ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-hospital-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hospital, *hospital*,

-hospital- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Jewish soldier suffered a loss of memory and remained in hospital for years, ignorant of the change in Tomainia.สมองเสื่อม และ อยู่ในโรงพยาบาลเกือบปี ผู้ไร้การศึกษาได้เปลี่ยนแปลง โทไมเนีย
The building gave the illusion of a real hospital and hope of finding a real bed, but delivered the real risk of death by syringe.ไปยังตึกที่ดูเหมือนจะเป็นโรงพยาบาล เพื่อหวังจะได้นอนเตียงจริง แต่ต้องเสี่ยงกับความตาย ด้วยการถูกฉีดยา
Let's go to the hospital and see Emma.{\cHFFFFFF}Let 's ไปโรงพยาบาลและดูเอ็มม่า
Let me build a decent hospital for these people somewhere down the road.{\cHFFFFFF}Let me build a decent hospital for these people somewhere down the road.
Fine bleeding hospital this is.โรงพยาบาลมีเลือดออกที่ดีนี้คือ
Your mother is at the hospital with your father.คุณแม่อยู่ที่โรงพยาบาลที่มีคุณพ่อของคุณ
Your father had too many visitors. They interfered with hospital service.คุณพ่อของคุณมีผู้เข้าชมมากเกินไป พวกเขาแทรกแซงกับการให้บริการของโรงพยาบาล
After the hospital thing, Sonny got mad.หลังจากสิ่งที่โรงพยาบาลซันนี่ได้บ้า
This is the bill that will convert the State Hospital for the Insane into the William J. Le Petomane Memorial Gambling Casino for the Insane.เราจะเปลี่ยนโรงพยาบาลบ้า เป็นบ่อนพนันสำหรับคนบ้า
She said the hospital would call the police. She made me promise.เธอกลัวโรงพยาบาลจะแจ้งตำรวจ เธอให้ฉันรับปากว่าจะไม่เรียก
Why the hell wouldn't they tell us what hospital he's in?แล้วทำไมพวกแม่งถึงไม่บอกเราล่ะว่าเขาอยู่โรงพยาบาลอะไร?
He was wearing what looked like a white hospital gown.เขาใส่ชุดที่ดูเหมือนเสื้อคลุมยาว สีขาวแบบที่ใช้ในโรงพยาบาล

-hospital- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
病床[bìng chuáng, ㄅㄧㄥˋ ㄔㄨㄤˊ, 病床] hospital bed; sickbed

-hospital- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オープンシステム病院[オープンシステムびょういん, o-punshisutemu byouin] (n) open system hospital
デーホスピタル;デイホスピタル[, de-hosupitaru ; deihosupitaru] (n) day hospital
ナースコール[, na-suko-ru] (n) nurse call; a patient's call button in a hospital
ナイトホスピタル[, naitohosupitaru] (n) night hospital
在院[ざいいん, zaiin] (n) stay in hospital; hospital stay
在院日数[ざいいんにっすう, zaiinnissuu] (n) number of days spent in hospital
献体[けんたい, kentai] (n,vs) give one's body to a hospital for medical research
産院[さんいん, san'in] (n) maternity hospital
病室[びょうしつ, byoushitsu] (n) sickroom; hospital room; (P)
精神科病院[せいしんかびょういん, seishinkabyouin] (n) psychiatric hospital
老人病院[ろうじんびょういん, roujinbyouin] (n) geriatric hospital
足輪[あしわ, ashiwa] (n) leg band (e.g. on bird or hospital patient); ring; anklet
開院[かいいん, kaiin] (n,vs) opening congress; hospital opening

