ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*give up*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น give up, -give up-

*give up* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
give up (phrv.) ยกเลิก See also: หยุดทำ, ละทิ้ง, เลิก, ยอมทิ้ง
give up (phrv.) ยอมยกให้ See also: ยินยอมให้ Syn. deliver over, give over
give up (phrv.) ไม่คอย
give up (phrv.) ไม่ไว้วางใจ (แสร้งทำ) Syn. give up on
give up (phrv.) ยื่นหรือเสนอให้ทำโดยปราศจาก (เงิน หรือเวลา)
give up (phrv.) ตาย (คำเก่า) Syn. yield up
give up (phrv.) เลิกพยายามทำ (บางสิ่ง) Syn. yield up
give up on (phrv.) ไม่ไว้วางใจ (แสร้งทำ)
give up the ghost (v.) die See also: perish, croak, pass away, kick the bucket, peg out, snuff it, Ops. ตาย
give up to (phrv.) ยอมมอบตัวกับ Syn. give over to, yield to
give up to (phrv.) เตรียม (เวลาหรือสถานที่เพื่อ) Syn. give over to
give up to (phrv.) อุทิศให้กับ See also: ทุ่มเทกับ Syn. give over to
give upon (phrv.) ทำให้มองเห็น See also: นำไปสู่ Syn. give on, give onto
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปล่อยมือ (v.) give up Syn. วางมือ, ทิ้ง
พับฐาน (v.) give up See also: defeated
ร้างลา (v.) give up See also: abolish, abandon Syn. ยุติ, หยุด, ล้มเลิก, เลิก
ล้ม (v.) give up See also: stop, cease, relinquish, desist Syn. ทำลาย, สลาย
ล้างรา (v.) give up See also: abolish, abandon, quit, stop Syn. เลิกรา, เลิกล้ม
วางมือ (v.) give up Syn. ทิ้ง
สละสิทธิ์ (v.) give up one´s right (e.g. to remain silent) See also: forego one´s right/s
สละสิทธิ์ (v.) give up one´s right (e.g. to remain silent) See also: forego one´s right/s
หยุด (v.) give up See also: abolish, abandon Syn. ยุติ, ล้มเลิก, ร้างลา, เลิก
เปิดหมวกลา (v.) give up See also: abolish, abandon, quit, stop Syn. เลิกรา, ล้างรา, เลิกล้ม
เลิกรา (v.) give up See also: abolish, abandon, quit, stop Syn. ล้างรา, เลิกล้ม
เลิกร้าง (v.) give up See also: abolish, abandon Syn. ยุติ, หยุด, ล้มเลิก, ร้างลา, เลิก
เลิกล้ม (v.) give up See also: abolish, abandon, quit, stop Syn. เลิกรา, ล้างรา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He will not give up easilyเขาจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆ
I've give up on algebraฉันเลิกหวังกับวิชาพีชคณิตแล้ว
I give up on himฉันตัดหางปล่อยวัดเขาแล้ว
Don't give up! You can do itอย่ายอมแพ้ คุณสามารถทำมันได้
I'm going to give up fast foodฉันจะเลิกทานอาหารจานด่วน
I'm trying to give up fast foodฉันจะพยายามเลิกทานอาหารจานด่วน
Fine! I give up on you!ดีแล้ว! ฉันจะเลิกยุ่งกับเธอแล้ว!
