ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*inundate*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น inundate, -inundate-

*inundate* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inundate (vt.) ท่วม See also: เอ่อล้น, นอง, ไหลบ่า Syn. flood, overflow
inundate (vt.) ท่วมท้น See also: เต็มตื้น Syn. swamp, overwhelm
inundate with (phrv.) ท่วมหรือเจิ่งนองไปด้วย Syn. flood with
English-Thai: HOPE Dictionary
inundate(อิน'นันเดท) vt. ท่วม,ไหลบ่า,ทำให้เต็มไปด้วย., See also: inundation n. inundator n. inundatory adj., Syn. flood,overflow
English-Thai: Nontri Dictionary
inundate(vt) ท่วม,ไหลบ่า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
inundated landinundated land, พื้นที่น้ำท่วม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บ่า (v.) inundate See also: flow over, overflow, flood Syn. ท่วม, หลาก, ไหลบ่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We thought we were going to be inundated with casualties.นึกว่าจะมีคนตายเป็นเบือซะแล้ว
We are not yet, as it were, inundated with typing needs.เรายังไม่มีงานเข้ามาเลย ยังไม่มีอะใรต้องให้พิมพ์.นั่นนะซี่
Oh, man, I have been getting inundated today.โอ้ ผมรู้สึกเต็มติ้นจริงๆวันนี้

*inundate* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mò, ㄇㄛˋ, 没 / 沒] drowned; to end; to die; to inundate

*inundate* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
冠水[かんすい, kansui] (n,vs) being covered with water (i.e. in a flood); being submerged; being inundated; flooding
押し寄せる;押寄せる;押しよせる[おしよせる, oshiyoseru] (v1,vi) to advance on; to close in; to march on; to descend on (the enemy); to move towards; to surge forward (crowd, wave of nostalgia, wave, etc.); to rush for (the door); to inundate; to overwhelm; to push aside

*inundate* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่า[v.] (bā) EN: inundate ; flow over ; overflow ; flood FR: déborder
เจิ่ง[v.] (joeng) EN: flood ; overflow ; inundate FR:
เจิ่ง[adj.] (joeng) EN: flooded ; overflowing ; inundated FR:
นอง[v.] (nøng) EN: flood ; deluge ; inundate ; overflow ; be flooded ; be inundated ; be covered with FR: inonder ; baigner
ทำให้จมลงใต้น้ำ[v. exp.] (thamhai jom) EN: inundate ; submerge FR: inonder
ท่วม[v.] (thūam) EN: flood ; overwhelm ; submerge ; inundate ; cover ; overflow FR: déborder ; inonder ; submerger
ถูกน้ำท่วม[adj.] (thūk nāmthū) EN: flooded ; inundated FR: inondé ; submergé ; sous eau

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *inundate*
Back to top