ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*nihilism*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น nihilism, -nihilism-

*nihilism* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nihilism (n.) การยกเลิกกฎหมายและองค์กรบริหาร See also: ความเชื่อว่าไม่มีสิ่งใดมีคุณค่า โดยเฉพาะทางศาสนาหรือหลักศีลธรรม
nihilism (n.) การทำลายล้าง See also: การทำให้พินาศ Syn. annihilation, destructiveness
nihilism (n.) การก่อการร้าย See also: การปฏิวัติ Syn. terrorism
political nihilism (n.) อนาธิปไตย See also: ภาวะที่ไม่มีรัฐบาล Syn. absence of government
English-Thai: HOPE Dictionary
nihilism(ไน'อะลิสซึม) n. ลัทธิยกเลิกกฎหมายและองค์กรบริหารทั้งหลาย,คนสงสัยอย่างยิ่งยวด,ลัทธิทำลาย,สภาวะที่ไร้กฎหมาย มีการก่อการร้ายและการปฏิวัติอื่น ๆ ,การทำลายสิ้นเชิง., See also: nihilist n.,adj. nihilistic adj.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
anihilismอุจเฉทนิยม, อุจเฉททิฐิ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
nihilismสุญนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
nihilist (n.) คนที่เชื่อใน nihilism
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's nihilism, Tommy! They find it threatening.พวกเขามองเป็นคู่แข่ง แต่เธอพูดได้น่าฟัง
You think his nihilism Got the best of him?You think his nihilism got the best of him?
Meaning that this level of nihilism, this randomness, it can have a mirror impact.หมายความว่า นี่เป็นระดับการทำลายล้าง นี่เป็นการสุ่มเลือก มันอาจมีผลสะท้อนกลับมา
Punk-rock nihilism.เป็นแนวทำลายล้าง แบบพังค์-ร็อค
But it was pure nihilism.แต่มันก็แค่สันดานป่าเถื่อน
We do not surrender to nihilism.เราไม่ดำรงชีพโดยการทำลายผู้อื่น

*nihilism* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
虚无主义[xū wú zhǔ yì, ㄒㄩ ˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 虚无主义 / 虛無主義] nihilism

*nihilism* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นัตถิกทิฏฐิ[n.] (natthikathi) EN: theory of nothingness ; nihilism ; nihilistic view FR:
สุญนิยม[n.] (sunyaniyom) EN: nihilism FR:

*nihilism* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nihilismus {m}nihilism

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *nihilism*
Back to top