ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*parents*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น parents, -parents-

*parents* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grandparents (n.) ปู่ ย่า ตา ยาย
parents (n.) พ่อแม่
parents (n.) ต้นกำเนิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
parentsบิดามารดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Parentsบิดามารดา [TU Subject Heading]
Stepparentsบิดามารดาเลี้ยง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การทำขวัญนาค (n.) performing a ceremony for chanting parents´ loving kindness
ค่าน้ำนม (n.) money given to the bride´s parents by the groom´s parents at the engagement ceremony Syn. ค่าสินสอด
ค่าสินสอด (n.) money given to the bride´s parents by the groom´s parents at the engagement ceremony
ขบวนขันหมาก (n.) procession of the groom´s parents
บิดามารดา (n.) parents See also: father, mother, progenitor Syn. บุพการี
บิดามารดา (n.) parents
บุรพาจารย์ (n.) parents Syn. บูรพาจารย์
ปู่ย่า (n.) grandparents
ผู้บังเกิดเกล้า (n.) parents See also: father, mother, progenitor Syn. บุพการี, บิดามารดา
พ่อแม่ (n.) parents Syn. บิดามารดา
มารหัวขน (n.) child born by unmarried parents See also: unwanted child
ในไส้ (adj.) of the same parents See also: consanguine Ops. นอกไส้
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
My parents forgot to sign my formพ่อแม่ฉันลืมเซ็นต์ชื่อในแบบฟอร์มของฉัน
A lot of parents attended the meetingพ่อแม่จำนวนมากเข้าร่วมประชุม
Your parents won't like it if you doพ่อแม่คุณต้องไม่ชอบแน่ถ้าคุณทำมัน
If something happens to him, my parents will blame meถ้าบางสิ่งเกิดขึ้นกับเขา พ่อแม่ก็จะตำหนิฉัน
I do like to spend time with my parentsฉันชอบใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่ของฉัน
Your job is to focus on your studies and help your parents!งานของเธอคือตั้งใจเรียนและช่วยเหลือพ่อแม่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But after 40 days without a fish the boy's parents told him... ... that the old man was now definitely and finally salao which is the worst form of unlucky... ... and the boy had gone at their orders in another boat... ... which caught three good fish theแต่หลังจาก 40 วันโดยไม่ต้อง ปลา พ่อแม่ของเด็กได้บอกเขา ว่าคนเก่าตอนนี้
Do you you have parents Blondie?นายมี... ...มีพ่อแม่ไหม หัวทอง?
Go back to New Hampshire, and I'll call you at your parents' house.กลับไปที่มลรัฐนิวแฮมป์เชียร์และฉันจะโทรห​​าคุณที่บ้านพ่อแม่ของคุณ
Tell your parents nothing can be heard.บอกให้พ่อแม่ไม่ได้ยิน
Since we have promised Cheng Ying's parents, We should take good care of her.ตั้งแต่เราให้สัญญาต่อพ่อแม่ของเที้ยเอ็ง, เราต้องดูแลนางเป็นอย่างดี.
Four months had passed, but my parents still hadn't been able to put the pieces back together again.สี่เดือนผ่านไป แต่พ่อ-แม่ผม ก็ยังไม่สามารถ รวบรวมสติสตังได้เลย
And if your parents are too fucked-up to do it, then maybe I should.และถ้าพ่อแม่นายโหลยโท่ยเกิน ฉันอาจจะทำมันซะเอง
Your parents would kill you.พ่อกะแม่ต้องเล่นงานคุณแน่ ๆ
Maybe my parents are looking for me.ฉันว่าพ่อกับแม่คงห่วงฉันแล้วล่ะ
If they think you're with me, they'll be the happiest parents at Kellerman's.ถ้าท่านรู้ว่าคุณอยู่กับผม ท่านจะเป็น ผู้ปกครองที่มีความสุขที่สุดในรีสอร์ทเลย
You think kids want to come with their parents and take fox-trot lessons?คุณคิดว่าเด็ก ๆ อยากมาเต้นรำกับพ่อแม่ที่นี้เหรอไง?
