ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

conduce

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *conduce*, -conduce-

conduce ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
conduce (vi.) นำไปสู่ Syn. lead, tend, contribute
conduce to (phrv.) นำไปสู่ See also: ทำให้เกิด Syn. contribute to
conduce towards (phrv.) นำไปสู่ See also: ทำให้เกิด Syn. contribute to
English-Thai: HOPE Dictionary
conduce(คันดิวซฺ') {conduced,conducing,conduces} vi. นำไปสู่,ทำให้เกิด, See also: conducible adj. ดูconduce conducibleness n. ดูconduce conducibility n.ดูconduce, Syn. lead to
English-Thai: Nontri Dictionary
conduce(vi) นำมาซึ่ง,นำไปสู่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า conduce
Back to top