ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*hospital*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hospital, -hospital-

*hospital* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
charity hospital (n.) สถานสงเคราะห์
hospital (n.) โรงพยาบาล See also: โรงหมอ, ร.พ. Syn. clinic, infirmary
hospital wagon (n.) รถพยาบาล See also: ยานพาหนะส่งผู้ป่วย Syn. mobile hospital
hospitality (n.) การให้การต้อนรับด้วยความยินดี See also: การต้อนรับขับสู้, การยินดีรับแขก Syn. cordiality, friendliness, welcome
inhospitality (n.) การไม่เป็นมิตร See also: การไม่ต้อนรับ, ความไม่เอื้ออำนวย Syn. unfriendliness, ungraciousness, unsociability, rudeness
mobile hospital (n.) รถพยาบาล See also: ยานพาหนะส่งผู้ป่วย Syn. hospital wagon
English-Thai: HOPE Dictionary
clearing hospitaln. โรงพยาบาลสนามรบ
hospital(ฮอส'พิเทิล) n. โรงพยาบาล
hospitality(ฮอสพิแทล'ลิที) n. ความมีมิตรไมตรีจิต,ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, Syn. welcome,conviviality,cordiality
hospitalization(ฮอสพเทิลเซ'เชิน) n. การนำเข้ารักษาในโรงพยาบาล,ระยะเวลาที่รักษาในโรงพยาบาล
hospitalize(ฮอส'พิเทิลไลซ) vt. นำเข้ารักษาในโรงพยาบาล
inhospitality(อินฮอสพิแทล'ลิที) n. การขาดไมตรีจิต,การไม่ต้อนรับ
English-Thai: Nontri Dictionary
hospital(n) โรงพยาบาล,สถานพยาบาล,สถานสงเคราะห์
hospitality(n) ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,การต้อนรับขับสู้,ความมีน้ำใจ
inhospitality(n) ความไม่ผาสุก,การไม่ต้อนรับ,ความไม่ยินดี,ความไม่มีไมตรีจิต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hospital and medical expenses insuranceการประกันภัยค่ารักษาพยาบาล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hospitalization; hospitalisation๑. การให้เข้าโรงพยาบาล๒. ระยะเวลาอยู่โรงพยาบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hospitalize; hospitaliseให้อยู่โรงพยาบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hospitalบริการทันตกรรมของโรงพยาบาล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Hospitality industryอุตสาหกรรมสถานบริการ [TU Subject Heading]
Hospitalizationการอยู่โรงพยาบาล [TU Subject Heading]
Outpatient clinics, Hospitalคลินิกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล [TU Subject Heading]
Psychiatric hospital patientsผู้ป่วยในโรงพยาบาลจิตเวช [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร.พ. (n.) hospital Syn. โรงพยาบาล
รพ. (n.) hospital See also: Hosp. Syn. โรงพยาบาล
เตียงคนไข้ (n.) hospital bed Syn. เตียงผู้ป่วย
เตียงผู้ป่วย (n.) hospital bed
โรงพยาบาล (n.) hospital Syn. โรงหมอ
โรงพยาบาลโรคจิต (n.) mental hospital
โรงหมอ (n.) hospital
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do I need to be hospitalized?ฉันจำเป็นต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลไหม
He has to be taken to the hospitalเขาต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
There is no parking lot in the hospitalไม่มีที่จอดรถในโรงพยาบาล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Jewish soldier suffered a loss of memory and remained in hospital for years, ignorant of the change in Tomainia.สมองเสื่อม และ อยู่ในโรงพยาบาลเกือบปี ผู้ไร้การศึกษาได้เปลี่ยนแปลง โทไมเนีย
You weren't here, you were in the hospital, unconscious.นายอาจไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะนายอยู่ใน รพ. ไม่ได้สติ
The building gave the illusion of a real hospital and hope of finding a real bed, but delivered the real risk of death by syringe.ไปยังตึกที่ดูเหมือนจะเป็นโรงพยาบาล เพื่อหวังจะได้นอนเตียงจริง แต่ต้องเสี่ยงกับความตาย ด้วยการถูกฉีดยา
Thus the SS managed to build the semblance of a real city, with its hospital, red-light district, residential district, and, yes, even a prison.แม้ว่าทางการจะพยายามสร้างที่แห่งนี้ ให้เหมือนกับเมืองๆหนึ่ง ที่มีทั้งโรงพยาบาล โซนอุตสาหกรรม และโซนที่อยู่อาศัย และมีแม้กระทั่ง คุก
Let's go to the hospital and see Emma.{\cHFFFFFF}Let 's ไปโรงพยาบาลและดูเอ็มม่า
Let me build a decent hospital for these people somewhere down the road.{\cHFFFFFF}Let me build a decent hospital for these people somewhere down the road.