But my parents wanted to get rid of meแต่ครอบครัวผมต้องการเอาชนะผม

*parents* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亲情[qīn qíng, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄥˊ, 亲情 / 親情] affection; family love; love, esp. within a married couple or between parents and children
[zǔ, ㄗㄨˇ, 祖] ancestor; forefather; grandparents; surname Zu
亲家[qìng jia, ㄑㄧㄥˋ ㄐㄧㄚ˙, 亲家 / 親家] parents of one's daughter-in-law or son-in-law; relatives by marriage
薄养厚葬[bó yǎng hòu zàng, ㄅㄛˊ ㄧㄤˇ ㄏㄡˋ ㄗㄤˋ, 薄养厚葬 / 薄養厚葬] to neglect one's parents but give them a rich funeral; hypocracy in arranging a lavish funeral after treating one's parents meanly
义父母[yì fù mǔ, ㄧˋ ㄈㄨˋ ㄇㄨˇ, 义父母 / 義父母] foster-parents; adoptive parents
厚养薄葬[hòu yǎng bó zàng, ㄏㄡˋ ㄧㄤˇ ㄅㄛˊ ㄗㄤˋ, 厚养薄葬 / 厚養薄葬] generous care but a thrifty funeral; to look after one's parents generously, but not waste money on a lavish funeral
公婆[gōng pó, ㄍㄨㄥ ㄆㄛˊ, 公婆] husband's parents; parents-in-law
[qìng, ㄑㄧㄥˋ, 亲 / 親] parents-in-law of one's offspring
忤逆[wǔ nì, ˇ ㄋㄧˋ, 忤逆] disobedient to parents
小婿[xiǎo xù, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄩˋ, 小婿] my son-in-law (humble); I (spoken to parents-in-law)
双亲[shuāng qīn, ㄕㄨㄤ ㄑㄧㄣ, 双亲 / 雙親] parents
祖父母[zǔ fù mǔ, ㄗㄨˇ ㄈㄨˋ ㄇㄨˇ, 祖父母] paternal grandparents

*parents* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アダルトチルドレン[, adarutochirudoren] (n) (1) (col) people psychologically traumatized from being raised in an abusive or dysfunctional family (e.g. by alcoholic parents) (wasei
お里;御里[おさと, osato] (n) (1) (hon) (pol) one's parents' home; (2) one's origins; one's upbringing; one's past
パラサイトシングル[, parasaitoshinguru] (n) single person who earns enough to live alone but prefers to live rent-free with his or her parents (wasei
ペアレンツ[, pearentsu] (n) parents
モンスターペアレンツ;モンスター・ペアレンツ[, monsuta-pearentsu ; monsuta-. pearentsu] (n) (See モンスターペアレント) over-demanding parents (wasei
三族[さんぞく, sanzoku] (n) three types of relatives (e.g, father, children and grandchildren; parents, siblings, wife and children; etc.)
不孝[ふこう(P);ふきょう, fukou (P); fukyou] (adj-na,n) (1) undutifulness to one's parents; lack of filial piety; (2) (ふきょう only) (arch) (See 八虐) (the crime of) cursing one's parents; (3) (ふきょう only) (arch) disowning one's child; (P)
仮親[かりおや, karioya] (n) adopted parents; temporarily assumed parents
出戻り[でもどり, demodori] (n) (1) (sens) (of a woman) divorcing and moving back in with her parents; (2) (of an employee) leaving a position only to return to it later; (3) (of a ship) leaving from and returning to the same port
子は三界の首枷[こはさんがいのくびかせ, kohasangainokubikase] (exp) (id) A child is an everlasting responsibility to parents
子離れ[こばなれ, kobanare] (n,vs) parents' ability (or inability) to let go of their children
孝行をしたい時分に親は無し[こうこうをしたいじぶんにおやはなし, koukouwoshitaijibunnioyahanashi] (exp) (id) When you wish to be filial, your parents are gone
孝養[こうよう, kouyou] (n,vs) filial duties; devotion to one's parents
実親[じつおや, jitsuoya] (n) true parent(s) (as opposed to foster parents, etc.)
