ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

clinic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *clinic*, -clinic-

clinic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
clinic (n.) คลินิก See also: สถานรักษาพยาบาล Syn. infirmary, polyclinic
clinical (adj.) ที่เกี่ยวกับคลินิค
clinical neurology (n.) ประสาทวิทยา
clinician (n.) ผู้เชี่ยวชาญในการรักษา
English-Thai: HOPE Dictionary
clinic(คลี'นิค) n. คลินิก adj. เกี่ยวกับคลินิก
clinical(คลิน'นิเคิล) adj. เกี่ยวกับคลินิก
clinician(คลินิช'เชิน) n. นายแพทย์ที่ศึกษาโรคจากคนไข้จริง ๆ, Syn. doctor
English-Thai: Nontri Dictionary
clinic(n) คลินิก,สถานพยาบาล,ห้องรักษาโรค
clinical(adj) เกี่ยวกับคลินิก,เกี่ยวกับสถานพยาบาล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
clinicเวชสถาน, คลินิก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clinical-ด้านการรักษา, -คลินิก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clinicianแพทย์ฝ่ายรักษา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clinicคลินิก [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Clinical Applicationsการใช้ในทางคลีนิค [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คลินิก (n.) clinic Syn. สถานพยาบาล
สถานพยาบาล (n.) clinic
สถานพยาบาล (n.) clinic
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is a children's clinic started by Emma and Homer entirely at their own expense.{\cHFFFFFF}นี่คือคลินิกสำหรับเด็กที่เริ่มโดยเอ็มม่า และโฮเมอร์ทั้งที่ค่าใช้จ่ายของตัวเอง
The clinic was hit by lightning and it burned to the ground.คลินิคนั่นถูกฟ้าผ่า ไหม้ไปหมดแล้ว
She has a clinic here in London.มิเลน่า การ์ดอช เธอมีคลีนิคที่นี่ในลอนดอน
Ran a scuba clinic in Des Moines.เขาเปิดโรงเรียนดำน้ำที่ เดส มอยส์น่ะครับ
A scuba clinic in Des Moines?โรงเรียนดำน้ำที่ เดส มอยส์
There's an emergency clinic half a mile away.มีคลินิกฉุกเฉินอยู่ห่างไปครึ่งไมล์
The clinic is closed for renovation this weekอาทิตย์นี้คลินิกปิดปรับปรุง
Callahan Institute is the leading brain-injury clinic in the Pacific Rim.สถาบันคาราฮานเป็นคลินิครักษาผู้ป่วยทางสมองชั้นนำในแปซิฟิกนี้
Mr. Ryan, your father has been to the clinic three times in the last month.คุณ ไรอัน พ่อคุณมาที่คลินิก สามครั้งเดือนที่แล้ว
The receptionist at the Manhattan clinic is married to one of Grandpa's former studentsก็เสมียนที่คลินิกน่ะสิ ปรากฏว่า.. เขาแต่งงานกับ ลูกศิษย์คุณตาเรา
I don't have a doctor. All I got is a free clinic in LA.ผมไม่มีหมอประจำ มีแต่คลินิกคนยาก
Nevirapine. The government clinic didn't have any again.เนวิราพีน ของหลวงมันหมดแล้ว

clinic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抑郁症[yì yù zhèng, ㄧˋ ㄩˋ ㄓㄥˋ, 抑郁症 / 抑鬱症] clinical depression
缺乏症[quē fá zhèng, ㄑㄩㄝ ㄈㄚˊ ㄓㄥˋ, 缺乏症] clinical deficiency
临床[lín chuáng, ㄌㄧㄣˊ ㄔㄨㄤˊ, 临床 / 臨床] clinical
诊所[zhěn suǒ, ㄓㄣˇ ㄙㄨㄛˇ, 诊所 / 診所] clinic
医务室[yī wù shì, ㄧ ˋ ㄕˋ, 医务室 / 醫務室] clinic
医务所[yī wù suǒ, ㄧ ˋ ㄙㄨㄛˇ, 医务所 / 醫務所] clinic
门诊室[mén zhěn shì, ㄇㄣˊ ㄓㄣˇ ㄕˋ, 门诊室 / 門診室] clinic; outpatient department (or consulting room)
体温表[tǐ wēn biǎo, ㄊㄧˇ ㄨㄣ ㄅㄧㄠˇ, 体温表 / 體溫表] clinical thermometer
体温计[tǐ wēn jì, ㄊㄧˇ ㄨㄣ ㄐㄧˋ, 体温计 / 體溫計] clinical thermometer
妇产科[fù chǎn kē, ㄈㄨˋ ㄔㄢˇ ㄎㄜ, 妇产科 / 婦產科] department of gynecology and obstetrics; birth clinic
病态肥胖[bìng tài féi pàng, ㄅㄧㄥˋ ㄊㄞˋ ㄈㄟˊ ㄆㄤˋ, 病态肥胖 / 病態肥胖] obese (clinically overweight)
中德诊所[Zhōng Dé zhěn suǒ, ㄓㄨㄥ ㄉㄜˊ ㄓㄣˇ ㄙㄨㄛˇ, 中德诊所 / 中德診所] Sino-German clinic

