ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

terrorism

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *terrorism*, -terrorism-

terrorism ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
terrorism (n.) การใช้ความรุนแรงเพื่อข้อเรียกร้องทางการเมือง See also: ลัทธิก่อการร้าย Syn. disorder, lawlessness, nihilism
English-Thai: HOPE Dictionary
terrorism(เท'เรอะริสซึม) n. ลัทธิก่อการร้าย, See also: terrorist ผู้ก่อการร้าย
English-Thai: Nontri Dictionary
terrorism(n) การทำให้ตกใจกลัว,ลัทธิก่อการร้าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
terrorismระบบก่อการร้าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Terrorismการก่อการร้าย [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They're more afraid of terrorism than of you.เขากลัวการก่อการร้ายมากกว่าคุณอีก
Parliament has passed the Prevention of Terrorism Act... which allows terrorist suspects to be held by police for up to seven days.รัฐสภาได้ผ่าน ตามพระราชบัญญัติการป้องกันการก่อการร? ซึ่งช่วยให้ผู้ต้องสงสัยก่อการร้ายที่จะ จัดขึ้นโดยเ?
You're being held under the Prevention of Terrorism Act.คุณกำลังถูกจัดขึ้น ภายใต้การป้องกันการก่อการร้ายพร?
You're all being held under the Prevention of Terrorism Act.คุณกำลังทั้งหมดจะถูกจัดขึ้นภายใต้ ตามพระราชบัญญัติ?
These people were arrested two days... after the Prevention of Terrorism Act was introduced.คนเหล่านี้ถูกจับกุม สองวัน ... หลังจากที่การป้องกัน ของพระราชบัญญัติการก่อการร้าย?
Using terrorism and threats, it has stopped all airport and shipyard employees from working.การใช้ก่อการร้าย และภัยคุกคาม ได้หยุดทุกสนามบิน และท่าเรือจากการทำงาน
As the war on terrorism escalates, Deputy Secretary of Homeland Securityหลังจากเหตุอาชญากรรม ฝ่ายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
Chancellor, chancellor, chancellor I understand you've been under tremendous strain lately since the beginning of this whole terrorism business and we thought it would be a nice idea to try and help you relax.ท่านผู้นำ, ท่านผู้นำ, ท่านผู้นำ... ...ผมเข้าใจดีว่าช่วงนี้ท่านอยู่ภายใต้ ความเครียดจากการทำงาน... ...ตั้งแต่เกิดเรื่อง การก่อการร้ายทั้งหมดนี่...
You've been charged with three counts of murder the bombing of government property, conspiracy to commit terrorism treason and sedition, the penalty for which is death by firing squad.คุณถูกตั้งข้อหา ฆาตกรรม 3 ราย... ...วางระเบิดทรัพย์สินราชการ สมคบกับผู้ก่อการร้าย... ...เป็นกบฏและปลุกระดม, โทษคือ ประหารด้วยการเผาทั้งเป็น.
This barbaric lawlessness that's taking place at Ontario Airport only underscores the need... the necessity for this accord and for our continued vigilance and commitment to fighting terrorism around the world.ยิ่งตอกย้ำถึงความจำเป็น ที่ต้องมีการร่วมมือครั้งนี้ และย้ำให้มีการเฝ้าระวัง
And terrorism prevention is the FBI's top priority.และการป้องกันก่อการร้าย เป็นงานสำคัญอันดับแรกของเอฟบีไอ
Basically, the government has authorized the seizure... and transfer of anyone they suspect of being involved... in terrorism to secret prisons outside of the U.S.รัฐบาลได้เพิ่มอำนาจให้_BAR_ จนท.สามารถจับกุม และเคลื่อนย้ายตัวบุคคล_BAR_

terrorism ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恐怖主义[kǒng bù zhǔ yì, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 恐怖主义 / 恐怖主義] terrorism
反恐战争[fǎn kǒng zhàn zhēng, ㄈㄢˇ ㄎㄨㄥˇ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, 反恐战争 / 反恐戰爭] war on terrorism

terrorism ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
テロ支援国[テロしえんこく, tero shienkoku] (n) state sponsor of terrorism
テロ支援国家[テロしえんこっか, tero shienkokka] (n) state sponsor of terrorism; state that sponsors or supports terrorism
サイバーテロ[, saiba-tero] (n) cyberterrorism
脅迫[きょうはく, kyouhaku] (n,vs) threat; menace; coercion; terrorism; (P)

terrorism ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การก่อการร้าย[n.] (kān køkānrā) EN: terrorism ; insurgency ; rebellion ; banditry FR: terrorisme [m]
ก่อการร้าย[v.] (køkānrāi) EN: terrorize ; cause terrorism ; cause violence ; commit acts of terror FR: causer des violences ; commettre un attentat
การต่อต้านการก่อการร้าย[n. exp.] (kān tøtān k) EN: FR: contre-terrorisme [m] ; lutte contre le terrorisme [f]
ต่อต้านการก่อการร้าย[v. exp.] (tøtān kān k) EN: FR: lutter contre le terrorisme

terrorism ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Terrorakt {m}act of terrorism
Terrorismus {m}terrorism

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า terrorism
Back to top