宿[やど, yado] (n) (1) lodging; inn; hotel; (2) house; home; dwelling; (3) home of a servant's parents (or guarantor, etc.); (P)
巣ごもり消費[すごもりしょうひ, sugomorishouhi] (n) consumption of goods and services by young working adults who live at home, with their basic living expenses covered by their parents; nest-dweller consumption
帰米[きべい, kibei] (n) name given to Japanese-American children (nisei) who were sent by their parents to Japan before WW2 to receive their schooling
延長保育[えんちょうほいく, enchouhoiku] (n) extended-hours childcare (in day-care centers for parents working into the night)
所生[しょせい;しょしょう, shosei ; shoshou] (n) (1) (arch) birth parents; birthplace; (2) child; creation
曽祖父母[そうそふぼ, sousofubo] (n) great-grandparents
焼け野の雉夜の鶴[やけののきぎすよるのつる, yakenonokigisuyorunotsuru] (exp) (obsc) parents may risk life and limb for their children (like a pheasant when the plains are burning or a crane on a cold night)
生みの親[うみのおや, uminooya] (exp,n) one's true parents; founder; creator; (P)
祖父母[そふぼ, sofubo] (n) grandparents; (P)
育ての親[そだてのおや, sodatenooya] (n) foster parents
膝元;膝下;膝許;ひざ元[ひざもと;しっか(膝下), hizamoto ; shikka ( hizashita )] (n) (1) near one's knee; below one's knee; (2) under the protection of (e.g. one's parents); under the care of; (3) (ひざもと only) (See お膝元) territory of a powerful person; (4) (しっか only) address used after the names of one's parents, grandparents, etc. in a letter
親に叛く[おやにそむく, oyanisomuku] (exp,v5k) to disobey one's parents
親に迄見放される[おやにまでみはなされる, oyanimademihanasareru] (exp,v1) to be the despair of one's parents
親に逆らう[おやにさからう, oyanisakarau] (exp,v5u) to disobey one's parents
親の脛を齧る;親の脛を囓る;親のすねを囓る;親のすねをかじる[おやのすねをかじる, oyanosunewokajiru] (exp,v5r) to depend on one's parents' (financial) support
親の顔が見たい[おやのかおがみたい, oyanokaogamitai] (exp) expresses shock at misbehaviour of a youngster; what must his parents be like?; I'd like to see his parents' faces
親兄弟[おやきょうだい, oyakyoudai] (n) parents and siblings; one's relatives
足長おじさん[あしながおじさん, ashinagaojisan] (n) (1) (See 大蚊) anonymous scholarship system for orphans whose parents have been killed in traffic accidents (from Daddy-Long-Legs, a 1912 novel by Jean Webster); (2) harvestman; daddy longlegs (arachnid of order Opiliones)
里;郷[さと, sato] (n) (1) village; hamlet; (2) countryside; country; (3) (里 only) home (of one's parents, etc.); hometown; (4) (里 only) (See 御里) one's origins; one's upbringing; one's past
風樹の嘆[ふうじゅのたん, fuujunotan] (exp) regretting one's unkindness to one's deceased parents when they were alive
養い親[やしないおや, yashinaioya] (n) godparents; foster parents
養父母[ようふぼ, youfubo] (n) adoptive parents; (P)
養親[ようしん, youshin] (n) adopter; adopting parent or parents; adoptive parent or parents; foster parent or parents
鬼子[おにご, onigo] (n) child born with teeth; child which does not resemble its parents

*parents* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อภิชาตบุตร[n.] (aphichāttab) EN: child who does better than his parents ; child who surpasses his parents ; son who turns out to be better than his father FR:
บิดามารดา[n.] (bidā-māndā) EN: parents FR: parents [mpl] ; père et mère [mpl]
บุพการี[n.] (bupphakārī) EN: parents ; ascendants FR:
ด่าพ่อล่อแม่[v. exp.] (dā phø lø m) EN: knock someone's parents FR:
ขบวนขันหมาก[n. exp.] (khabūan kha) EN: procession of the groom's parents FR:
คุณพ่อคุณแม่[n. exp.] (khun phø kh) EN: FR: père et mère [mpl] ; parents [mpl]
หมู่ญาติ[n.] (mūyāt) EN: relatives ; cousin ; lineage ; kin ; kinsmen FR: parents [mpl] ; membres de la famille [mpl] ; famille [f]
ในไส้[adj.] (naisai) EN: of the same parents ; by consanguinity FR:
ปฏิบัติบิดามารดา[v. exp.] (patibat bid) EN: look after one's parents ; serve one's parents ; wait upon one's parents FR:
พี่น้อง[n.] (phīnøng) EN: brothers and sisters ; siblings ; sibs ; relatives ; relations ; kinsfolk FR: frères et soeurs [mpl] ; cousins et cousines [mpl] ; membres de la famille [mpl] ; parents [mpl] ; parentèle [f] (vx)
ผิดพ่อผิดแม่[v.] (phitphø-phi) EN: be different from one's parents ; mutate FR:
ผิดพ่อผิดแม่[X] (phitphø-phi) EN: unlike one's parents FR:
พ่อกับแม่[n. exp.] (phø kap maē) EN: father and mother ; mum and dad FR: père et mère ; parents [mpl]
พ่อแม่[n. exp.] (phø maē) EN: parents ; father and mother FR: parents [mpl] ; père et mère [mpl] ; vieux [mpl] (fam.)
