ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-inundate-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น inundate, *inundate*,

-inundate- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่า[v.] (bā) EN: inundate ; flow over ; overflow ; flood FR: déborder
เจิ่ง[v.] (joeng) EN: flood ; overflow ; inundate FR:
นอง[v.] (nøng) EN: flood ; deluge ; inundate ; overflow ; be flooded ; be inundated ; be covered with FR: inonder ; baigner
ทำให้จมลงใต้น้ำ[v. exp.] (thamhai jom) EN: inundate ; submerge FR: inonder
ท่วม[v.] (thūam) EN: flood ; overwhelm ; submerge ; inundate ; cover ; overflow FR: déborder ; inonder ; submerger

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -inundate-
Back to top