ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-nihilism-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น nihilism, *nihilism*,

-nihilism- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You think his nihilism Got the best of him?You think his nihilism got the best of him?

-nihilism- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นัตถิกทิฏฐิ[n.] (natthikathi) EN: theory of nothingness ; nihilism ; nihilistic view FR:
สุญนิยม[n.] (sunyaniyom) EN: nihilism FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -nihilism-
Back to top