ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-impediment-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น impediment, *impediment*,

-impediment- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Have you any just cause or impediment why this man and this woman should not be joined together in holy matrimony?พวกคุณมีเหตุผล ที่จะค้านผู้ชายและผู้หญิงคู่นี้ ไม่ให้ทำพิธีศักดิ์สิทธินี้หรือไม่
Had a speech impediment myself, you know.คุณยังติดที่เสียง ดับเบิลยู อยู่บ้าง
I charge you both, as ye will answer at the dreadful Day of Judgment, when the secrets of all hearts will be disclosed, if either of you know any impediment why you may not be joined together,ขอถามคุณทั้งสอง ให้พวกคุณตอบเช่นนี้ในวันแห่งการพิพากษา ที่ซึ่งเมื่อความลับของทุกดวงใจถูกเปิดเผย ถ้าคุณคนใดคนหนึ่งได้ล่วงรู้ถึงเหตุผลว่าทำไมคุณจึงไม่อาจอยู่ร่วมกันได้
And I'll make sure that there won't be any impediment to the exhibit.ฉันจะไม่ให้กระทบกับงานนิทรรศการแน่นอนค่ะ
Agent Hotchner has a theory that he had a speech impediment that made him embarrassed to talk.เจ้าหน้าที่ฮอทช์เนอร์มีทฤษฎี ที่ว่าเขามีปัญหาเกี่ยวกับการพูด ซึ่ทำให้เขา อายที่จะพูด
They're an impediment to our work.มันคืออะไร มันเป็นอุปสรรค

-impediment- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バリアフリー;バリアーフリー[, bariafuri-; baria-furi-] (n,adj-no) impediment removal (wasei
吃り[どもり, domori] (n,adj-no) (1) (uk) stammer; stutter; faltering; speech impediment; (2) (sens) person with a speech impediment

-impediment- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้อกำหนดทางกฎหมาย[n. exp.] (khøkamnot t) EN: impediment FR:
กรวดในรองเท้า[n. exp.] (krūat nai r) EN: impediment to working smoothly ; inefficiencies FR:
แรงต้านทาน[n. exp.] (raēng tānth) EN: resistance ; impediment ; friction FR:
อุปสรรค[n.] (upasak = up) EN: obstacle ; obstruction ; barrier ; impediment ; difficulty ; hindrance ; trouble ; hitch ; hardship ; objection FR: obstacle [m] ; obstruction [f] ; barrière [f] ; entrave [f] ; difficulté [f] ; épreuve [f] ; problème [m]
อุปสรรค[n.] (uppasak = u) EN: obstacle ; obstruction ; barrier ; impediment ; difficulty ; hindrance ; trouble ; hitch ; hardship ; objection FR: obstacle [m] ; obstruction [f] ; barrière [f] ; entrave [f] ; difficulté [f] ; épreuve [f] ; problème [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -impediment-
Back to top