ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*involuntary*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น involuntary, -involuntary-

*involuntary* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
involuntary (adj.) ไม่ได้ตั้งใจ See also: ไม่รู้ตัว, ไม่ได้คิด Syn. unintentional, instinctive Ops. voluntary, intentional
English-Thai: HOPE Dictionary
involuntary(อินวอล'ลันเทอรี) adj. ไม่ได้ตั้งใจ,ไม่รู้ตัว,ไม่ได้บังคับ,โดยอัตโนมัติ., See also: involuntarily adv. involuntariness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
involuntary(adj) ไม่ได้ตั้งใจ,ไม่รู้ตัว,อัตโนมัติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
involuntaryนอกอำนาจใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Involuntaryไม่ตั้งใจ, ประเภทที่อยู่นอกเหนืออำนาจจิตบังคับ, นอกอำนาจจิตใจ, นอกบังคับจิตใจ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Five years in Folsom off a knock-back to involuntary manslaughter.5 ปีที่ฟอลซั่มฐานฆ่าคนโดยไม่เจตนา
Yeah, it's palilia. It's the involuntary repetition of words.ใช่มันคืออาการพูดซ้ำเร็ว/Nคือการพูดคำซ้ำโดยไม่ได้ตั้งใจ
I just did something involuntary and messy.ฉันเพิ่งทำบางอย่าง ที่ไม่ตั้งใจ และยุ่งเหยิง
You may also experience an involuntary bowel movement.คุณอาจจะรู้สึกว่าในท้องคุณมีอะไรเคลื่อนไหวนะ
The bloodsucking arachnid,and "tic," the involuntary muscular contraction.ท่อที่ใช้ดูเลือดกับ กับการเกร็งของระบบกล้ามเนื้อ
The bird experienced an involuntary moment of my fingers.นกทำให้นิ้วฉันกระตุกโดยไม่ได้ตั้งใจ
Making use of a thunderstorm, on fragile skiffs started to the coast, involuntary travelers they divide to the oceans, to the adventure.ขอบคุณพายุ ที่พัดผ่าน บนเรือสวะ ที่ลอยล่องพ้นจากชายฝั่ง นักเดินทางต้องออกท่องสมุทร แล้วแต่โชคชะตา
If you decide she needs treatment, we have grounds to sign off on an involuntary admission.ถ้าคุุณตัดสินใจว่าเธอต้องได้รับการบำบัด พวกเราพร้อมกับการไม่เต็มใจในการรักษา
And if she doesn't wanna go? Involuntary hold?และถ้าเธอไม่ได้ต้องการที่จะไป\ ถ้าไม่เต็มใจล่ะ?
It's called... involuntary manslaughter.- มันเรียกว่า... การฆ่าคนโดยไม่เจตนา
An involuntary reaction.เธอมีภาวะตื่นตระหนก อเล็กซ์
Every neck crack. Every involuntary behavior.ทุกคอแตก ทุกพฤติกรรมที่ไม่สมัครใจ

*involuntary* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不随意肌[bù suí yì jī, ㄅㄨˋ ㄙㄨㄟˊ ㄧˋ ㄐㄧ, 不随意肌 / 不隨意肌] involuntary muscle
自然而然[zì rán ér rán, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄦˊ ㄖㄢˊ, 自然而然] involuntary; automatically
不随意[bù suí yì, ㄅㄨˋ ㄙㄨㄟˊ ㄧˋ, 不随意 / 不隨意] unconscious; involuntary

*involuntary* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
強制解散[きょうせいかいさん, kyouseikaisan] (n) compulsory winding-up; winding-up by a court; compulsory liquidation; involuntary dissolution
措置入院[そちにゅういん, sochinyuuin] (n,vs) involuntary admission (commitment) (to a mental hospital)
歯噛み[はがみ, hagami] (n,vs) grinding of the teeth; involuntary nocturnal tooth grinding
歯軋り;歯ぎしり[はぎしり, hagishiri] (n,vs) (1) involuntary nocturnal tooth grinding; bruxism; (2) grinding one's teeth out of anger or vexation
眼振[がんしん, ganshin] (n,adj-no) (abbr) (See 眼球振盪) nystagmus (rapid involuntary eye movements)
眼球振盪[がんきゅうしんとう, gankyuushintou] (n) (See 眼振) nystagmus (rapid involuntary eye movements)
精を漏らす[せいをもらす, seiwomorasu] (exp,v5s) to have an involuntary emission of semen
過失致死[かしつちし, kashitsuchishi] (n) involuntary manslaughter; accidental homicide; negligent homicide; (P)
過失致死罪[かしつちしざい, kashitsuchishizai] (n) involuntary manslaughter; accidental homicide
非自発的失業[ひじはつてきしつぎょう, hijihatsutekishitsugyou] (n) involuntary unemployment

*involuntary* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้สูบบุหรี่มือสอง[n. exp.] (phū sūp bur) EN: passive smoker ; involuntary smoker ; secondhand smoker FR: fumeur passif [m]
เยี่ยวแตก[X] (yīo taēk) EN: involuntary passing of urine FR:

*involuntary* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unfreiwillig {adj} | unfreiwilliger | am unfreiwilligsteninvoluntary | more involuntary | most involuntary
unwillkürlich {adj}involuntary

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *involuntary*
Back to top