Fine bleeding hospital this is.โรงพยาบาลมีเลือดออกที่ดีนี้คือ
When I went to the hospital, her nose was broken, her jaw was shattered, held together by wire.เมื่อผมไปโรงพยาบาลที่จมูกของเธอถูกทำลาย ขากรรไกรของเธอถูกทำลาย, จัดขึ้นร่วมกันโดยใช้ลวด
Your mother is at the hospital with your father.คุณแม่อยู่ที่โรงพยาบาลที่มีคุณพ่อของคุณ
Your father had too many visitors. They interfered with hospital service.คุณพ่อของคุณมีผู้เข้าชมมากเกินไป พวกเขาแทรกแซงกับการให้บริการของโรงพยาบาล
Sonny, I'm at the hospital. I got here late, there's nobody here.ซันนี่ฉันที่โรงพยาบาล ฉันมาถึงที่นี่ในช่วงปลายมีไม่มีใครที่นี่
Listen. Wait for me outside, in front of the hospital, all right?ฟัง รอฉันอยู่ข้างนอกด้านหน้าของโรงพยาบาลที่ถูกต้องทั้งหมดหรือไม่

*hospital* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亲切[qīn qiè, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄝˋ, 亲切 / 親切] amiable; friendliness; gracious; hospitality; intimate; cordial; kind; close and dear; familiar
床位[chuáng wèi, ㄔㄨㄤˊ ㄨㄟˋ, 床位] bed (in hospital, hotel, train etc); berth; bunk
产房[chǎn fáng, ㄔㄢˇ ㄈㄤˊ, 产房 / 產房] delivery room (in hospital); labour ward
好客[hào kè, ㄏㄠˋ ㄎㄜˋ, 好客] hospitality; to treat guests well; to enjoy having guests; hospitable; friendly
病床[bìng chuáng, ㄅㄧㄥˋ ㄔㄨㄤˊ, 病床] hospital bed; sickbed
病房[bìng fáng, ㄅㄧㄥˋ ㄈㄤˊ, 病房] ward (of a hospital); sickroom
医院[yī yuàn, ㄧ ㄩㄢˋ, 医院 / 醫院] hospital
加护[jiā hù, ㄐㄧㄚ ㄏㄨˋ, 加护 / 加護] intensive care (in hospital)
加护病房[jiā hù bìng fáng, ㄐㄧㄚ ㄏㄨˋ ㄅㄧㄥˋ ㄈㄤˊ, 加护病房 / 加護病房] intensive care (in hospital)
特护区[tè hù qū, ㄊㄜˋ ㄏㄨˋ ㄑㄩ, 特护区 / 特護區] intensive care department (of hospital)
重病特护区[zhòng bìng tè hù qū, ㄓㄨㄥˋ ㄅㄧㄥˋ ㄊㄜˋ ㄏㄨˋ ㄑㄩ, 重病特护区 / 重病特護區] intensive care department (of hospital)
产院[chǎn yuàn, ㄔㄢˇ ㄩㄢˋ, 产院 / 產院] maternity hospital
薄待[bó dài, ㄅㄛˊ ㄉㄞˋ, 薄待] mean treatment; indifference; meager hospitality
精神病医院[jīng shén bìng yī yuàn, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄅㄧㄥˋ ㄧ ㄩㄢˋ, 精神病医院 / 精神病醫院] psychiatric hospital
呼吸器[hū xī qì, ㄏㄨ ㄒㄧ ㄑㄧˋ, 呼吸器] ventilator (artificial breathing apparatus used in hospitals)

*hospital* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンディングノート[, endeinguno-to] (n) booklet constituting an informal living will (containing wishes regarding one's hospitalization or funeral, and perhaps one's life story, messages to loved ones, etc.) (wasei
オープンシステム病院[オープンシステムびょういん, o-punshisutemu byouin] (n) open system hospital
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check
お持て成し[おもてなし, omotenashi] (n) (uk) (See 持て成し) hospitality; entertainment; service; (P)
お構い;御構い[おかまい, okamai] (n) (1) (pol) (See お構いなく) entertainment; hospitality; (2) banishment (Edo period)
デーホスピタル;デイホスピタル[, de-hosupitaru ; deihosupitaru] (n) day hospital
ナースコール[, na-suko-ru] (n) nurse call; a patient's call button in a hospital
ナイトホスピタル[, naitohosupitaru] (n) night hospital
ホスピタリズム[, hosupitarizumu] (n) hospitalism
ホスピタリティー;ホスピタリティ[, hosupitaritei-; hosupitaritei] (n) hospitality
ヨハネ騎士団[ヨハネきしだん, yohane kishidan] (n) Knights Hospitallers; Knights Hospitalers
優待[ゆうたい, yuutai] (n,vs,adj-no) preferential treatment; hospitality; warm reception; welcome
優遇[ゆうぐう, yuuguu] (n,vs,adj-no) favorable treatment; favourable treatment; hospitality; warm reception; good treatment; hearty welcome; (P)
内科[ないか, naika] (n,adj-no) (1) internal medicine, i.e. treatment by medical procedures rather than surgical procedures; (2) department of internal medicine (hospital, etc.); (P)
