ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*enigmatic*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น enigmatic, -enigmatic-

*enigmatic* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enigmatic (adj.) ยากที่จะเข้าใจ See also: ยากที่จะอธิบาย Syn. mysterious, obscure, unfathomable
enigmatically (adv.) อย่างยากที่จะเข้าใจ See also: อย่างยากที่จะอธิบาย Syn. cryptically, mysteriously
English-Thai: HOPE Dictionary
enigmatic(เอนนิกแมท'ทิค) adj. เป็นปริศนา,ลึกลับ,น่าฉงนสนเท่ห์., See also: enigmatically adv. ดูenigmatic, Syn. mysterious
English-Thai: Nontri Dictionary
enigmatic(adj) เป็นปริศนา,น่าสงสัย,น่าฉงน,พิศวง,ลึกลับ, ซับซ้อน
enigmatical(adj) เป็นปริศนา,น่าสงสัย,น่าฉงน,พิศวง,ลึกลับ, ซับซ้อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And it wasn't until I was ten years old that I asked my grandfather about the man with the longest and most enigmatic name of all.และพอผมอายุได้สิบขวบ ผมก็ได้ถามคุณปูเกี่ยวกับชายคนนี้ เขามีชื่ออันยาวเหยียด
And how long have you been in love with Karl, our enigmatic chief designer?แล้วคุณหลงรักคาร์ลฝ่ายดีไซน์ มานานเท่าไหร่แล้ว
They're complicated and... enigmatic... and usually worth it.พวกเขาสับสนแล้วก็... . enigmatic...
And now he's being enigmatic as well. What a vivid repertoire.มันก็ออกจะแปลกอยู่นะ
The enigmatic Lana Lang in the flesh.สตรีลึกลับ ลาน่า แลงก์, ตัวจริงเลย
I'm better at the enigmatic one- liners, Katherine.ผมดีกว่าที่จะเป็นคนเข้าใจยาก แคทธารีน
We keep the town's history and guard its most enigmatic secrets.พวกเราเก็บประวัติของเมือง และรักษามันไว้ ให้เป็นความลับปริศนา

*enigmatic* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
莫测高深[mò cè gāo shēn, ㄇㄛˋ ㄘㄜˋ ㄍㄠ ㄕㄣ, 莫测高深 / 莫測高深] enigmatic; beyond one's depth; unfathomable
深不可测[shēn bù kě cè, ㄕㄣ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄘㄜˋ, 深不可测 / 深不可測] deep and unmeasurable (成语 saw); unfathomable depths; incomprehensible; enigmatic and impossible to predict
神秘莫测[shén mì mò cè, ㄕㄣˊ ㄇㄧˋ ㄇㄛˋ ㄘㄜˋ, 神秘莫测 / 神祕莫測] mystery; unfathomable; enigmatic

*enigmatic* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
刺青蒟蒻鯵[いれずみこんにゃくあじ;イレズミコンニャクアジ, irezumikonnyakuaji ; irezumikonnyakuaji] (n) (uk) ragfish (Icosteus aenigmaticus)
[なぞ, nazo] (n) (1) riddle; puzzle; enigma; mystery; (adj-no) (2) enigmatic; mysterious; (P)
謎めく[なぞめく, nazomeku] (v5k,vi) to be enigmatic or puzzling; to be wrapped in mystery
鵺的;ぬえ的;ヌエ的[ぬえてき(鵺的;ぬえ的);ヌエてき(ヌエ的), nueteki ( nue teki ; nue teki ); nue teki ( nue teki )] (adj-na) mysterious; strange; sphinx-like; enigmatic; noncommital

*enigmatic* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลี้ลับ[adj.] (līlap) EN: mysterious ; secret ; arcane ; enigmatic ; mystifying ; obscure ; uncanny ; inexplicable ; esoteric FR: mystérieux ; secret ; inexpliqué ; énigmatique ; caché ; ésotérique
น่าฉงน[adj.] (nā cha-ngon) EN: enigmatic FR:

*enigmatic* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
rätselhaft; hintergründig; dunkel {adj}enigmatic; enigmatical
rätselhaft {adv}enigmaticly; enigmatically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *enigmatic*
Back to top