I won't give up that easilyฉันจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆ อย่างนั้นหรอก
Never give up!อย่าได้ยอมแพ้
You don't give upคุณไม่เลิกราง่ายๆ
When you are at a disadvantage, you give upเมื่อเจออุปสรรคแกก็ยอมแพ้
Since he has set his mind to it, I had no choice but to give upนับแต่เขาตั้งใจทำในสิ่งนั้น ฉันก็ไม่มีทางเลือกนอกจากยอมแพ้
I'm never going to give upฉันจะไม่มีวันยอมแพ้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Whoever gets it must give up his life but he will join the long line of history's noble martyrs and will rid his country of a tyrant.คนที่ได้เหรียญ จะต้องสละชีพ เขาจะได้จารึกชื่อ ลงบนประวัติศาสตร์ และช่วยประเทศของเขา จากเนื้อมือจอมปีศาจ
Tell him all about it. I don't know what you mean. I merely said I hoped to give up selling cars and retire into the country.ผมแค่บอกว่าผมหวังจะเกษียณตัวมาอยู่ชนบท
Well, we didn't give up then and by gum, we're not going to give up now!ตอนนั้นเราไม่ยอมมัน ...ตอนนี้เราก็จะไม่ยอม
If you give up, you will never find your family.ถ้าเธอยอมแพ้ เธอจะไม่ได้พบ ครอบครัวของเธออีก
She'll soon give up when she realizes she has to start all over again.พอเธอรู้ว่าต้องเริ่มต้นใหม่เข้า จะต้องยอมแพ้แน่ๆ
We will. You gonna give up stand-up comedy?- คุณจะเลิกโชว์ตลกหรือเปล่า
What, and give up all this glamour?อะไรและให้ทุกความเย้ายวนใจนี้ได้อย่างไร
You're only a fool if you give up, boy.ถ้าเจ้ายอมแพ้ เจ้าก็จะเป็นคนโง่ เจ้าหนุ่ม เจ้าเป็นใคร?
I wouldn't give up what I have for a thousand lives like the Lintons.ฉันจะไม่ยอมแลกสิ่งที่มี แม้กับร้อยชีวิต อย่างพวกลินตันก็ตาม
Do the words "give up" mean anything to you?ไม่รู้จักคำว่า " ถอดใจ " รึไง?
What a fool to give up thy life for thy sister's.แกมันโง่อะไรอย่างนี้ สละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยน้องสาว.
A mother, mother can never give up her hope for her own children.คนเป็นแม่ต้องไม่เลิกหวังเพื่อลูกของตัวเอง

*give up* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
戒绝[jiè jué, ㄐㄧㄝˋ ㄐㄩㄝˊ, 戒绝 / 戒絕] abstinence; to give up (a bad habit)
一不做,二不休[yī bù zuò, ㄧ ㄅㄨˋ ㄗㄨㄛˋ, er4 bu4 xiu1, 一不做,二不休] don't do it, or don't rest (成语 saw); either give up, or go through to the end; Since we started, we must carry it through whatever happens.; in for a penny, in for a pound
泄气[xiè qì, ㄒㄧㄝˋ ㄑㄧˋ, 泄气 / 洩氣] discouraged; dejected; demoralized; despairing; to want to give up; to deflate (air from a tyre)
半途而废[bàn tú ér fèi, ㄅㄢˋ ㄊㄨˊ ㄦˊ ㄈㄟˋ, 半途而废 / 半途而廢] give up halfway; leave sth; unfinished
[wěi, ㄨㄟˇ, 委] give up; indeed; to commission
[yì, ㄧˋ, 挹] give up; ladle out; pour out
[shě, ㄕㄜˇ, 舍 / 捨] give up; abandon
天无绝人之路[tiān wú jué rén zhī lù, ㄊㄧㄢ ˊ ㄐㄩㄝˊ ㄖㄣˊ ㄓ ㄌㄨˋ, 天无绝人之路 / 天無絕人之路] Heaven never bars one's way (成语 saw); don't despair and you will find a way through.; Never give up hope.; Never say die.
不死心[bù sǐ xīn, ㄅㄨˋ ㄙˇ ㄒㄧㄣ, 不死心] unwilling to give up; unresigned
戒酒[jiè jiǔ, ㄐㄧㄝˋ ㄐㄧㄡˇ, 戒酒] teetotal; to give up drinking; a ban on alcohol
罢手[bà shǒu, ㄅㄚˋ ㄕㄡˇ, 罢手 / 罷手] give up

*give up* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギブ[, gibu] (n,vs) (1) give; (int) (2) (abbr) (See ギブアップ) uncle! (I give up)
ギブアップ[, gibuappu] (n,vs) give up; (P)
ネバーギブアップ[, neba-gibuappu] (exp) Never give up!
