ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

contractor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *contractor*, -contractor-

contractor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
contractor (n.) ผู้ทำสัญญา
contractor (n.) สิ่งที่หดตัว
English-Thai: HOPE Dictionary
contractor(คอน'แทรคเทอะ) n. ผู้ทำสัญญา,สิ่งที่หดตัว,กล้ามเนื้อที่หดตัว
English-Thai: Nontri Dictionary
contractor(n) ช่างรับเหมา,ผู้รับเหมา,ผู้ทำสัญญา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
contractorผู้รับจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contractorsผู้รับเหมา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่างรับเหมาก่อสร้าง (n.) contractor See also: building contractor Syn. ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ช่างรับเหมาก่อสร้าง (n.) contractor See also: building contractor Syn. ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ช่างรับเหมาก่อสร้าง (n.) contractor See also: building contractor Syn. ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ผู้รับเหมา (n.) contractor Syn. ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ผู้รับเหมาก่อสร้าง (n.) contractor See also: undertaker of a package deal Syn. ผู้รับเหมา
ช่างก่อสร้าง (n.) building contractor See also: civil construction
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm a contractor and I know what a place like this should cost....ผมรู้ดีว่าสถานที่แบบนี้ ราคามันน่าจะสูง
The electrical contractor signed off on the diagnostic this morning.- ทดสอบซิ - ทดสอบไปแล้ว ช่างไฟเซ็นรับรองไปเมื่อเช้า
Even if you find one that has money, and means to drill he'll maybe know nothing about drilling and he'll have to hire out the job on contract and then you're depending on a contractor to rush the job through, so he can get another contract just as quick ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าพวกคุณพบกับสิ่งที่สร้าง เงินตรา และ หมายความถึง การเจาะ.. พวกเขาอาจจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับงานเจาะ และเขาจำเป็นต้องทำสัญญา จ้างคนนอก
Walter,I can't find a contractor now.วอลเตอร์ฉันหาคนซ่อมไม่ได้แล้วนะคะ
He was an independent contractor who worked for the company for about ten years.เขาเคยเป็นนายหน้าอิสระ ทำงานให้องค์กรมาประมาณ 10 ปี
I never had a contractor who looked like this.ผมไม่เคยมีผู้รับเหมาหน้าตาแบบนี้เลย
The contractor I mentioned...ผู้รับเหมาที่ฉันพูดถึง...
If I'm not there at the site first thing in the morning they will hire another contractor and then, you know....ถ้าผมไม่อยู่ที่ไซท์งาน สิ่งแรกที่จะเจอพรุ่งนี้เช้า.. ...เขาต้องเซ็นสัญญาจ้างคนใหม่แทนแน่ๆ แล้วก็ ... ชั้นภูมืใจในตัวคุณจริงๆ
The next time a contractor asks to run his own security, what should I say?ก่อนจะไปฉันมีเรื่องที่จะบอกคุณ
I'm a truck driver. An American. I'm a civilian contractor working in Iraq.ผมเป็นคนขับรถบรรทุก เป็นคนอเมริกัน ผมเป็นพลเรือน มาทำงานในอิรัก
Then one night, this contractor guy -แล้วคืนนึง ก็มีคนมาหาผม
I know. Contractor talked me into it.ผมรู้ ช่างรับเหมาก่อสร้างได้พูดกับผม

contractor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
包工头[bāo gōng tóu, ㄅㄠ ㄍㄨㄥ ㄊㄡˊ, 包工头 / 包工頭] chief labor contractor
承包人[chéng bāo rén, ㄔㄥˊ ㄅㄠ ㄖㄣˊ, 承包人] contractor
包工[bāo gōng, ㄅㄠ ㄍㄨㄥ, 包工] undertake to perform work within a time limit and according to specifications; contract for a job; contractor

contractor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コントラクター[, kontorakuta-] (n) contractor
ゼネラルコントラクタ[, zenerarukontorakuta] (n) general contractor; major construction contractor
ゼネラルコントラクター[, zenerarukontorakuta-] (n) (usu. abbr. to ゼネコン) general contractor
土建業者[どけんぎょうしゃ, dokengyousha] (n) general (civil engineering and construction) contractor
建設業者[けんせつぎょうしゃ, kensetsugyousha] (n) general (civil engineering and construction) contractor
サブコン[, sabukon] (n) (abbr) (See サブコントラクター) subcontractor
サブコントラクター[, sabukontorakuta-] (n) (usu. abbr. to サブコン) subcontractor
ゼネコン[, zenekon] (n) (abbr) general contractor; major construction contractor; (P)
下職[したしょく, shitashoku] (n) subcontractor
下請け会社;下請会社[したうけがいしゃ, shitaukegaisha] (n) subcontractor; subcontracting company
下請け業者[したうけぎょうしゃ, shitaukegyousha] (n) subcontractor
割り普請[わりぶしん, waribushin] (n) dividing work among several contractors
土建屋[どけんや, dokenya] (n) general (civil engineering and construction) contractor; (P)
軍事産業[ぐんじさんぎょう, gunjisangyou] (n) defense contractor; defence contractor; defense industry; defence industry
軍需産業[ぐんじゅさんぎょう, gunjusangyou] (n) defense contractor; defence contractor; defense industry; defence industry

contractor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่างก่อสร้าง[n. exp.] (chang køsān) EN: building contractor ; builder ; civil construction FR:
ผู้รับจ้างก่อสร้าง[n. exp.] (phū rapjāng) EN: contractor FR:
ผู้รับเหมา[n.] (phūrapmao) EN: contractor FR: entrepreneur [m]
ผู้รับเหมาก่อสร้าง[n. exp.] (phūrapmao k) EN: building contractor ; contractor ; undertaker of a package deal FR: soumissionnaire [m]
ผู้รับเหมาหลัก[n. exp.] (phūrapmao l) EN: main contractor FR:
รับเหมา[v.] (rapmao) EN: contract for ; do contract work ; be a contractor FR:
ผู้รับจ้างช่วง[n. exp.] (phū rapjāng) EN: subcontractor FR:

contractor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Transportunternehmen {n}haulage firm; haulage contractor
Generalunternehmer {m}prime contractor; general contractor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า contractor
Back to top