clinic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
医療車[いりょうしゃ, iryousha] (n) clinic car; traveling clinic; travelling clinic
接骨院[せっこついん, sekkotsuin] (n) (See 整骨院) bonesetter's clinic; orthopedic clinic
整骨院[せいこついん, seikotsuin] (n) (See 接骨院) bonesetter's clinic; orthopedic clinic
クリニック[, kurinikku] (n) clinic; (P)
ペインクリニック[, peinkurinikku] (n) pain clinic; (P)
不顕性感染[ふけんせいかんせん, fukenseikansen] (n) inapparent infection; subclinical infection
体温器[たいおんき, taionki] (n) clinical thermometer
医院[いいん, iin] (n) doctor's office (surgery); clinic; dispensary; (P)
基礎試験[きそしけん, kisoshiken] (n) preclinical study; basic study
検温器[けんおんき, ken'onki] (n) clinical thermometer
歯科医院[しかいいん, shikaiin] (n) dental clinic; dental surgery
治療者[ちりょうしゃ, chiryousha] (n) healer; clinician; physician; person who gives treatment; therapist
治験[ちけん, chiken] (n) clinical trial; (P)
病歴[びょうれき, byoureki] (n,adj-no) clinical (case) history
研修医制度[けんしゅういせいど, kenshuuiseido] (n) (See インターン制度) clinical internship system
禁煙外来[きんえんがいらい, kin'engairai] (n) smoking cessation clinic; smoking cessation outpatient services
肛門科[こうもんか, koumonka] (n) proctology clinic; proctology
臨床[りんしょう, rinshou] (adj-no) clinical (e.g. pathology, physiology); (P)
臨床データ[りんしょうデータ, rinshou de-ta] (n) clinical data
臨床医[りんしょうい, rinshoui] (n) clinician
臨床医学[りんしょういがく, rinshouigaku] (n) clinical medicine
臨床心理士[りんしょうしんりし, rinshoushinrishi] (n) clinical psychologist; clinical psychotherapist
閉所[へいしょ, heisho] (n) (1) confined place; (n,vs) (2) closing (an institution, office, clinic, etc.)
開業医[かいぎょうい, kaigyoui] (n) (See 勤務医,一般開業医・いっぱんかいぎょうい) private clinician; physician in private practice; general practitioner; (P)

clinic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คลินิก[n.] (khlinik) EN: clinic ; infirmary FR: clinique [f]
คลินิกรักฟัน[n. exp.] (khlinik rak) EN: dental clinic FR:
คลินิกโรคผิวหนัง[n. exp.] (khlinik rōk) EN: skincare clinic ; skin care clinic ; dermatology clinic FR:
ร้านหมอฟัน[n. exp.] (rān møfan) EN: dental clinic FR: cabinet dentaire [m]
โรงหมอ[n.] (rōngmø) EN: clinic ; hospital FR: clinique [f]
โรงพยาบาลเฉพาะทาง[n. exp.] (rōngphayābā) EN: clinic ; university hospital FR: clinique [f]
สถานีอนามัย[n. exp.] (sathānī anā) EN: public health center ; health station ; government clinic ; sanitation station FR: dispensaire public [m] ; centre de santé [m]
ทำฟัน[n. exp.] (tham fan) EN: dental clinic FR: cabinet dentaire [m]
จิตวิทยาคลีนิก[n. exp.] (jittawittha) EN: clinical psychology FR: psychologie clinique [f]
การแพทย์พื้นฐาน[n. exp.] (kān phaēt p) EN: basic medical science ; preclinical sciences FR:
การศึกษาทางคลินิก[n. exp.] (kān seuksā ) EN: clinical study ; clinical trial FR: étude clinique [f]
การทดลองทางคลินิก[n. exp.] (kān thotløn) EN: clinical trial FR: essai clinique [m]
การวิจัยทางคลินิก[n. exp.] (kān wijai t) EN: clinical research FR: recherche clinique [f]
ความมีนัยสำคัญทางคลินิก[n. exp.] (khwām mī na) EN: clinical significance FR:
โมโนคลินิก [adj.] (mōnōkhlinik) EN: monoclinic FR: monoclinique
ปรอท[n.] (parøt) EN: thermometer ; clinical thermometer FR: thermomètre [m] ; thermomètre médical [m]
ภาวะซึมเศร้ารุนแรง[n. exp.] (phāwa seums) EN: major depressive disorder ; major depressive episode ; clinical depression ; major depression ; severe depression ; unipolar depression FR: dépression sévère [f] ; dépression majeure [f]
พยาธิวิทยาคลินิก[n. exp.] (phayāthi wi) EN: clinical pathology ; laboratory medicine ; clinical analysis ; clinical biology ; medical biology FR: pathologie clinique [f]
เภสัชกรรมคลินิก[n. exp.] (phēsatchaka) EN: clinical pharmacy FR: pharmacie clinique [f]
ทางคลินิก[adj.] (thāng khlin) EN: clinical FR: clinique
วิชาพยาธิวิทยาคลินิก[n. exp.] (wichā phayā) EN: clinical pathology ; laboratory medicine ; clinical analysis ; clinical biology ; medical biology FR: pathologie clinique [f]

clinic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Augenklinik {f} [med.]eye clinic
Fieberthermometer {n}clinical thermometer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า clinic
Back to top