พ่อแม่ฝ่ายชาย[n. exp.] (phø maē fāi) EN: FR: parents du garçon [mpl]
พ่อแม่ฝ่ายหญิง[n. exp.] (phø maē fāi) EN: FR: parents de la fille [mpl]
พ่อตาแม่ยาย[n. exp.] (phøtā maēyā) EN: FR: beaux-parents [mpl]
ผู้บังเกิดเกล้า[n. exp.] (phū bangkoē) EN: parents ; one's own parents ; father ; mother ; progenitor FR:
ผู้ให้กำเนิด[n. exp.] (phū hai kam) EN: parent ; parents ; father ; mother ; progenitor FR: géniteur [m] ; parents [mpl]
ผู้ปกครองเด็ก[n. exp.] (phūpokkhrøn) EN: parents ; guardian of a child FR:
ปรนนิบัติพ่อแม่[v. exp.] (pronnibat p) EN: look after one's parents FR: prendre soin de ses parents ; prendre en charge père et mère
ปู่ย่า[n. exp.] (pū yā) EN: paternal grandparents ; grandparents FR: grands-parents paternels [mpl] ; grands-parents [mpl]
ปู่ย่าตายาย[n. exp.] (pūyā tā yāi) EN: grandparents FR: grands-parents [mpl]
ทำขวัญนาค[v. exp.] (thamkhwan n) EN: perform the rite of reminding an ordinand to be grateful to his parents FR:
ทองหมั้น[n.] (thøngman) EN: engagement gold ; betrothal gold ; money given to the bride's parents as a pledge FR:
ญาติ[n. exp.] (yāt) EN: relative ; relation ; kinsman (form.) ; folk ; kinfolk (old) ; descendent ; kin FR: parent [m] ; parente [f] ; parents [mpl] ; membre de la famille [m]
ญาติใกล้ชิด ; ญาติที่ใกล้ชิด[n. exp.] (yāt klaichi) EN: near relatives FR: parents proches [mpl] ; proches parents [mpl]
ญาติมิตร[n.] (yātmit) EN: kindred ; kin ; kinfolk (old) ; relatives and friends FR: famille [f] ; parents et amis [mpl]
ญาติพี่น้อง[n. exp.] (yāt phīnøng) EN: relatives ; relations ; folks ; kinfolk ; cousins ; kinsman ; kin FR: famille [f] ; parents [mpl] ; parentèle [f]
ญาติผู้ใหญ่[n. exp.] (yāt phūyai) EN: senior relatives FR: personnes âgées de la famille [fpl] ; parents âgés [mpl] ; anciens [mpl] ; seniors [mpl]
ญาติกา[n.] (yāttikā) EN: relative ; relation ; kinsman (form.) ; folk ; kinfolk (old) ; descendent ; kin FR: parent [m] ; parente [f] ; parents [mpl] ; membre de la famille [m]
เชื่อฟังพ่อแม่[v. exp.] (cheūafang p) EN: FR: écouter les parents
คิดถึงพ่อแม่[v. exp.] (khittheung ) EN: FR: penser à ses parents
เลี้ยงดูพ่อแม่[v. exp.] (līengdū phø) EN: FR: prendre soin de ses parents
ต่อต้านพ่อแม่[v. exp.] (tøtān phøma) EN: FR: être en opposition avec ses parents

*parents* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mit {prp; +Dativ} | mit den Kindern spielen | mit Sack und Pack | mit Zustimmung der Eltern | ein Haus mit Garten | Zimmer mit Frühstück | mit dem Wind | mit dem Zug fahrenwith | to play with the children | with bag and baggage | with the consent of the parents | a house with a garden | room with breakfast included | with the wind | to go by train
Eltern {pl} | besorgte Elternparents | concerned parents
Rabeneltern {pl}uncaring parents
Rabeneltern {pl}unnatural parents
Stiefeltern {pl}stepparents

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *parents*
Back to top