ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*enterprise*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น enterprise, -enterprise-

*enterprise* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enterprise (n.) ความกล้าได้กล้าเสีย See also: ความกล้าเสี่ยง
enterprise (n.) โครงการที่เสี่ยง Syn. affair, venture
enterprise (n.) บริษัท Syn. business, company, firm
enterpriser (n.) นักลงทุนทางการเงิน Syn. contractor
English-Thai: HOPE Dictionary
enterprise(เอน'เทอไพรซ) n. โครงการ,กิจการ, บริษัท,อุตสาหกิจ,วิสาหกิจ, Syn. task
English-Thai: Nontri Dictionary
enterprise(n) กิจธุระ,กิจการ,ความบากบั่น,วิสาหกิจ,บริษัท,งาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
enterpriseวิสาหกิจ, การประกอบการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enterpriseวิสาหกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Small and Medium-Sized Enterprisesวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รสก. (n.) government enterprise Syn. รัฐวิสาหกิจ
รัฐวิสาหกิจ (n.) State Enterprises
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An enterprise wholly in the spirit of Charles Darwin... helping us to understand the origin of our species.องค์กรในเครือในจิตวิญญาณ ของชาร์ลส์ดาร์วิน ... ช่วยให้เราเข้าใจที่มาของสายพันธุ์ของเรา
It's not an enterprise of any kind.สวรรค์ของพระยิวกับเด็กๆ...
And therefore is not by any to be enterprised lightly, or wantonly, to satisfy man's carnal lusts and appetites, but reverently, discreetly, advisedly, soberly, and in the fear of God, duly considering the causes for which matrimony was ordained.และในขณะนี้ถ้าไม่มีใครหาญกล้า เข้ามาอย่างไม่จริงจังหรือพิเรนทร์ เพื่อที่จะคัดค้านด้วยความปรารถนา ในทางกามาและความกระหาย แต่ด้วยความเคารพ ด้วยการไตร่ตรอง การมีสติ ความสุขุม
The enterprise has within it and the shark has within it those characteristics that enable it to do that for which it was designed.ทั้งธุรกิจและปลาฉลาม ต่างก็มีลักษณะพิเศษที่เป็นธาตุแท้ ที่ทำให้มันทำในสิ่งที่
This was an enterprise so vast that it required the resources of a computer.นี่เป็นงานใหญ่มาก จริง ๆ แล้วต้องอาศัยคอมพิวเตอร์
General Butlers services were also in demand in the United States in the 1930s as president Franklin Delano Roosevelt sought to relieve the misery of the depression through public enterprise and to offer regulation on corporate exploitation and misdeeds.บริการของนายพลบัทเลอร์เป็นที่ต้องการ ในสหรัฐฯ ในช่วงทศวรรษ 1930 ด้วย ขณะที่ประธานาธิบดีรูสเวลท์
You're shooting on our enterprises. You're making a huge mistake.คุณเพ่งเล็งงานของเรา คุณทำผิดมหันตร์แล้ว
Behind every enterprise I've been working onเบื้องหลังบริษัททุกบริษัทที่ฉันทำงานด้วย
Tell me, is that little enterprise still shipshape (going well)?บอกผมว่านั่นเป็นการเสี่ยง ที่ไม่มีปัญหาใช่มั้ย
A joint Chinese venture with Wayne Enterprises will be a powerhouse.หากบริษัทเราได้ร่วมกับ เวนย์ เอนเตอร์ไพรส์ เราจะยิ่งกล้าแข็ง
Applied Sciences. Whole division of Wayne Enterprises just disappeared overnight.แผนกวิทยาการ ของเวนย์ เอนเตอร์ไพรส์
As long as this machine is at Wayne Enterprises, I won't be.ตราบใดที่เครื่องนี่ยังอยู่ ในเวย์น เอ็นเตอร์ไพรซ์ ผมจะไม่อยู่

