ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*entail*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น entail, -entail-

*entail* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
entail (vt.) ส่งผลซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ Syn. conduce
English-Thai: HOPE Dictionary
disentail(ดิสเอนเทล') vt. ทำให้อิสระ,ทำให้หลุดพ้น,เพิกถอนสิทธิ์., See also: disentailment n.
entail(เอนเทล') vt.,n. (การ) นำมาซึ่ง,ทำให้พัวพัน,ทำให้ตกทอดหรือถ่ายทอดแก่,ภาวะที่ทำให้ถูกพัวพัน, See also: entailer n. ดูentail entailment n. ดูentail, Syn. imply
English-Thai: Nontri Dictionary
entail(vt) ถ่ายทอด,ยกให้,มอบให้,นำมาซึ่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
entailการกำหนดตัวผู้สืบมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The son would inherit the estate, no part of which would be entailed away, so providing for my widow and any other children.ลูกชายที่จะได้รับมรดก จะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องใครมาเอามรดกไป เพื่อจัดเตรียมไว้ให้เมียม่ายของพ่อ และลูกคนอื่นๆ
It entails that if you fail another class, you'll be asked to leave Rushmore.แปลว่าถ้าเธอตกอีกวิชาเดียว เธอจะต้องออกจากรัชมอร์
Unfortunately for Mr. Fogg, they entail his... permanent detour.โชคร้ายของฟ็อกก์ ที่ต้องยุติการเดินทาง
This would entail bringing all the world's surveillance... as well as communication satellites under the control of Olympus....เทียบเท่ากับการสื่อสารผ่านดาวเทียม ภายใต้การควบคุมของโอลิมปัส
What exactly does working for you entail, Senator?คุณทำงานให้พวกไหนกันแน่?
I am trying to run a company. -Do you have any idea what that entails? -Yes.ฉันต้องบริหารบริษัท รู้มั้ยมีภาระอะไรพ่วงมาบ้าง
True to his word, my uncle has entailed all to me, and though saddened by his passing, I cannot help but think of our future.ถูกของคุณลุง คุณลุงยกมรดกให้ฉันทั้งหมด การจากไปของคุณลุง ฉันช่วยอะไรไม่ได้เลย เว้นเสียแต่กลับคิดถึงอนาคตของเรา
Why does being your best friend entail me doing everything I don't want to do?ทำไมเป็นเพื่อนกับนายหมายความว่า ฉันต้องทำทุกอย่างที่ฉันไม่ชอบทำทุกที
Your honor, the defendant is charged with a heinous and inexplicable crime that may entail the death penalty.ศาลที่่เคารพ, จำเลยถูกตั้งข้อหา อาชญากรรมชั่วร้ายและลึกลับ ที่อาจก่อให้เกิดโทษประหารชีวิต
No, no, I asked you to be Morgan's handler because the job entails bringing out the best in somebody, and what better example for Morgan than you?ไม่ๆ ชั้นขอให้คุณเป็นผู้จัดการ เพราะงานบางคนเหมาะกับแค่คนบางคน แล้วีใครจะเหมาะกับมอร์แกนมากไปกว่าคุณล่ะ
Human events entail too many variables, too many uncertainties, to make scientific statements about our future.เหตุการณ์ที่มนุษย์นำมาซึ่ง ตัวแปรมากเกินไป ความไม่แน่นอนมากเกินไป ที่จะทำให้งบทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับอนาคตของเรา
The definition entails the rights there of and will be recognized in the terms set by the Commonwealth of Massachusetts.คำจำกัดความนั้นผูกพันถึงสิทธิ์ของมัน และจะเป็นไปตามข้อกำหนด ของรัฐแมสซาชูเสตส์

*entail* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吃力[chī lì, ㄔ ㄌㄧˋ, 吃力] entail strenuous effort; be a strain

*entail* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
波羅夷[はらい, harai] (n) {Buddh} parajika (rules entailing expulsion from the sangha for life)

*entail* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาก[v.] (bāk) EN: bevel ; chip off ; make a cut ; incise FR: entailler ; biseauter ; tailler en biseau ; encocher ; inciser
กรีด[v.] (krīt) EN: slit ; rip ; cut : carve FR: inciser ; entailler ; couper ; découper
นิสสัคคิยปาจิตตีย์[n.] (nitsakkhiya) EN: offence entailing expiation with forfeiture FR:
พัด[n.] (phat) EN: fan FR: éventail [m]
รอยบาก[n. exp.] (røi bāk) EN: notch ; cut mark ; indentation FR: entaille [f] ; encoche [f]
เฉือน[v.] (cheūoen) EN: slice ; cut ; carve ; slash FR: couper ; trancher ; entailler
แหวะ[v.] (wae) EN: slit ; cut ; rip open ; cut open ; carve FR: inciser ; entailler

*entail* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wespentaille {f} | Wespentaillen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *entail*
Back to top