-hospital- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้องคนไข้[n. exp.] (hǿng khonkh) EN: hospital room ; sickroom ; ward FR: chambre d'hôpital [f]
การเข้าโรงพยาบาล[n. exp.] (kān khao rō) EN: being admitted to hospital FR: admission à l'hôpital [f]
การออกจากโรงพยาบาล[n. exp.] (kān øk jāk ) EN: leaving hospital FR: sortie de l'hôpital [f]
การเยี่ยมไข้[n. exp.] (kān yīem kh) EN: visiting patient in hospital FR: visite d'un patient [f] ; visite d'une personne hospitalisée [f]
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี [org.] (Khana Phaēt) EN: Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital ; Ramathibodi Hospital Faculty of Medicine FR:
เข้าโรงพยาบาล[v. exp.] (khao rōngph) EN: be hospitalized ; go into hospital FR: entrer à l'hôpital ; être hospitalisé ; être admis à l'hôpital
เครื่องชี้วัดคุณภาพโรงพยาบาล[n. exp.] (khreūang ch) EN: hospital quality indicators FR:
เภสัชกรรมโรงพยาบาล[n. exp.] (phēsatchaka) EN: hospital pharmacy FR:
เภสัชตำรับโรงพยาบาล[n. exp.] (phēsatchata) EN: hospital formulary FR:
โรงบาล[n.] (rōngbān) EN: hospital FR: hôpital [m] ; hosto [m] (fam.)
โรงหมอ[n.] (rōngmø) EN: clinic ; hospital FR: clinique [f]
โรงพยาบาล[adj.] (rōngphayābā) EN: hospital FR: hôpital [m] ; clinique [f]
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์[TM] (Rōngphayābā) EN: Bumrungrad International Hospital ; Bumrungrad Hospital ; Bumrungrad FR: Bumrungrad International Hospital ; Bumrungrad Hospital ; Bumrungrad
โรงพยาบาลช้าง[n. exp.] (rōngphayābā) EN: elephant hospital FR: hôpital pour éléphants [m]
โรงพยาบาลเฉพาะทาง[n. exp.] (rōngphayābā) EN: clinic ; university hospital FR: clinique [f]
โรงพยาบาลชุมชน (รพช.)[n. exp.] (rōngphayābā) EN: basic care hospital FR:
โรงพยาบาลเอกชน[n. exp.] (rōngphayābā) EN: private hospital FR: hôpital privé [m]
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ; โรงพยาบาลจุฬาฯ[org.] (Rōngphayābā) EN: Chulalongkorn Hospital ; King Chulalongkorn Memorial Hospital ; King Chulalongkorn Hospital FR:
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์[org.] (Rōngphayābā) EN: Chulabhorn Hospital FR:
โรงพยาบาลกลาง[n. exp.] (rōngphayābā) EN: central hospital FR:
โรงพยาบาลกลางวัน[n. exp.] (rōngphayābā) EN: day hospital FR: hôpital de jour [m]
โรงพยาบาลลานนา[TM] (Rōngphayābā) EN: Lanna Hospital FR:
โรงพยาบาลพญาไท[TM] (Rōngphayābā) EN: Phyathai Hospital FR: hôpital Phyathai [m]
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ; โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า[TM] (Rōngphayābā) EN: Phramongkutklao Hospital ; Phramongkut Hospital FR:
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก[TM] (Rōngphayābā) EN: Buddhachinaraj Hospital Phitsanulok FR:
โรงพยาบาลปิยะเวท[TM] (Rōngphayābā) EN: Piyavate Hospital FR: hôpital Piyavate [m]
โรงพยาบาลรามาธิบดี [TM] (Rōngphayābā) EN: Ramathibodi Hospital FR: Ramathibodi Hospital
โรงพยาบาลรัฐ[n. exp.] (rōngphayābā) EN: public hospital FR: hôpital public [m]
โรงพยาบาลราชวิถี[TM] (Rōngphayābā) EN: Rajavithi Hospital FR:
โรงพยาบาลรัฐบาล[n. exp.] (rōngphayābā) EN: public hospital ; government hospital FR: hôpital public [m]
โรงพยาบาลโรคจิต[n. exp.] (rōngphayābā) EN: mental diseases hospital FR: hôpital psychiatrique [m]
โรงพยาบาลโรคติดต่อ[n. exp.] (rōngphayābā) EN: contagious diseases hospital FR:
โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล[TM] (Rōngphayābā) EN: Kamol Cosmetic Hospital ; Kamol Hospital FR:
โรงพยาบาลสัตว์[n. exp.] (rōngphayābā) EN: veterinary hospital FR: hôpital pour animaux [m]
โรงพยาบาลเสนารักษ์[n. exp.] (rōngphayābā) EN: military hospital FR: hôpital militaire [m]
โรงพยาบาลสินแพทย์[TM] (Rōngphayābā) EN: Synphaet Hospital ; Synphaet General Hospital FR:
โรงพยาบาลศิริราช[org.] (Rōngphayābā) EN: Siriraj Hospital FR:
โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์[TM] (Rōngphayābā) EN: Surin Ruam Phaet Hospital FR:
โรงพยาบาลตำรวจ (รพ.ตร.)[org.] (Rōngphayābā) EN: Police General Hospital FR:
โรงพยาบาลทหาร[n. exp.] (rōngphayābā) EN: military hospital FR: hôpital militaire [m]

-hospital- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entbindungsheim {n}maternity hospital
Krankenhaustechnik {f}hospital technology; hospital engineering
Lazarett {n} [mil.]sick bay; hospital
Quarantänebecken {n}quarantine tank; isolation tank; hospital tank

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -hospital-
Back to top