*enterprise* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
事业[shì yè, ㄕˋ ㄧㄝˋ, 事业 / 事業] undertaking; project; activity; (charitable, political or revolutionary) cause; publicly funded institution, enterprise or foundation; career; occupation
公共事业[gōng gòng shì yè, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄕˋ ㄧㄝˋ, 公共事业 / 公共事業] public utility; state-run enterprise; public foundation or enterprise, often charitable
企业[qǐ yè, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ, 企业 / 企業] company; firm; enterprise
官办[guān bàn, ㄍㄨㄢ ㄅㄢˋ, 官办 / 官辦] government run; state enterprise
实业[shí yè, ㄕˊ ㄧㄝˋ, 实业 / 實業] industry; commercial enterprise
商家[shāng jiā, ㄕㄤ ㄐㄧㄚ, 商家] merchant; business; enterprise
初创公司[chū chuàng gōng sī, ㄔㄨ ㄔㄨㄤˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, 初创公司 / 初創公司] new company; newly established enterprise
中小型企业[zhōng xiǎo xíng qǐ yè, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ, 中小型企业 / 中小型企業] small and medium enterprise
联运[lián yùn, ㄌㄧㄢˊ ㄩㄣˋ, 联运 / 聯運] through transport; through traffic jointly organized by different enterprises

*enterprise* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウェブベース企業管理[ウェブベースきぎょうかんり, uebube-su kigyoukanri] (n) {comp} Web-Based Enterprise Management; WBEM
エンタープライズ[, enta-puraizu] (n) enterprise; (P)
エンタープライズXアーキテクチャ[エンタープライズエックスアーキテクチャ, enta-puraizuekkusua-kitekucha] (n) {comp} Enterprise X Architecture
エンタープライズサーバレベルの[, enta-puraizusa-bareberu no] (n) {comp} enterprise-server-level
エンタープライズレベル[, enta-puraizureberu] (n) {comp} enterprise-level
ワールドエンタープライズ[, wa-rudoenta-puraizu] (n) world enterprise; multi-national enterprise
中堅企業[ちゅうけんきぎょう, chuukenkigyou] (n) medium-sized enterprise (business, firm)
中小企業診断士[ちゅうしょうきぎょうしんだんし, chuushoukigyoushindanshi] (n) Small and Medium Enterprise Management Consultant
仕事師[しごとし, shigotoshi] (n) workman; enterpriser; schemer
企業内情報ポータル[きぎょうないじょうほうポータル, kigyounaijouhou po-taru] (n) {comp} Enterprise Information Portal
企業情報ポータル[きぎょうじょうほうポータル, kigyoujouhou po-taru] (n) {comp} Enterprise Information Portal
企業短期経済観測調査[きぎょうたんきけいざいかんそくちょうさ, kigyoutankikeizaikansokuchousa] (n) (See 日銀短観・にちぎんたんかん) the Bank of Japan's quarterly Short-term Economic Survey of Principal Enterprise in Japan; Tankan survey
個人企業[こじんきぎょう, kojinkigyou] (n) one-man business; sole proprietorship; owner-managed enterprise
偉業[いぎょう, igyou] (n) great enterprise; exploits; (P)
催合う[もやう, moyau] (v5u) (arch) to co-operate (in enterprises); to hold in common; to share
共同事業[きょうどうじぎょう, kyoudoujigyou] (n) (See 共同企業) joint enterprise; joint venture
冠大会[かんむりたいかい, kanmuritaikai] (n) sports competition sponsored by a business enterprise
営利事業[えいりじぎょう, eirijigyou] (n) profit-making enterprise
壮挙[そうきょ, soukyo] (n) ambitious (heroic) undertaking; daring enterprise; grand scheme
外国企業[がいこくきぎょう, gaikokukigyou] (n) foreign business; foreign enterprise; foreign corporation
大事業[だいじぎょう, daijigyou] (n) large enterprise; big business; large undertaking
慈善事業[じぜんじぎょう, jizenjigyou] (n) philanthropic work; charitable enterprise
整理淘汰[せいりとうた, seiritouta] (n,vs) reorganize an enterprise and weed out redundant workers; reorganize an industry and weed out redudant enterprises
民間企業[みんかんきぎょう, minkankigyou] (n) private enterprise; private business; private company; private firm; private-sector business; private-sector corporation
海外企業[かいがいきぎょう, kaigaikigyou] (n) foreign company; overseas enterprise; overseas firm
盛業[せいぎょう, seigyou] (n) prosperous enterprise
短観[たんかん, tankan] (n) (abbr) (See 日銀短観・にちぎんたんかん) the Bank of Japan's quarterly Short-term Economic Survey of Principal Enterprise in Japan; Tankan survey
Japanese-English: COMDICT Dictionary
企業ネットワーク[きぎょうネットワーク, kigyou nettowa-ku] enterprise network
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
企業[きぎょう, kigyou] Thai: บริษัท English: enterprise