厚情[こうじょう, koujou] (n) kindness; favour; favor; hospitality
厚遇[こうぐう, kouguu] (n,vs) cordial welcome; kind treatment; hospitality
在院[ざいいん, zaiin] (n) stay in hospital; hospital stay
在院日数[ざいいんにっすう, zaiinnissuu] (n) number of days spent in hospital
大盤振る舞い;椀飯振る舞い;椀飯振舞[おおばんぶるまい(大盤振る舞い);おうばんぶるまい(椀飯振る舞い;椀飯振舞), oobanburumai ( ooban furu mai ); oubanburumai ( wan meshi furu mai ; wan meshi furu] (n,vs) (1) lavish feast; splendid banquet; (2) corporate largess; lavish hospitality
措置入院[そちにゅういん, sochinyuuin] (n,vs) involuntary admission (commitment) (to a mental hospital)
款待[かんたい, kantai] (n,vs) warm welcome; hospitality
献体[けんたい, kentai] (n,vs) give one's body to a hospital for medical research
産院[さんいん, san'in] (n) maternity hospital
病室[びょうしつ, byoushitsu] (n) sickroom; hospital room; (P)
精神科病院[せいしんかびょういん, seishinkabyouin] (n) psychiatric hospital
老人病院[ろうじんびょういん, roujinbyouin] (n) geriatric hospital
薬害ヤコブ病訴訟[やくがいヤコブびょうそしょう, yakugai yakobu byousoshou] (n) Japanese lawsuit involving cases where hospitalized patients contracted Creutzfeld-Jakob disease from infected transplants
足輪[あしわ, ashiwa] (n) leg band (e.g. on bird or hospital patient); ring; anklet
退院[たいいん, taiin] (n,vs) leaving hospital; discharge from hospital; (P)
長期入院[ちょうきにゅういん, choukinyuuin] (n) long-term hospitalization
開院[かいいん, kaiin] (n,vs) opening congress; hospital opening
[いん, in] (n) (1) (hon) imperial palace; (2) emperor (or his empress, imperial princesses, etc.); (suf) (3) temple; (4) institution (esp. a government office, school, hospital, etc.); (5) suffix used in posthumous names (esp. of emperors, daimyos, etc.)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
表記法の展開性[ひょうきほうのてんかいせい, hyoukihounotenkaisei] hospitality of notation
表記法の許容性[ひょうきほうのきょようせい, hyoukihounokyoyousei] hospitality of notation
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
病院[びょういん, byouin] Thai: โรงพยาบาล English: hospital

*hospital* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้องคนไข้[n. exp.] (hǿng khonkh) EN: hospital room ; sickroom ; ward FR: chambre d'hôpital [f]
จิตวิทยาการบริการ[n. exp.] (jittawittha) EN: psychology of hospitality ; psychology of tourism, hospitality and leisure FR:
การเข้าโรงพยาบาล[n. exp.] (kān khao rō) EN: being admitted to hospital FR: admission à l'hôpital [f]
การออกจากโรงพยาบาล[n. exp.] (kān øk jāk ) EN: leaving hospital FR: sortie de l'hôpital [f]
การรับแขก[n. exp.] (kān rap kha) EN: hospitality FR: accueil [m] ; hospitalité [f]
การต้อนรับ[n.] (kān tønrap) EN: reception ; welcome ; hospitality ; accommodation FR: réception [f] ; accueil [m] ; hospitalité [f]
การต้อนรับด้วยไมตรีจิต[n. exp.] (kān tønrap ) EN: hospitality FR:
การเยี่ยมไข้[n. exp.] (kān yīem kh) EN: visiting patient in hospital FR: visite d'un patient [f] ; visite d'une personne hospitalisée [f]
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี [org.] (Khana Phaēt) EN: Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital ; Ramathibodi Hospital Faculty of Medicine FR:
เข้าโรงพยาบาล[v. exp.] (khao rōngph) EN: be hospitalized ; go into hospital FR: entrer à l'hôpital ; être hospitalisé ; être admis à l'hôpital
ค่ารักษาพยาบาล[n. exp.] (khā raksā p) EN: expense for medical treatment ; cost of medical treatment ; sickness benefit FR: frais hospitaliers [mpl]
