ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*pitiless*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pitiless, -pitiless-

*pitiless* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pitiless (adj.) ซึ่งไร้ความสงสาร See also: ซึ่งไร้ความเมตตา Syn. remorseless, ruthless Ops. kind, sensitive
pitilessly (adv.) อย่างเลือดเย็น Syn. relentlessly
English-Thai: HOPE Dictionary
pitiless(พิท'ทิเลส) adj. ไร้ความปรานี,ไม่มีใจเมตตา,ไม่มีใจสงสาร
English-Thai: Nontri Dictionary
pitiless(adj) ไม่เมตตา,ไม่สงสาร,โหดร้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's a fierce, pitiless, wolfish man.เขาดุดัน ไร้ความเมตตา เป็นชายที่คล้ายสุนัขป่า
"a gaze blank and pitiless as the sun,มีแววตาที่ว่างเปล่า และ ไร้เมตตา
"Made from the ashes of Capricorn's victims The Shadow was immortal and invulnerable and as pitiless as his master.มันก่อร่างขึ้นจากเถ้าธุลีของเหยื่อ ที่ถูกคาปริคอร์นสังหาร... เงานั้นไม่เจ็บ ไม่ป่วย และอยู่ยงคงกระพัน อีกทั้งยังปราศจากความเมตตา เช่นนายของมัน
It seems unduly pitiless to me, to burn someone's dog.ดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องที่โหดร้ายมากสำหรับฉัน ต่อการเผาน้องหมาของใครบางคน
It seems kind of pitiless to shoot the dog in the first place.ดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องที่โหดร้ายมาก ที่ยิงน้องหมาตั้งแต่ตอนแรก
You don't "The children fastened their eyes upon their bit of candle and watched it melt slowly and pitilessly away.ไม่ใช่... เหล่าเด็กน้อยนั่งจ้องมองแสงเทียนที่ลุกโชน
But the effect of all this honesty was rather pitiless.แต่ผลกระทบทั้งหมดของความจริงนี้ มันค่อนข้างจะโหดร้าย

*pitiless* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无情[wú qíng, ˊ ㄑㄧㄥˊ, 无情 / 無情] pitiless; ruthless; merciless; heartless

*pitiless* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
冷淡無情[れいたんむじょう, reitanmujou] (n,adj-na) cold-hearted; callous; pitiless; unsympathetic
情け知らず;情知らず[なさけしらず, nasakeshirazu] (n) coldhearted; pitiless; merciless; heartless

*pitiless* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหี้ยม[adj.] (hīem) EN: ruthless ; hard ; cruel ; merciless ; brutal ; harsh ; pitiless FR: impitoyable ; implacable
โหด[adj.] (hōt) EN: crue ; pitiless ; brutal ; heartless ; unfeeling FR: cruel ; méchant ; sans coeur
โหดเหี้ยม[adj.] (hōthīem) EN: ruthless ; brutal ; pitiless ; heartless ; cruel FR: inhumain ; tyrannique ; cruel
โหดร้าย[adj.] (hōtrāi) EN: cruel ; pitiless ; brutal ; atrocious ; vicious ; heartless ; ruthless ; insensate ; unkind FR: cruel ; atroce ; sans pitié ; brutal ; insensible
ใจดำ[adj.] (jaidam) EN: black-hearted ; cruel ; wicked ; merciless ; unsympathetic ; pitilessmean ; unkind ; heartless FR: méchant ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre ; insensible ; cruel ; diabolique ; impitoyable ; sans pitié
ใจแข็ง[adj.] (jaikhaeng) EN: hard-hearted ; stouthearted ; pitiless ; unyielding ; heartless ; merciless ; callous ; adamant ; firm ; unbendable FR: insensible ; dur ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre
ใจร้าย[adj.] (jairāi) EN: evil-minded ; cruel ; wicked ; merciless ; pitiless ; vicious ; heartless ; unkind ; mean FR: mauvais ; méchant
ปราศจากความปรานี[adj.] (prātsajāk k) EN: heartless ; merciless ; pitiless FR: sans pitié ; sans merci ; impitoyable ; implacable

*pitiless* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unbarmherzigkeit {f}pitilessness
unbarmherzig {adv}pitilessly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *pitiless*
Back to top