ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*hold back*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hold back, -hold back-

*hold back* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hold back (phrv.) สกัดกั้น See also: ยับยั้ง, กั้นขวาง Syn. keep back
hold back (phrv.) ควบคุมความรู้สึก See also: อดกลั้น, ระงับอารมณ์ Syn. hold in, keep back, keep down, keep in
hold back (phrv.) ทำให้ถดถอย See also: ถอยกลับ, ทำให้ไม่พัฒนาหรือไม่ก้าวหน้า Syn. keep back
hold back (phrv.) ทำให้ล่าช้า See also: ทำให้เลื่อนออกไป Syn. hang up, hold off
hold back (phrv.) ปิดบัง See also: เก็บเป็นความลับ Syn. keep back, keep from
hold back (phrv.) ไม่เต็มใจทำ See also: จำใจ, ไม่กระตือรือร้น Syn. hang back
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉุด (v.) hold back See also: stop, destruct, prevent, restraint Syn. ฉุดดึง, ฉุดรั้ง
ฉุดดึง (v.) hold back See also: stop, destruct, prevent, restraint Syn. ฉุดรั้ง
ฉุดรั้ง (v.) hold back See also: stop, destruct, prevent, restraint Syn. ฉุดดึง
ยื้อ (v.) hold back See also: detain, retain Syn. ดึง, ถ่วง, กัก, หน่วง, รั้ง Ops. ปล่อย
หน่วงเหนี่ยว (v.) hold back See also: detain, retain Syn. ดึง, ถ่วง, กัก, หน่วง, รั้ง, ยื้อ Ops. ปล่อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Will the men please hold back? Hold back, I say!ถอยไป ถอยไปได้ยินมั้ย
I always feel like I hold back on that high noteหนูว่าหนูน่าจะเล่นเสียงสูงกว่านั้นอีกนะคะ
Eleanor doesn't hold back when she's had a few.เอลีนอร์ชอบคิดถึงความหลัง เวลาที่เธอดื่มแม้เพียงนิด
"Please help us, hold back the devil's intention all together.""โปรดช่วยพวกเราด้วย การจะส่งปีศาจกลับไปต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคน"
It's not a thing you hold back on!นี่ไม่ใช่เรื่องที่เธอต้องมานั่งลังเลนะ
Oh, oh, hey, honey. Could you hold back a sec?โอ้ ที่รัก รอเดี๋ยวสิ
Nate'll hold back your hair. What?เนท จะจัดผมให้เธอ อะไรยะ?
So maybe I'll hold back a little!วันนี้คงเป็นศึกสุดท้าย?
If we hold back, she's more likely to make a mistake.ถ้าพวกเราถอยก่อน มันเป็นไปได้ว่าเธอจะทำผิดพลาดเอง
Don't hold back. justice must be served.อย่าลังเล, ต้องให้ความยุติธรรมกับมัน
Is there a disturbance? Hold back! - What are you doing here?ชั้นมากวนหรือเปล่า มาทำอะไรกัน?
I didn't hold back for fear of hurting her like I do with you.ผมไม่ต้องคอยกลัวว่าจะทำร้ายเธอ เหมือนที่ทำกับคุณ

*hold back* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
遏制[è zhì, ㄜˋ ㄓˋ, 遏制] check; contain; hold back or within limits
遏止[è zhǐ, ㄜˋ ㄓˇ, 遏止] to hold back; to check (i.e. to stop sb's advance); to resist; esp. with negative, irresistible, unstoppable etc
[bǐng, ㄅㄧㄥˇ, 屏] get rid of; put aside; reject; keep control; hold back
[biē, ㄅㄧㄝ, 憋] hold in (urine); to hold (breath); to choke; stifle; restrain; hold back
锐不可当[ruì bù kě dāng, ㄖㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄉㄤ, 锐不可当 / 銳不可當] unstoppable; hard to hold back

*hold back* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
せき止める;堰き止める(oK);塞き止める[せきとめる, sekitomeru] (v1,vt) (1) to dam up; to hold back; to keep back; to bring to a halt; to intercept; (2) to check
制する[せいする, seisuru] (vs-s,vt) (1) to hold back (e.g. emotions); to rein in (e.g. a horse, unruly people); to bridle; (2) to get the better of; (3) to control; to command; (P)
売り惜しむ[うりおしむ, urioshimu] (v5m) to hold back on or restrict sales of; to be reluctant to sell
控える(P);扣える[ひかえる, hikaeru] (v1) (1) to be temperate in; to restrain oneself from excessive ...; (2) to make notes; (3) to hold back; (4) to be in preparation for; to be in waiting for; (5) to be soon; to be in the offing; (6) to be in a close relationship (e.g. as a backer, etc.); (P)
渋る[しぶる, shiburu] (v5r) (1) to hesitate; to hold back; to balk; to falter; (2) to be reluctant; to be unwilling; to begrudge; (3) to have loose painful bowel movement; to suffer from tenesmus; (P)
足を引っ張る;足をひっぱる[あしをひっぱる, ashiwohipparu] (exp,v5r) to hold back others from achieving success; to stand in the way of; to sabotage
食い止める(P);食止める(P);食いとめる;くい止める[くいとめる, kuitomeru] (v1,vt) to check; to hold back; (P)