คนไข้ใน[n. exp.] (khon khai n) EN: inpatient FR: personne hospitalisée [f] ; personne admise à l'hôpital [f]
คนไข้นอก[n. exp.] (khonkhai nø) EN: outpatient FR: malade externe [m] ; malade non hospitalisé [m]
เครื่องชี้วัดคุณภาพโรงพยาบาล[n. exp.] (khreūang ch) EN: hospital quality indicators FR:
ความเอื้อเฟื้อ[n.] (khwām eūafe) EN: generousness FR: hospitalité [f]
หลักเกณฑ์โลปีตาล[n. exp.] (lakkēn Lōpī) EN: l'Hôpital's rule ; L'Hospital's rule ; Bernoulli's rule FR: règle de L'Hôpital [f] ; règle de l'Hospital [f] ; règle de Bernoulli [f]
ไมตรีจิต[n.] (maitrījit) EN: goodwill ; sympathy ; unity ; harmony ; concord ; alliance ; accord ; agreement ; hospitality FR:
มิตรไมตรี[n. exp.] (mit maitrī) EN: hospitality ; goodwill FR:
เภสัชกรรมโรงพยาบาล[n. exp.] (phēsatchaka) EN: hospital pharmacy FR:
เภสัชตำรับโรงพยาบาล[n. exp.] (phēsatchata) EN: hospital formulary FR:
โรคกลัวโรงพยาบาล[n. exp.] (rōk klūa rō) EN: nosocomephobia ; excessive fear of hospitals FR:
โรงบาล[n.] (rōngbān) EN: hospital FR: hôpital [m] ; hosto [m] (fam.)
โรงหมอ[n.] (rōngmø) EN: clinic ; hospital FR: clinique [f]
โรงพยาบาล[adj.] (rōngphayābā) EN: hospital FR: hôpital [m] ; clinique [f]
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์[TM] (Rōngphayābā) EN: Bumrungrad International Hospital ; Bumrungrad Hospital ; Bumrungrad FR: Bumrungrad International Hospital ; Bumrungrad Hospital ; Bumrungrad
โรงพยาบาลช้าง[n. exp.] (rōngphayābā) EN: elephant hospital FR: hôpital pour éléphants [m]
โรงพยาบาลเฉพาะทาง[n. exp.] (rōngphayābā) EN: clinic ; university hospital FR: clinique [f]
โรงพยาบาลชุมชน (รพช.)[n. exp.] (rōngphayābā) EN: basic care hospital FR:
โรงพยาบาลเอกชน[n. exp.] (rōngphayābā) EN: private hospital FR: hôpital privé [m]
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ; โรงพยาบาลจุฬาฯ[org.] (Rōngphayābā) EN: Chulalongkorn Hospital ; King Chulalongkorn Memorial Hospital ; King Chulalongkorn Hospital FR:
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์[org.] (Rōngphayābā) EN: Chulabhorn Hospital FR:
โรงพยาบาลกลาง[n. exp.] (rōngphayābā) EN: central hospital FR:
โรงพยาบาลกลางวัน[n. exp.] (rōngphayābā) EN: day hospital FR: hôpital de jour [m]
โรงพยาบาลลานนา[TM] (Rōngphayābā) EN: Lanna Hospital FR:
โรงพยาบาลพญาไท[TM] (Rōngphayābā) EN: Phyathai Hospital FR: hôpital Phyathai [m]
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ; โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า[TM] (Rōngphayābā) EN: Phramongkutklao Hospital ; Phramongkut Hospital FR:
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก[TM] (Rōngphayābā) EN: Buddhachinaraj Hospital Phitsanulok FR:
โรงพยาบาลปิยะเวท[TM] (Rōngphayābā) EN: Piyavate Hospital FR: hôpital Piyavate [m]
โรงพยาบาลรามาธิบดี [TM] (Rōngphayābā) EN: Ramathibodi Hospital FR: Ramathibodi Hospital
โรงพยาบาลรัฐ[n. exp.] (rōngphayābā) EN: public hospital FR: hôpital public [m]

*hospital* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einlieferung {f} (ins Krankenhaus)admission (to hospital)
Entbindungsheim {n}maternity hospital
Krankenhaustechnik {f}hospital technology; hospital engineering
Hospitalisierung {f}; Aufnahme in ein Krankenhaus [med.]hospitalization
Lazarett {n} [mil.]sick bay; hospital
Quarantänebecken {n}quarantine tank; isolation tank; hospital tank
Hospital {m}hospital
Lazarettschiff {n}hospital ship

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *hospital*
Back to top