ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-inexpert-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น inexpert, *inexpert*,

-inexpert- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่ชำนาญ[adj.] (mai chamnān) EN: inexperienced ; unskilled ; inexpert FR: inexpérimenté
ไม่เป็นมวย[adj.] (mai pen mūa) EN: inexpert ; green FR:
มือใหม่[adj.] (meūmai) EN: inexperienced ; novice FR: inexpérimenté ; débutant ; inexpert ; novice ; nouveau
อ่อนหัด[v.] (ønhat) EN: be inexperienced ; be inexpert ; be green FR:
อ่อนหัด[adj.] (ønhat) EN: inexperienced ; unskillful ; inexpert FR: novice ; inexpérimenté ; peu expérimenté

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -inexpert-
Back to top