*enterprise* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรษัท[n.] (bansat) EN: enterprise ; public organization ; government agency ; government-owned corporation ; corporation FR: société [f] ; compagnie [f] ; entreprise publique [f] ; société publique [f] ; corporation [f]
บริษัทการเงิน[n. exp.] (børisat kān) EN: finance company ; financial enterprise FR: société financière [f]
บริษัทเงินทุน[n. exp.] (børisat ngo) EN: finance company ; financial enterprise FR: société financière [f]
บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด[org.] (Børisat Sah) EN: The Syndicate of Thai Hotels and Tourists Enterprises Limited (SEPO) FR:
กิจการ[n.] (kitjakān) EN: business ; trade ; work; enterprise ; undertaking ; vocational work ; activity FR: affaire [f] ; entreprise [f] ; activité [f] ; opération [f]
กิจการ[n.] (kitkān) EN: business ; enterprise ; affair ; trade ; work ; undertaking FR: entreprise [f] ; business [m] ; affaire [f]
นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ[n. exp.] (nak wikhrǿ ) EN: State enterprise analyst FR:
พนักงานรัฐวิสาหกิจ[n. exp.] (phanakngān ) EN: state enterprise officer FR:
ผู้ก่อการ[n. exp.] (phū køkān) EN: founder of an enterprise ; originator FR:
รัฐวิสาหกิจ[n.] (ratthawisāh) EN: national enterprise ; state-owned enterprise (SOE) ; state enterprise FR: entreprise d'État [f]
รัฐวิสาหกิจ[n.] (ratwisāhaki) EN: national enterprise ; state-owned enterprise (SOE) ; state enterprise FR: entreprise d'État [f]
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) [org.] (Thanākhān P) EN: Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand ; SME Bank FR:
ธุรกิจครอบครัว[n. exp.] (thurakit kh) EN: family business ; family enterprise FR: entreprise familiale [f]
อุตสาหกรรม[n.] (utsāhakam) EN: industry ; industrial enterprise FR: industrie [f] ; entreprise industrielle [f] ; complexe [m]
วัฒนธรรมวิสาหกิจ[n. exp.] (watthanatha) EN: enterprise culture FR: culture d'entreprise [f]
วิสาหกิจ[n.] (wisāhakit) EN: enterprise ; state enterprise ; state-owned enterprise ; corporation FR: entreprise [f]
วิสาหกิจชุมชน[n. exp.] (wisāhakit c) EN: community enterprise FR:
วิสาหกิจเอกชน[n. exp.] (wisāhakit ē) EN: private enterprise FR: entreprise privée [f]
วิสาหกิจเพื่อสังคม[n. exp.] (wisāhakit p) EN: social enterprise FR:

*enterprise* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Großunternehmen {n}large scale enterprise
Dienstleistungsbetrieb {m}service enterprise

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *enterprise*
Back to top