*hold back* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress ; limit ; restrict FR: restreindre ; limiter
ดึงเรื่องไว้[v. exp.] (deung reūan) EN: hold back FR:
หักห้าม[v.] (hakhām) EN: restrain ; hold back FR: refréner = réfréner
กัก[v.] (kak) EN: shut up ; confine ; hold back ; detain ; quarantine FR: détenir ; enfermer ; renfermer ; retenir ; confiner
กักจดหมาย [v. exp.] (kak jotmāi) EN: intercept a letter ; withhold a letter ; hold back a letter FR: intercepter une lettre ; retenir une lettre
กักเรื่อง[v. exp.] (kak reūang) EN: hold back ; delay FR:
กักตุนสินค้า[v. exp.] (kaktun sink) EN: hoard goods ; hold back goods from the market FR:
กันเป็นพยาน[v. exp.] (kan pen pha) EN: hold back as a witness FR:
ขยัก[v.] (khayak) EN: save ; leave the rest ; hold back ; reserve for oneself ; pocket ; put aside FR:
กลั้น[v.] (klan) EN: restrain ; suppress ; hold back FR: retenir ; réprimer
กลั้นน้ำตา[v. exp.] (klan nāmtā) EN: hold back (one's) tears FR: retenir ses larmes
กดไว้[v. exp.] (kot wai) EN: hold back ; suppress FR:
ลูบหน้าปะจมูก[v. (loc.)] (lūpnāpajamū) EN: go through the motions ; fail to act decisively ; act perfunctorily ; hold back for fear of treading on someone's toes FR:
เหนียวหนี้[v. exp.] (nīo nī) EN: be a bad payer ; hold back payment FR: être mauvais payeur
หน่วง[v.] (nūang) EN: detain ; hinder ; hold back ; impede ; hold up ; bog down FR: retenir ; arrêter ; empêcher
หน่วงเหนี่ยว[v.] (nūang-nīo) EN: hold back ; hold s.o. back ; detain FR:
อดไม่ไหว[v. exp.] (ot mai wai) EN: cannot help ; unable to hold back (from) ; unable to keep from FR: ne pas pouvoir s'empêcher de
ประวิง[v.] (prawing) EN: delay ; use delaying tactics ; defer ; hold back ; impede ; temporize ; procrastinate FR: retarder ; différer
รั้ง[v.] (rang) EN: hold back ; restrain ; draw ; curb ; keep out ; stop ; prevent FR: retenir
ระงับใจ[v. exp.] (ra-ngap jai) EN: restrain ; calm down ; curb ; repress ; check ; suppress ; hold back ; control oneself FR: se calmer ; se contenir
รั้งรอ[v. exp.] (rang rø) EN: hesitate ; wait ; delay ; hold back ; prolong FR: atermoyer ; hésiter ; tarder
เตะถ่วง[v. exp.] (te thūang) EN: retard ; hold back ; delay FR: tenir la jambe (fam.)
ทำให้ล่าช้า [v. exp.] (thamhai lāc) EN: delay ; hang up ; hold back ; hold off FR:
ยั้งใจ[v.] (yangjai) EN: restrain ; control ; curb ; hold back ; check FR:
ยับยั้ง[n.] (yapyang) EN: hold back ; halt ; stop from ; check ; veto ; put a halt to ; inhibit ; restrain ; suppress ; deter FR: retenir ; contenir
ยึด[v.] (yeut) EN: distrain (upon) ; hold ; hold back ; control ; seize ; grap ; capture ; confiscate ; keep ; retain ; take hold of ; expropriate ; sequester ; sequestrate ; impound ; strip FR: saisir ; s'emparer ; confisquer ; attraper
ยึดเงิน[v. exp.] (yeut ngoen) EN: hold back a sum of money FR:
ยุด[v.] (yut) EN: hold back ; restrain ; pull FR:
หยุดยั้ง[v.] (yutyang) EN: stop ; cease ; halt ; intercept ; prevent ; hinder ; hold back ; impede ; restrain FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *hold back*
Back to top