อกตัญญู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's a sudden pressure to reciprocate this one little favor.มันเกิดแรงกดดัน ต่อข้อแลกเปลี่ยนเล็ก ๆ นี่
He can never reciprocate our feelings, which only reinforces the conviction that we're not worthy of being loved.เขารักเราตอบไม่ได้ ซึ่งนั่นพิสูจน์ว่า เราไม่มีค่าพอให้ใครรัก
I didn't reciprocate back then, and I don't now.คราวนั้น ฉันไม่ได้ตอบรับคุณ และครั้งนี้ ก็ไม่เช่นกัน

-reciprocate- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สนอง[v.] (sanøng) EN: reply ; respond ; answer ; return ; retaliate ; reciprocate ; repay ; repay a favour FR: répondre à
ทด[v.] (thot) EN: repay ; return ; reciprocate ; compensate ; indemnify ; recompense ; reimburse ; pay back FR: restituer ; redonner
ตอบสนอง[v. exp.] (tøp sanøng) EN: meet ; respond ; answer ; reciprocate ; react ; requite FR: répondre à ; satisfaire
ตอบแทน[v.] (tøpthaēn) EN: requite ; reward ; compensate ; renumerate ; reprisal ; repay ; reciprocate FR: récompenser ; rénumérer ; guerdonner (vx)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -reciprocate-
Back to top