ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*mournful*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น mournful, -mournful-

*mournful* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mournful (adj.) เศร้าโศก See also: เสียใจ Syn. sorrowful, sad, grievous, doleful Ops. cheerful, joyous
mournfully (adv.) อย่างคร่ำครวญ Syn. sorrowfully
English-Thai: HOPE Dictionary
mournful(มอร์น'ฟูล) adj. เศร้าโศก,เสียใจ,เกี่ยวกับการไว้ทุกข์ให้คนตาย,มืดมน,ไม่สดใส., See also: mournfully adv. mournfulness n., Syn. sorrowful ###A. cheerful
English-Thai: Nontri Dictionary
mournful(adj) เศร้าโศก,โศกเศร้า,เสียใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's mournful, sorrowful, you're dead and you hate it. Go.เธžเธงเธเน€เธ‚เธฒเธเน‡เธˆเธฑเธ”เธ•เธฒเธฃเธฒเธ‡เธเธฒเธฃเนเธ‚เนˆเธ‡เน€เธšเธชเธšเธญเธฅ
I can't bear such a mournful face...ผมไม่อาจทนสู้ใบหน้า ที่ผิดหวังของพวกคุณได้...
This weekend, the thin, mournful cry of the humpback whale echoed through London's Trafalgar Square, as thousands of demonstrators demanded an end to all whale killing.ถูกส่งให้ไปดูทางซ้าย พวกเขาใช้ไฟฉายส่องไปรอบๆ และทำงานค่อนข้างเร็ว เพราะว่าอยากเริ่มงาน
I-I think, what Santana means is, although that... that was mournfully beautiful, now that the whole glee club is back together,ฉัน ฉันคิดว่าซานทาน่าคงหมายถึง ความโศกเศร้าอันงดงาม ตอนนี้พวกเรากลีคลับได้กลับมาอยู่ด้วยกันแล้ว
♪ Such a mournful sound ♪#ฉันมองไม่เห็นหนทาง#
WATER IN THE ASHTRAY, THE MOURNFUL TALE, ABOVE THE BLUE SKY(น้ำในที่เขี่ยบุหรี่ นิทานเรื่องเศร้า เหนือฟ้าสีคราม)

*mournful* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiāo, ㄒㄧㄠ, 萧 / 蕭] mournful; desolate; surname Xiao
[chuò, ㄔㄨㄛˋ, 惙] mournful; uncertain
[chuàng, ㄔㄨㄤˋ, 怆 / 愴] mournful; sad; grieved; sorry
凄惨[qī cǎn, ㄑㄧ ㄘㄢˇ, 凄惨 / 淒慘] plaintive; mournful; miserable
悲叹[bēi tàn, ㄅㄟ ㄊㄢˋ, 悲叹 / 悲嘆] sigh mournfully; lament
凄哀[qī āi, ㄑㄧ ㄞ, 凄哀] desolate; mournful
[qī, ㄑㄧ, 凄] intense cold; frigid; dismal; grim; lamentable; mournful
悲切[bēi qiè, ㄅㄟ ㄑㄧㄝˋ, 悲切] mournful
悲恸[bēi tòng, ㄅㄟ ㄊㄨㄥˋ, 悲恸 / 悲慟] mournful
悲戚[bēi qī, ㄅㄟ ㄑㄧ, 悲戚] mournful
[bǐng, ㄅㄧㄥˇ, 怲] sad; mournful

*mournful* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
哀調[あいちょう, aichou] (n) plaintive; mournful melody; minor key
心悲しい;うら悲しい[うらがなしい, uraganashii] (adj-i) sad; mournful; melancholy; sorrowful
悲歌[ひか, hika] (n,vs,adj-no) elegy; dirge; mournful melody
沈痛[ちんつう, chintsuu] (adj-na) grave; sad; mournful; sorrowful; pensive

*mournful* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ละห้อย[adv.] (lahøi) EN: woefully ; wistfully ; mournfully ; with a melancholy ; with a sad look FR:
เศร้าสลด[v.] (sao salot) EN: sadden ; grieve ; be sad ; be sorrowful ; distress ; be melancholy ; be depressed ; be unhappy ; be mournful FR:
โศก[adj.] (sōk) EN: sad ; melancholy ; sorrowful ; depressed ; woebegone ; unhappy ; blue ; mournful ; woeful FR: triste ; sinistre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *mournful*
Back to top