ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*inimical*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น inimical, -inimical-

*inimical* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inimical (adj.) ซึ่งไม่เป็นมิตร Syn. antagonistic, hostile, unfriendly Ops. agreeable
English-Thai: HOPE Dictionary
inimical(อินิม'มิเคิล) adj. ไม่เป็นมิตร,เป็นปฏิปักษ์,มีเจตนาร้าย,เป็นอันตราย., See also: inimically adv. inimicalness. inimicality n., Syn. inimicable,hostile ###A. friendly
English-Thai: Nontri Dictionary
inimical(adj) ทารุณ,เป็นศัตรู,เป็นภัย

*inimical* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nachteilig; abträglich; schädlich {adj} (für)inimical (to)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *inimical*
Back to top