ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

antagonistic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *antagonistic*, -antagonistic-

antagonistic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
antagonistic (adj.) ซึ่งเป็นปฏิปักษ์ See also: ซึ่งเป็นศัตรู, ซึ่งเป็นปรปักษ์ Syn. opposing, hostile, inimical
English-Thai: Nontri Dictionary
antagonistic(adj) เป็นปรปักษ์กัน,เป็นศัตรูกัน,ไม่ถูกกัน,ตรงข้ามกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
antagonistic drugยาปฏิปักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antagonisticแอนตาโกนิสติก, ทำงานค้านกัน, ออกฤทธิ์ต้านกัน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้าวฉาน (v.) become antagonistic See also: break the bond of friendship, split Syn. แตกร้าว, บาดหมาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His character is very antagonisticบุคลิกของเขาดูตรงกันข้ามมาก
Less antagonistic.ทำให้เราไม่ถูกกันน้อยลง
Look, this doesn't have to be antagonistic.นี่คุณ ไม่เคยต้องทำตัวต่อต้านกันเลย
Sheriff, I'm not being antagonistic.นายอำเภอครับ ผมไม่ใช่ศัตรู

antagonistic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对立[duì lì, ㄉㄨㄟˋ ㄌㄧˋ, 对立 / 對立] oppose; set sth against; be antagonistic to; antithetical; relative opposite; opposing; diametrical
对抗性[duì kàng xìng, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄤˋ ㄒㄧㄥˋ, 对抗性 / 對抗性] antagonistic
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 拮] antagonistic; laboring hard; pressed

antagonistic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
天邪鬼;天の邪鬼;天邪久[あまのじゃく, amanojaku] (adj-na,n,adj-no) (1) perverse or cussed person; contrarian; (2) antagonistic demon in Japanese folklore; (3) demon under the feet of temple guardian statues
対立意見[たいりついけん, tairitsuiken] (n) conflicting (opposite, contrasting) opinion; antagonistic view
対立感情[たいりつかんじょう, tairitsukanjou] (n) feeling of antipathy (rivalry); antagonistic sentiment
尻を捲る;尻をまくる[しりをまくる;けつをまくる, shiriwomakuru ; ketsuwomakuru] (exp,v5r) to abandon a humble attitude and get on one's high horse; suddenly to assume an antagonistic attitude

antagonistic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ก้าวร้าว[adj.] (kāorāo) EN: aggressive ; offensive ; belligerent ; antagonistic ; bellicose FR: agressif ; belliqueux
ไม่กินเส้น[X] (mai kinsen) EN: antagonistic ; hate to see each other FR:
ระหองระแหง[adj.] (rahøngrahaē) EN: antagonistic ; contentious ; quarrelsome ; always at odds FR:

antagonistic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
antagonistisch; feindlich {adj}antagonistic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า antagonistic
Back to top