ネバギバ[, nebagiba] (int) (col) (abbr) (See ネバーギブアップ) Never give up!
ほっぽり出す[ほっぽりだす, hopporidasu] (v5s,vt) (See 放り出す) to throw out; to fire; to expel; to give up; to abandon; to neglect
ボツる[, botsu ru] (v5r) (col) (See 没する) to cancel (plans, etc.); to give up (on using)
メガフェプス[, megafepusu] (n) megafeps (mnemonic for verbs that never precede infinitives, but rather their gerunds); mind, enjoy, give up, avoid, finish, escape, postpone, stop
会を抜ける[かいをぬける, kaiwonukeru] (exp,v1) to withdraw from a society; to quit an association; to give up one's membership of a society
参った[まいった, maitta] (exp) (uk) (See 参る) I'm beaten; I give up
尽かす[つかす, tsukasu] (v5s,vt) (1) to use completely; to use up; to exhaust; (2) (See 愛想を尽かす) to exhaust somebody's civility; to give up (on someone)
往生際[おうじょうぎわ, oujougiwa] (n) at the point of death; the time to give up
往生際が悪い[おうじょうぎわがわるい, oujougiwagawarui] (exp) (See 往生際,往生際の悪い) not knowing when to give up
往生際の悪い[おうじょうぎわのわるい, oujougiwanowarui] (adj-i) (See 往生際が悪い) unreasonably stubborn; not knowing when to give up
思いとどまる(P);思い止まる;思い止どまる[おもいとどまる, omoitodomaru] (v5r,vt) to give up (a plan or idea); to desist from (doing); (P)
思い切らせる[おもいきらせる, omoikiraseru] (v1) to dissuade; to change someone's mind; to make someone give up the idea of
思い切る(P);思いきる[おもいきる, omoikiru] (v5r,vt) (1) to give up all thoughts of; to abandon; to despair of; (v5r,vi) (2) to make up one's mind; to take a momentous decision; (P)
投げる[なげる, nageru] (v1,vt) (1) to throw; to cast away; (2) to face defeat; to give up; (P)
押っ放り出す;押放り出す;おっ放り出す;おっぽり出す[おっぽりだす, opporidasu] (v5s,vt) (See 放り出す) to throw out; to fire; to expel; to give up; to abandon; to neglect
振る[ぶる, buru] (v5r,vt) (1) to wave; to shake; to swing; (2) to sprinkle; to throw (dice); (3) to cast (actor); to allocate (work); (4) to turn down (somebody); to reject; to jilt; to dump; (5) to abandon; to give up; to ruin; (6) (See 振り仮名) to add kana indicating a reading of a word; (7) to slightly change headings; to change directions; (8) to extract by broiling; to prepare an infusion of; to decoct; (9) to carry with great vigor (e.g. a portable shrine); (10) to bring up the main topic; (11) to replace; to substitute; (12) to set up a joke for somebody else; (P)
放り出す;ほうり出す[ほうりだす, houridasu] (v5s,vt) to throw out; to fire; to expel; to give up; to abandon; to neglect
未練がましい[みれんがましい, mirengamashii] (adj-i) (1) regretful; irresolute; (2) stubborn (not knowing when to give up)
止す[よす, yosu] (v5s,vt) (See 止める・やめる・1) to cease; to abolish; to resign; to give up; (P)
止める(P);已める;廃める[やめる, yameru] (v1,vt) (1) (止める, 已める only) to stop; to cease; to end; to quit; (2) to cancel; to abandon; to give up; to abolish; (P)
死して後已む;死してのちやむ;死してのち已む[ししてのちやむ, shishitenochiyamu] (exp,v5m) to be determined to do or die; to never give up until one is dead
煙草を止める;煙草をやめる[たばこをやめる, tabakowoyameru] (exp,v1) to give up smoking
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1,vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる,眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) {comp} to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P)
