ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

destructiveness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *destructiveness*, -destructiveness-

destructiveness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
destructiveness (n.) การชอบทำลาย

destructiveness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zerstörungswut {f}destructiveness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า destructiveness
Back to top