ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

remorseless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *remorseless*, -remorseless-

remorseless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
remorseless (adj.) ซึ่งไม่สำนึกผิด See also: ซึ่งไม่สงสาร Syn. shameless, pitiless
remorselessly (adv.) อย่างไร้สำนึก See also: อย่างไม่สงสาร Syn. brutally
remorselessness (n.) ความไม่สำนึกผิด See also: ความไม่สงสาร
English-Thai: HOPE Dictionary
remorseless(รีมอร์ส'ลิส) adj. ไม่สำนึกผิด,ไม่มีความปรานี,ไม่มีความสงสาร,โหดเหี้ยม,ทารุณ, See also: remorselessness n.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You strike me as a particularly icy and remorseless man, Mr. Dufresne.คุณตีฉันเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำแข็งและไร้ความปราณีคนนาย Dufresne
Justice will be dispensed by cannonade and cutlass, and all manner of remorseless pieces of metal.ความยุติธรรม จะถูกชำระด้วยกระสุนปืนใหญ่ ทั้งคมดาบ ด้วยบรรดาหลากศาสตราวุธ อย่างดุดัน และไร้ปราณี
The Princess was well aware of his remorseless wickedness.เจ้าหญิงรับรู้ดีถึง ความโหดเหี้ยมของเขา
Maybe he's a remorseless madman with no empathy, who eludes detection by manipulating others.บางทีเขาอาจเป็นคนบ้า ที่ไร้ความปราณีและความเห็นใจ ที่พยายามไม่ให้ตัวเองโดนจับได้ โดยการปั่นหัวคนอื่น
I happen to be a remorseless assassin.ฉันเกิดมาเพื่อเป็นนักฆ่า ที่ไร้หัวใจ
From past conversations,we know he's a narcissist and seemingly remorseless.จากที่ได้คุยกับเขา เรารู้ว่าเขาหลงตัวเอง และดูไม่สำนึกผิดเลย

remorseless ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hartherzigkeit {f}remorselessness
hartherzig {adv}remorselessly
unbarmherzig {adv}remorselessly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า remorseless
Back to top