ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

instinctive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *instinctive*, -instinctive-

instinctive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
instinctive (adj.) เกี่ยวกับสัญชาตญาณ See also: เกี่ยวกับนิสัยดั้งเดิม, ที่เกิดขึ้นทันทีทันใดโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการคิด
English-Thai: HOPE Dictionary
instinctive(อินสทิงคฺ'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับสัญชาตญาณ,เกี่ยวกับนิสัยดั้งเดิม., See also: instinctively adv., Syn. inborn,innate
English-Thai: Nontri Dictionary
instinctive(adj) เกี่ยวกับสัญชาตญาณ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามสัญชาตญาณ (adv.) instinctively
โดยสัญชาตญาณ (adv.) instinctively Syn. ตามสัญชาตญาณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When you love someone and they step away, there's an instinctive response to glance up to make sure that they're still there.หากคุณรักใครสักคน แล้วเขาเดินจากไป มันจะมีสัญชาตญานตอบสนอง ให้คอยมองหา เพื่อให้แน่ใจว่า เขายังอยู่ที่นั่น
It was an instinctive move.ฉันทำไปตามสัญชาติญาณ
He wrote an ending. it was his first instinctive ending.เขาเขียนตอนจบ มันเป็นของเขา ตอนจบสัญชาตญาณแรก
In fact, much of what he said, though spoken convincingly, did not match what I can only call my instinctive response to his presence, though I cannot point to identifiable clinical behaviors that indicate this.ความจริง สิ่งที่เขาพูด แม้จะน่าเชื่อแค่ไหน มันก็ไม่ตรงกับสิ่งที่ฉัน ตอบสนองตามสัญชาตญาณของฉัน ต่อการพบกับเขา
We need to find out, do they make conscious choices or is their motivation so instinctive that they don't understand a "why" question at all.เราต้องไปหามันทำจะเลือก ทางเลือกที่ใส่ใจ หรือเป็นแรงจูงใจของมันดังนั้น สัญชาตญาณ ที่มันไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นคำถาม ที่ทุกคน
My body reacted instinctively.ร่างกายของฉันก็เกิดปฏิกิริยา ตามสัญชาตญาณ
Those little kids know that instinctivelyเจ้าเด็กพวกนั้นรู้โดยสัญชาตญาณ
A fish struggles instinctively against an almost formless antagonist.You're safe. He's gone. AII right?
The Princess knew instinctively... that the one with red hair was not to be trusted.ว่าผู้ที่มีผมสีแดง เป็นบุคคลที่ไม่น่าไว้ใจ
People do it all the time. It's instinctive.ทุกๆคนก็เป็นแบบนี้ทุกที พวกเขาก็ขับกลับไปในความมืด...
Elemental, instinctive.ธรรมชาติ เหมือนเป็นสัญชาติญาณ
Because you know instinctively what a dead giveaway it is.เพราะคุณรู้ด้วยสัญชาตญาณว่า คุณส่งอะไรออกไป

instinctive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
良知良能[liáng zhī liáng néng, ㄌㄧㄤˊ ㄓ ㄌㄧㄤˊ ㄋㄥˊ, 良知良能] instinctive understanding, esp. of ethical issues (成语 saw); untrained, but with an inborn sense of right and wrong; innate moral sense

instinctive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
思わず[おもわず, omowazu] (adv) unintentionally; reflexively; spontaneously; involuntarily; instinctively; (P)
我知らず;われ知らず;我しらず[われしらず, wareshirazu] (adv) involuntarily; instinctively; without realizing
本能的[ほんのうてき, honnouteki] (adj-na) instinctive; instinctual

instinctive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยสัญชาตญาณ[adv.] (dōi sanchāt) EN: instinctively ; spontaneously FR: par instinct ; instinctivement

instinctive ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unwillkürlich {adj}spontaneous; instinctive
unwillkürlich {adv}spontaneously; instinctively

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า instinctive
Back to top