ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

relentlessly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *relentlessly*, -relentlessly-

relentlessly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
relentlessly (adv.) อย่างเลือดเย็น Syn. pitilessly

relentlessly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
びしびし[, bishibishi] (adv) (on-mim) stickily; relentlessly
夏い[なつい, natsui] (adj-i) (col) (from 夏 and 熱い) blisteringly hot; relentlessly hot; scorching
吹き通し;吹通し[ふきとおし;ふきどおし, fukitooshi ; fukidooshi] (n) (1) (ふきとおし only) blowing through; ventilation; draft; (2) blowing relentlessly; (3) blowing hot air; exaggerating; boasting
容赦なく[ようしゃなく, youshanaku] (adv) (See 容赦) relentlessly; mercilessly; (P)

relentlessly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbarmherzig {adv}relentlessly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า relentlessly
Back to top