ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*inexpert*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น inexpert, -inexpert-

*inexpert* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inexpert (adj.) ซึ่งไม่ชำนาญ See also: ซึ่งไม่เชี่ยวชาญ Syn. unskilled, amateurish, unqualified Ops. professional
English-Thai: Nontri Dictionary
inexpert(adj) ไม่ชำนาญ,ไม่ช่ำชอง

*inexpert* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二把刀[èr bǎ dāo, ㄦˋ ㄅㄚˇ ㄉㄠ, 二把刀] inexpert; a botcher

*inexpert* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
拙い[つたない;まずい, tsutanai ; mazui] (adj-i) (1) (uk) (See 不味い) poor-quality; shoddy; crude; (2) unskillful; inexpert; maladroit; inept; foolish; clumsy; (3) unlucky

*inexpert* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่ชำนาญ[adj.] (mai chamnān) EN: inexperienced ; unskilled ; inexpert FR: inexpérimenté
ไม่เป็นมวย[adj.] (mai pen mūa) EN: inexpert ; green FR:
มือใหม่[adj.] (meūmai) EN: inexperienced ; novice FR: inexpérimenté ; débutant ; inexpert ; novice ; nouveau
อ่อนหัด[v.] (ønhat) EN: be inexperienced ; be inexpert ; be green FR:
อ่อนหัด[adj.] (ønhat) EN: inexperienced ; unskillful ; inexpert FR: novice ; inexpérimenté ; peu expérimenté

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *inexpert*
Back to top