ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rascal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rascal*, -rascal-

rascal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rascal (n.) คนพาล See also: คนชั่ว, คนเลว, คนโกง Syn. rogue, scamp
rascality (n.) ความสารเลว See also: ความเลวทราม Syn. roguery, villainy
English-Thai: HOPE Dictionary
rascal(แรส'เคิล) n. คนพาล,อันธพาล,คนเสเพล,คนเลว,คนทุจริต,คนโกง,อ้ายเสือนี่. adj. ทุจริต,เลว,สารเลว,พาล,อันธพาล, Syn. rapscallion,scoundrel
rascality(แรสแคล'ลิที) n.ความพาล,นิสัยพาล,การกระทำที่เป็นอันธพาลหรือสารเลว
rascally(แรส'คะลี) adj.,adv. มีลักษณะของคนพาล,ทุจริต,เลว,สารเลว,พาล., Syn. dishonest,mean
English-Thai: Nontri Dictionary
rascal(n) อันธพาล,คนสารเลว,คนพาล,คนเสเพล,คนโกง
rascality(n) การโกง,ความสารเลว,การทุจริต,ความพาล,ความเสเพล
rascally(adj) สารเลว,พาล,เสเพล,โกง,ทุจริต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How'd the rascal do it?เจ้าเด็กผีนั่นทำได้ยังไงกันนะ ?
That rascal is really laughable.คนเลวนั้นหรือ.. น่าหัวเราะจริง ๆ
Why is that rascal so stubborn?ทำไมไอ้บ้านั้นถึงได้ดื้อด้านอย่างนี้?
He's now a rascal but then a quiet kid who'd fight a lot so other kids avoided him a lot.ตอนนั้นเค้าเป็นเด็กเกเร แต่ต่อมาก็กลายเป็นเด็กเงียบขรึมผู้ต่อสู้กับชีวิต ดังนั้นเด็กคนอื่นๆจึงหลีกเลี่ยงเค้า
Who's the rascal who's always hanging around in the teahouse?แถวร้านน้ำชานี่มีอันธพาลด้วยรึไงนะ?
Hyung, looks like this rascal has made a mistake.พี่เขย,ดูเหมือนไอ้บ้านี่มันจะทำผิดไปน่ะ
That rascal looks like he's something, but in actual fact he's still afraid of me.ไอ้บ้านั่นมันยังไงกันนะ แต่ความจริงแล้วมันคงกลัวชั้นน่ะ
But now, that rascal can take this against me.แต่ไอ้บ้านั่นมันจะเล่นงานชั้นตอนนี้ก็ได้
You saw how that rascal treated me, right?หนูเห็นที่ไอ้บ้านั่นทำกับอาใช่มั๊ย?
How can a tiny and skinny rascal have such a loud voice?ยัยบ้าผอมแห้งแรงน้อยแบบนี้ ทำไมเสียงดังจังโว้ย?
What's up with that rascal Ji Hoo?เกิดอะไรขึ้นกับเจ้าบ้า จีฮูวะเนี่ย?
Who is this rascal to tell who to come and go?มันคิดว่าตัวเองเป็นใครวะ

rascal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无赖[wú lài, ˊ ㄌㄞˋ, 无赖 / 無賴] hoodlum; rascal
坏包儿[huài bāo r, ㄏㄨㄞˋ ㄅㄠ ㄖ˙, 坏包儿 / 壞包兒] rascal; rogue; little devil (term of endearment)
小淘气[xiǎo táo qì, ㄒㄧㄠˇ ㄊㄠˊ ㄑㄧˋ, 小淘气 / 小淘氣] rascal
赖皮[lài pí, ㄌㄞˋ ㄆㄧˊ, 赖皮 / 賴皮] shameless; (slang) rascal

rascal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いたずらっ子;悪戯っ子;悪戯子[いたずらっこ, itazurakko] (n) (1) mischievous child; scamp; rascal; (2) elf; imp
小職;小童[こじょく, kojoku] (n) (1) (arch) girl-in-training (e.g. a geisha-in-training or a girl who performs miscellaneous tasks in a brothel); (2) (arch) (derog) (See 小童・こわっぱ) brat; scamp; rascal; jackanapes; (3) (arch) (original meaning) disciple; apprentice
強か者;したたか者;健か者;健者[したたかもの, shitatakamono] (n) (1) strong-willed person; old hand; shrewd rascal; wily fox; desperate character; formidable woman; (2) strong man; brave man
悪党[あくとう, akutou] (n,adj-no) scoundrel; rascal; villain
悪徒[あくと, akuto] (n) rascal; scoundrel; villain
悪漢[あっかん, akkan] (n) (obsc) rascal; villain; scoundrel; ruffian; crook
悪者[わるもの, warumono] (n) bad fellow; rascal; ruffian; scoundrel; (P)

rascal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอ้ตัวแสบ[n. exp.] (ai tūa saēp) EN: culprit ; troublemaker ; rascal ; fucker FR:
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum FR: fripon [m]
คนขี้โกง[n. exp.] (khon khī kō) EN: rascal ; cheat FR:
คนเลว[n. exp.] (khon lēo) EN: evil man ; villain ; scoundrel ; rascal FR: méchante personne [f] ; fripouille [f] ; crapule [f] ; racaille [f] ; mauvais [mpl] ; méchants [mpl]
นักเลง[n.] (naklēng) EN: ruffian ; rowdy ; hooligan ; hoodlum ; rascal ; knave ; rogue ; tough guy ; delinquent FR: fripon [m] ; racaille [f] (vx) ; canaille [f] (vx)
ทรชน ; ทุรชน[n.] (thørachon ;) EN: evildoer ; wicked man ; ruffian ; criminal ; knave ; rascal ; hooligan ; villain FR: canaille [f]
ทุรชน = ทรชน[n.] (thurachon =) EN: evildoer ; wicked man ; ruffian ; criminal ; knave ; rascal ; hooligan ; villain FR: canaille [f]
อันธพาล[adj.] (anthaphān) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer FR:
เฉโก[adj.] (chēkō) EN: crooked ; rascally ; tricky FR:
เสเพล[adj.] (sēphlē) EN: roguish ; rascally ; bad ; raffish ; dissolute FR: pervers ; vicieux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rascal
Back to top