ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

amateurish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *amateurish*, -amateurish-

amateurish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
amateurish (adj.) สมัครเล่น See also: อดิเรก Syn. amateur, unprofessional
English-Thai: HOPE Dictionary
amateurish(แอมมะเทอ' ริช) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของนักสมัคเล่น -amateurishness, amateurism n. (unskilled)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I hate the fact that I'm amateurish and useless.ฉันเกลียดความจริงที่ว่า ฉันไม่ชำนาญและไร้ประโยชน์
Do you finally realize how futile and amateurish your attempts to live up to my expectations have been?เธออยากจบแค่มือสมัครเล่นเหรอ ความพยายามจะทำให้เธอ เป็นไปตามความคาดหวัง
Apparently,the indian dream catchers we were making were "amateurish" and "culturally insensitive."เห็นได้ชัดว่า เครื่องรางจับฝันร้าย\ ของชาวอินเดียแดงที่พวกเราทำกัน เป็นของมือสมัครเล่นและขาดความรู้สึกทางวัฒนธรรม
Your version is unrefined, amateurish, sloppyแต่ของเจ้านี่ช่างไร้ซึ่งความสวยงาม อ่อนหัด ไร้ระเบียบ
The skeleton has been reassembled, quite amateurishly.โครงกระดูก ถูกแยกออกแล้วเอามาประกอบใหม่แบบคนที่ขาดทักษะ

amateurish ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
士族の商法[しぞくのしょうほう, shizokunoshouhou] (exp) (See 士族) amateurish and haughty way of doing business; venturing into an unfamiliar line of business (and often failing)
殿様商売[とのさましょうばい, tonosamashoubai] (n) amateurish (dilettantish) business
殿様商法[とのさましょうほう, tonosamashouhou] (n) amateurish (dilettantish) way of doing business
素人細工[しろうとざいく, shiroutozaiku] (n) amateurish work
素人臭い[しろうとくさい, shiroutokusai] (adj-i) amateurish

amateurish ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dilettantisch; amateurhaft; laienhaft {adj} | dilettantischer; amateurhafter; laienhafter | am dilettantischsten; am amateurhaftesten; am laienhaftestenamateurish | more amateurish | most amateurish

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า amateurish
Back to top