ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*fade away*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fade away, -fade away-

*fade away* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fade away (phrv.) ค่อยๆ จางหายไป See also: ค่อยเลือนหายไป Syn. die away, fade out
fade away (phrv.) ทำให้หายไปอย่างลับๆ See also: ทำให้หายไปอย่างเงียบๆ Syn. fade out
fade away (phrv.) ทำให้เสีย (กำลังหรือสุขภาพ)
fade away (phrv.) ค่อยๆ เลือนหายไป See also: เสื่อม, เลือน, เลือนหาย Syn. gradually, disappear, waste away
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลบเลือน (v.) fade away See also: be dim, dissolve, vanish Syn. เลือน, หายไป
หายไป (v.) fade away See also: be dim, dissolve, vanish Syn. เลือน
เลือนลาง (v.) fade away See also: faint Syn. มัว, พร่า, จาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For when you do you must strike hard and fade away without a trace.เมื่อคุณทำ ... ... คุณต้องตีอย่างหนักและจางหายไป ... อย่างไร้ร่องรอย ...
Never let it fade away (Cheering, applause) Hillier School would now like to present their Christmas number.อย่าปล่อยให้จางหายไป ทางโรงเรียนฮิลเลอร์ใคร่ขอนำเสนอโชว์ต่อไป สำหรับคริสต์มาสครับ
Reputations don't fade away with just a bad rumor.ข่าวลือแค่นี้ไม่ทำให้ชื่อเสียงหายไปหรอกครับ
And then to just be thrown in the hole, to just rot and to fester and to be forgotten and fade away, isn't that right?แล้วขุดคุ้ย สิ่งเน่าเหม็นและสิ่งที่ถูกละเลย และเลือนหายไป จริงมั๊ย?
Conclusion: Your feelings are not real and will fade away, like every other symptom of your coma.สรุปผลคือ ความรู้สึกของคุณ ไม่เป็นจริงและจะค่อยๆ จางหายไป
* i can't count the reasons i should stay * * one by one they all just fade away ** we could roped up, tied up, dead in a year * * i can't count the reasons i should stay * * one by one they all just fade away *
Have you ever had a family member fade away because of Alzheimer's?เจ้าหน้าที่... คุณเคยมีญาติสักคน เลอะเลือนจากโรคอัลไซเมอร์ มั้ย
We can spare... we can spare the families the pain of watching their loved ones fade away to a...ถ้าเราสามารถช่วยให้พวกครอบครัว ไม่ต้องเจ็บปวด
I thought if I didn't talk about her, she'd just fade away for you.ข้าคิดว่าหากข้า ไม่พูดเรื่องนาง นางจะจาง หายไปเอง
♪ One by one they all just fade away♪ one by one they all just fade away ♪ ♪ I'm tired of the wait and sees ♪
But I must warn you, most humans fade away, but rare few fight the occupation.ส่วนใหญ่เมื่อถูกยึดร่าง มนุษย์คนนั้นจะทิ้งร่างไป แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ขัดขืนกับการเข้ายึด
I pray all 10 fade away Seldom praise him for the sunny daysผมขออธิษฐานทั้งสิบจางหายไป ไม่ค่อยสรรเสริญพระองค์สำหรับวันที่แดด คุณเรียกร้องบ้าและชื่อและชิ้นในด้านบน สำหรับเหยื่อกรี้ด

*fade away* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
消失[xiāo shī, ㄒㄧㄠ ㄕ, 消失] disappear; fade away

*fade away* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลืมเลือน[v. exp.] (leūm leūoen) EN: fade from one's mind ; fade away ; be gradually out of one's memory FR:
ลบเลือน[v.] (lopleūoen) EN: fade away ; be dim ; dissolve ; vanish ; obliterated ; be dim FR: s'estomper ; s'effacer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *fade away*
Back to top