ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*mischievous*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น mischievous, -mischievous-

*mischievous* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mischievous (adj.) ซน See also: ซุกซน, เกเร Syn. naughty
mischievous (adj.) ซึ่งเป็นอันตราย See also: ซึ่งเป็นภัย Syn. harmful
mischievous child (n.) เด็กซุกซน Syn. rascal, scamp
mischievously (adv.) อย่างเป็นภัย
mischievousness (n.) ความเป็นอันตราย See also: ความหายนะ
English-Thai: HOPE Dictionary
mischievous(มิส'ชะเวิส) adj. เป็นอันตราย,เป็นภัย,ซุกซน., See also: mischievousness n., Syn. troublesome
English-Thai: Nontri Dictionary
mischievous(adj) แกล้ง,เป็นอันตราย,ซน,ประสงค์ร้าย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซน (v.) be mischievous See also: be naughty Syn. ซุกซน, แก่นแก้ว, อยู่ไม่สุข Ops. เรียบร้อย
ทำลิงทำค่าง (v.) act mischievously See also: behave naughtily Syn. ซน, ซุกซน
ออกลิงออกค่าง (v.) act mischievously See also: behave naughtily Syn. ซน, ซุกซน, ทำลิงทำค่าง
เก (adj.) mischievous See also: idle Syn. เกเร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can't be so mischievous in the future.ต่อไปเจ้าอย่าได้ซุกซนอีกนะ.
Ηe's mischievous, disobedient, rebellious. Doesn't listen to a word...มีแต่หายนะ ไม่เชื่อฟัง ดื้อรั้น ไม่เคยฟังกันสักคำ
Goblins are the most mischievous of creatures. Mischievous, and dangerous.ก๊อบลินเป็นสัตว์ประหลาดที่ชอบก่อกวน ชอบก่อกวนและเป็นอันตราย
Madam, while your exquisite eyes tell of a radiant, but mischievous beauty I have grown impatient.มาดาม ในขณะที่ตาเปร่งประกายฉายแสง แต่ความสวยซึ่งอันตรายยิ่งนัก ...ผมไม่มารถยับยั้งความรักได้
I'm a mischievous bitch, but I can't for the life of me figure out what the hell this is about.งั้นก็ตามนั้นแหละครับ ฉันเป็นนังร้ายจอมก่อกวน แต่ฉันคงสงสัยทั้งชีวิตว่า
And mischievous too.คุณแกล้งทำจริงๆเหรอครับ
The beetle question also told me that you're mischievous and disruptive by spirit and willing to lie for humorous effect.คำถามเรื่องด้วงนั้น ยังบอกผมว่า คุณเป็นตัวอันตราย ชอบสร้างความแตกแยก และจะโกหกเพื่อความสนุก
The water is mischievous Ha!ฉันชอบที่ลึกล้ำเกินหยั่ง ฮ่า!
She said she loved my mischievous eyes.เธอบอกว่า เธอหลงรักดวงตาซุกซนของผม
I feel I must warn you, though, they are rather mischievous.ฉันต้องขอเตือนไว้ว่าพวกเขาค่อนข้างซุกซน

*mischievous* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
诡计多端[guǐ jì duō duān, ㄍㄨㄟˇ ㄐㄧˋ ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄢ, 诡计多端 / 詭計多端] deceitful in many ways (成语 saw); wily and mischievous; full of craft and cunning
恶作剧[è zuò jù, ㄜˋ ㄗㄨㄛˋ ㄐㄩˋ, 恶作剧 / 惡作劇] mischief; mischievous; practical joke
[wán, ㄨㄢˊ, 顽 / 頑] mischievous; obstinate; to play; stupid; stubborn; naughty
调皮[tiáo pí, ㄊㄧㄠˊ ㄆㄧˊ, 调皮 / 調皮] naughty; mischievous; unruly

*mischievous* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いたずらっ子;悪戯っ子;悪戯子[いたずらっこ, itazurakko] (n) (1) mischievous child; scamp; rascal; (2) elf; imp
いたずら好き;悪戯好き[いたずらずき, itazurazuki] (adj-na,adj-no) mischievous
やんちゃ[, yancha] (adj-na,n) naughty; mischievous
わんぱく盛り;腕白盛り[わんぱくざかり, wanpakuzakari] (n) (at the) peak of mischievousness; little demon (of children)
悪巫山戯;悪ふざけ[わるふざけ, warufuzake] (n,vs) prank; practical joke; horseplay; mischievous trick
悪戯坊主;いたずら坊主[いたずらぼうず, itazurabouzu] (n) mischievous boy; troublemaker; pesky kids

*mischievous* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แก่นแก้ว[adj.] (kaenkaēo) EN: sassy ; naughty ; mischievous ; spunky FR:
เก[adj.] (kē) EN: mischievous ; naughty ; idle FR: tordu (fam.)
เกเร[v.] (kērē) EN: misbehave ; be disobedient ; be roguish ; be delinquent ; be mischievous ; fool around ; be unruly FR: se conduire mal
เกเร[adj.] (kērē) EN: delinquent ; unruly ; offensive ; wayward ; intractable ; refractory ; recalcitrant ; naughty ; roguish ; good-for-nothing ; mischievous FR: coquin ; espiègle ; fripon
ขี้เล่น[adj.] (khīlen) EN: playful ; mischievous ; frisky ; frolicsome FR: joueur ; jouette (Belg.)
ซน[v.] (son) EN: be mischievous FR:
ซน[adj.] (son) EN: mischievous ; naughty FR: turbulent ; dissipé
ซุกซน[adj.] (sukson) EN: naughty ; mischievous FR: polisson ; espiègle

*mischievous* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
boshaft; schadenfroh; schelmisch; mutwillig {adj}mischievous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *mischievous*
Back to top