見切る[みきる, mikiru] (v5r,vt) (1) to see everything; to see all; (2) (See 見限る・みかぎる) to abandon; to give up; (3) to sell at a loss; to sell off
許す(P);赦す;聴す[ゆるす, yurusu] (v5s,vt) (1) to permit; to allow; to approve; (2) to exempt (from fine); to excuse (from); to pardon; to forgive; to release; to let off; (3) to confide in; (4) to give up; to yield; (P)
諦める[あきらめる, akirameru] (v1,vt) to give up; to abandon (hope, plans); to resign oneself (to); (P)
踏みとどまる;踏み止まる;踏み留まる[ふみとどまる, fumitodomaru] (v5r,vi) (1) to stay on; to remain; to hold out; to hold one's ground; (2) to stop (doing); to give up
返上[へんじょう, henjou] (n,vs) give up; relinquish; serve up; let loose; (P)
降りる(P);下りる(P)[おりる, oriru] (v1,vi) (1) (esp. 下りる) to descend (e.g. a mountain); to go down; to come down; (2) (esp. 降りる) to alight (e.g. from bus); to get off; to disembark; to dismount; (3) to step down; to retire; to give up; to quit; (4) (esp. 下りる) to be granted; to be issued; to be given; (5) (esp. 降りる) to form (of frost, dew, mist, etc.); (6) (esp. 下りる) (See 下り物) to be passed (from the body; i.e. of a roundworm); (P)
音をあげる;音を上げる[ねをあげる, newoageru] (exp,v1) to give up; to admit defeat; to throw in the towel
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
譲る[ゆずる, yuzuru] Thai: ยกเลิก English: to give up

*give up* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชักสองแถว[v.] (chaksøngtha) EN: give up ; surrender FR:
ละ[v.] (la) EN: leave ; desert ; abandon ; give up ; stop ; desist ; remit ; yield ; vacate FR: abandonner ; quitter ; fuir
ลาออก[v.] (lā-øk) EN: resign ; quit ; leave ; step down ; give up ; call it quits ; hang up one's gloves FR: démissionner ; donner sa démission ; remettre sa démission ; raccrocher ; jeter l'éponge
ละเว้น[v.] (lawen) EN: refrain from ; abstain ; stop ; exclude ; leave out ; omit ; reject ; make an exception of ; abandon ; give up ; remit ; desert FR: s'abstenir ; arrêter ; se désister ; abandonner ; quitter
เลิก[v.] (loēk) EN: abolish ; do away with ; cancel ; annul ; abrogate ; wind up ; give up ; cease ; upend ; quit ; discard ; drop out ; abandon ; rescind ; scrap FR: abolir ; annuler ; abroger ; démanteler ; rompre ; abandonner ; renoncer ; laisser tomber
เลิกล้ม[v.] (loēklom) EN: give up ; abandon ; abolish ; abrogate FR: renoncer à ; liquider ; abandonner ; abolir
เลิกล้มกลางคัน[v. exp.] (loēklom klā) EN: give up halfway FR: abandonner à mi-chemin
เลิกสูบบุหรี่ ; เลิกบุหรี่[v. exp.] (loēk sūp bu) EN: give up smoking ; stop smoking ; leave off smoking FR: arrêter de fumer ; arrêter la cigarette
ไม่สู้[v. exp.] (mai sū) EN: give up ; discourage FR: abandonner
ไม่ยอมแพ้[v. exp.] (mai yøm pha) EN: not give up FR: ne pas céder
หมอบราบคาบแก้ว[v.] (møprāpkhāpk) EN: give up ; be utterly defeated ; admit utter defeat FR:
หมดหวัง[v.] (motwang) EN: give up hopes ; be desperate FR: abandonner tout espoir ; désespérer ; c'est sans espoir
งดเว้น[v.] (ngotwēn = n) EN: refrain from ; abstain from ; give up ; stop ; desist FR: s'abstenir ; se garder ; se passer de ; arrêter
อด[v.] (ot) EN: refrain from ; restrain ; give up ; abstain ; diet FR: s'abstenir ; se priver
อดบุหรี่[v. exp.] (ot burī) EN: give up smoking ; leave smoking ; stop smoking FR: s'abstenir de fumer ; arrêter de fumer
