ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unqualified

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unqualified*, -unqualified-

unqualified ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unqualified (adj.) ที่ไม่มีความรู้โดยตรง Syn. incapable Ops. qualified
unqualified (adj.) ที่ไม่มีเงื่อนไข See also: ที่ทำได้อย่างเต็มที่ Syn. unconditional Ops. conditional
English-Thai: HOPE Dictionary
unqualified(อันควอล'ลิไฟดฺ) adj. ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอ,ไม่มีวุฒิเพียงพอ,ไม่เหมาะสม,เด็ดขาด,เต็มที่., See also: unqualifiable adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
unqualified(adj) ไม่สันทัด,ไม่มีวุฒิพอ,ไม่เหมาะสม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mayor Kang Jun Bae is unqualified to run for Mayor.ท่านผู้ว่าคังจุนแบ ไม่สมควรที่จะได้เป็นผู้ว่าอีกต่อไป
We then eliminate those unqualified for restaurant work-- the aged, the imprisoned and the limbless, for example look at...ลบจำนวนคนที่ไม่มีคุณสมบัติ จะทำงานร้านอาหาร อายุไม่เท่ากัน โดนจำคุก ไร้แขนขา อะไรพวกนี้ออกไป ต่อไปเรามาดูที่
I am well aware of the hardship I will be facing and the first to admit I am remarkably unqualified for such a hazardous undertaking.ทุกครั้งที่ฉันเจอความยากลำบาก ฉันจะเผชิญหน้ากับมัน เป็นครั้งแรกที่ฉันยอมรับว่า ฉันอาจมีคุณสมบัติไม่พอ แต่ไม่ว่าสถานการณ์จะเสี่ยงแค่ใหน
No. I was unqualified then.ไม่ ฉันไม่เหมาะสมแล้ว
I call that an unqualified success.นั่นถึงจะเรียกว่าประสบความสำเร็จ
You are shockingly unqualified, aren't you, sir?คุณขาดคุณสมบัติอย่างน่าตกใจเลยทีเดียว
I'm sorry, Carl, I've had it with this unqualified, posturing little prick. - Pull it back.โทษที คาร์ล หมอนี่ทำผมฉุนแล้วนะ
In spite of being absurdly unqualified,ทั้งๆที่มีความเหมาะสมอย่างไร้เหตุผล
Not to mention the fact you're completely unqualified.ยังไม่ต้องพูดถึงที่ว่า เธอไม่มีคุณสมบัติอีก

unqualified ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不適任者[ふてきにんしゃ, futekininsha] (n) unqualified (incompetent) person; square peg in a round hole
潜り[もぐり, moguri] (n) (1) diving; diver; (adj-no,n) (2) unlicensed (doctor, driver, etc.); unregistered; unqualified
無資格者[むしかくしゃ, mushikakusha] (n) unqualified or unlicensed person; (legally) incompetent
資格のない[しかくのない, shikakunonai] (adj-i) (See 資格がない) unqualified
尽くめ[ずくめ;づくめ, zukume ; dukume] (suf) (uk) entire; complete; unqualified; without exception
無資格[むしかく, mushikaku] (adj-na,n) unqualified; unlicensed; uncertified; (P)
資格がない[しかくがない, shikakuganai] (exp,adj-i) (See 資格のない) unqualified; without qualifications

unqualified ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unqualifiziert {adj} | unqualifizierter | am unqualifiziertestenunqualified | more unqualified | most unqualified
unqualifiziert {adv}unqualifiedly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unqualified
Back to top