ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*impediment*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น impediment, -impediment-

*impediment* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impediment (n.) สิ่งกีดขวาง See also: อุปสรรค Syn. hindrance, obstacle
impedimenta (n.) สิ่งถ่วงความเจริญก้าวหน้า (ทางวรรณคดี) See also: สิ่งขัดขวางความก้าวหน้า Syn. hindrance, obstacle, obstuction
English-Thai: HOPE Dictionary
impediment(อิมเพด' ดะเมินทฺ) n. การต้านทาน, การขัดขวาง, การหน่วงเหนี่ยว, อุปสรรค, การพูดติดอ่าง, ความบกพร่องในการพูด, สิ่งที่ขัดขวางการแต่งงาน (โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางครอบครัว), See also: impedimental, impedimentary adj., Syn. barr
English-Thai: Nontri Dictionary
impediment(n) อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง,สัมภาระ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
impedimentอุปสรรคทางกฎหมาย, ข้อขัดข้องทางกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Have you any just cause or impediment why this man and this woman should not be joined together in holy matrimony?พวกคุณมีเหตุผล ที่จะค้านผู้ชายและผู้หญิงคู่นี้ ไม่ให้ทำพิธีศักดิ์สิทธินี้หรือไม่
Had a speech impediment myself, you know.คุณยังติดที่เสียง ดับเบิลยู อยู่บ้าง
I charge you both, as ye will answer at the dreadful Day of Judgment, when the secrets of all hearts will be disclosed, if either of you know any impediment why you may not be joined together,ขอถามคุณทั้งสอง ให้พวกคุณตอบเช่นนี้ในวันแห่งการพิพากษา ที่ซึ่งเมื่อความลับของทุกดวงใจถูกเปิดเผย ถ้าคุณคนใดคนหนึ่งได้ล่วงรู้ถึงเหตุผลว่าทำไมคุณจึงไม่อาจอยู่ร่วมกันได้
And I'll make sure that there won't be any impediment to the exhibit.ฉันจะไม่ให้กระทบกับงานนิทรรศการแน่นอนค่ะ
Agent Hotchner has a theory that he had a speech impediment that made him embarrassed to talk.เจ้าหน้าที่ฮอทช์เนอร์มีทฤษฎี ที่ว่าเขามีปัญหาเกี่ยวกับการพูด ซึ่ทำให้เขา อายที่จะพูด
Our upwardly mobile son not only closed the Nolcorp deal, he managed to wrest a controlling interest in that company, seemingly without impediment, which brings us to this little video that was so conveniently dispatched to you right in the midst of our cไอ้หนุ่มไฟแรงลูกชายของเรา ไม่เพียงแต่ประสบความสำเร็จในการเจรจาตกลงกันได้กับโนลคอร์พแล้ว แต่เขายังจัดการฉกฉวย การควบคุมผลประโยชน์ในบริษัทนั่นได้ด้วย ตามที่ได้เห็นมาไม่มีอุปสรรคซะด้วย
They're an impediment to our work.มันคืออะไร มันเป็นอุปสรรค
There will undoubtedly be some nasty impediments along the way.ตลอดทางมีแต่สิ่งกีดขวาง
And it's like the whole country has a crazy speech impediment, so I wrote a thong about that.และดูเหมือนคนทั้งประเทศ มีปัญหาพูดไม่ชัด ฉันเลยแต่งเพลงให้
"that if either of you know any impediment"ว่าหากพวกเจ้าคนใด ต้องการคัดค้าน
Since then, he kind of developed a speech impediment.ตั้งแต่นั้นมาเขาชนิดของการพัฒนาพูดติดอ่าง
Maybe it moved before you touched the impediment.มันอาจเคลื่อนก่อนหน้านั้น

*impediment* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
障碍[zhàng ài, ㄓㄤˋ ㄞˋ, 障碍 / 障礙] barrier; obstruction; hindrance; impediment; obstacle
故障[gù zhàng, ㄍㄨˋ ㄓㄤˋ, 故障] malfunction; breakdown; defect; shortcomingfault; failure; impediment; error; bug (in software)

*impediment* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バリアフリー;バリアーフリー[, bariafuri-; baria-furi-] (n,adj-no) impediment removal (wasei
吃り[どもり, domori] (n,adj-no) (1) (uk) stammer; stutter; faltering; speech impediment; (2) (sens) person with a speech impediment
差し支え(P);差支え;差閊(iK);差閊え(iK)[さしつかえ, sashitsukae] (n) hindrance; impediment; (P)
支障[ししょう, shishou] (n) obstacle; hindrance; impediment; difficulty; (P)
日米構造協議[にちべいこうぞうきょうぎ, nichibeikouzoukyougi] (n) Structural Impediments Initiative talks; SII
言語障害[げんごしょうがい, gengoshougai] (n,adj-no) speech impediment; speech disorder
言語障害者[げんごしょうがいしゃ, gengoshougaisha] (n) speech-impaired person; person with a speech impediment; mute
足手まとい;足手纏い;足手纒い[あしてまとい;あしでまとい, ashitematoi ; ashidematoi] (adj-na,n) impediment; burden; encumbrance; hindrance; drag
障害(P);障がい;障碍;障礙[しょうがい(P);しょうげ(障碍;障礙), shougai (P); shouge ( shougai ; shou gai )] (n,vs) (1) obstacle; impediment; hindrance; difficulty; barrier; (2) (しょうがい only) (See 視力障害) handicap; impairment; disability; disorder; malfunction; (P)

*impediment* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้อกำหนดทางกฎหมาย[n. exp.] (khøkamnot t) EN: impediment FR:
กรวดในรองเท้า[n. exp.] (krūat nai r) EN: impediment to working smoothly ; inefficiencies FR:
มาร[n.] (mān) EN: obstacle ; barrier ; obstruction ; impediment; hindrance FR:
แรงต้านทาน[n. exp.] (raēng tānth) EN: resistance ; impediment ; friction FR:
สัมภาระ[n.] (samphāra) EN: luggage ; personal luggage ; baggage ; bags ; gear ; cases ; impedimenta ; paraphernalia ; suitcases ; supplies ; goods and chattels ; materials ; belongings FR: équipement [m] ; affaires personnelles [fpl] ; bagages [mpl]
อุปสรรค[n.] (upasak = up) EN: obstacle ; obstruction ; barrier ; impediment ; difficulty ; hindrance ; trouble ; hitch ; hardship ; objection FR: obstacle [m] ; obstruction [f] ; barrière [f] ; entrave [f] ; difficulté [f] ; épreuve [f] ; problème [m]
อุปสรรค[n.] (uppasak = u) EN: obstacle ; obstruction ; barrier ; impediment ; difficulty ; hindrance ; trouble ; hitch ; hardship ; objection FR: obstacle [m] ; obstruction [f] ; barrière [f] ; entrave [f] ; difficulté [f] ; épreuve [f] ; problème [m]

*impediment* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hindernis {n}impediment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *impediment*
Back to top