อดเหล้า[v. exp.] (ot lao) EN: give up drinking FR: s'abstenir de boire (de l'alcool); arrêter de boire (de l'alcool)
พับฐาน[v.] (phapthān) EN: give up FR:
พลี[v.] (phli) EN: sacrifice ; give up ; surrender FR:
พลีชีพ[v. exp.] (phli chīp) EN: sacrifice one's life; to give up one's life FR:
ปล่อยมือ[v.] (plǿimeū) EN: give up ; withdraw ; relinquish one's hands ; loosen the grip FR:
เปิดหมวกลา[v. exp.] (poēt mūak l) EN: stop ; give up FR:
รา[v.] (rā) EN: cease ; give up ; stop FR: s'arrêter ; cesser d'agir
รามือ[v. exp.] (rā meū) EN: give in ; give up ; stop FR:
ร้างลา[v. exp.] (rāng lā) EN: give up FR:
สละ[v.] (sala) EN: discard ; abandon ; relinquish ; throw away ; give up ; abstain ; renounce ; abdicate FR: renoncer à ; abandonner ; s'abstenir de ; consacrer ; donner ; sacrifier ; vouer
สละชีวิต[v. exp.] (sala chīwit) EN: sacrifice oneself ; lay down one's life ; give up one's life ; die a marthr's death FR: donner sa vie ; se sacrifier ; mourir en martyr
สละสิทธิ์ = สละสิทธิ[v. exp.] (sala sit = ) EN: renounce one's right ; give up one' s right ; waive a right ; relinquish a right FR: renoncer à ses droits
ตาย[v.] (tāi) EN: die ; pass away ; decease ; perish ; expire ; be dead ; croak ; kick the bucket ; peg out ; breathe one's last ; meet one's end ; bit the dust ; give up the ghost FR: mourir ; périr ; décéder ; disparaître ; s”éteindre ; partir ; succomber ; trépasser (vx – litt.) ; clamser (pop.) ; claquer (fam.) ; calancher (vx – pop.) ; caner (fig.) ; crever (fam.) . passer l'arme à gauche
ทิ้ง[v.] (thing) EN: abandon ; walk away from ; run away from ; lay aside ; jilt ; forsake ; desert ; leave ; give up ; relinquish ; drop ; waive ; separate from ; release ; surrender FR: abandonner ; jeter ; lâcher ; laisser tomber ; laisser ; rejeter ; plaquer ; balancer (fig., fam.) ; dropper (fam.) ; larguer (fig., fam.) ; bazarder (fam.)
ทิ้งเมืองหนี[v. exp.] (thing meūan) EN: abandon the city and flee ; give up the cdity and flee FR:
ท้อถอย[v.] (thøthøi) EN: give up FR: reculer ; s'abandonner au désespoir ; se dérober ; renoncer à ; caner (fam.) ; flancher
เว้น[v.] (wēn = wen) EN: give up ; stop ; refrain from ; abstain from ; leave ; omit FR: éviter de ; arrêter de ; s'abstenir de ; exclure ; abandonner
เวนคืน[v.] (wēnkheūn) EN: expropriate ; take over for use ; return ; restore ; surrender ; give up FR: exproprier ; reprendre
หย่า[v.] (yā) EN: stop ; cease ; halt ; give up FR: arrêter ; cesser ; abandonner
อย่ายอมแพ้[v. exp.] (yā yøm phaē) EN: don't give up ; don't throw in the towel ; don't hang up your gloves FR:
ยกธง[v. exp.] (yok thong) EN: surrender ; yield ; give up ; accept defeat FR: se rendre ; capituler
ยกธงขาว[v.] (yokthongkhā) EN: surrender ; capitulate ; quit ; give in ; yield ; submit ; give up FR: se rendre ; capituler ; rendre les armes ; abandonner ; donner sa langue au chat
ยอมแพ้[v. exp.] (yøm phaē) EN: surrender ; capitulate ; give in ; yield ; give up ; throw in the towel (loc.) ; chuck in the towel ; chuck it in ; throw it in FR: capituler ; se rendre ; abandonner ; jeter l'éponge (loc.) ; abdiquer ; s'incliner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *give up*
Back to top