ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-enigmatic-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น enigmatic, *enigmatic*,

-enigmatic- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And it wasn't until I was ten years old that I asked my grandfather about the man with the longest and most enigmatic name of all.และพอผมอายุได้สิบขวบ ผมก็ได้ถามคุณปูเกี่ยวกับชายคนนี้ เขามีชื่ออันยาวเหยียด
And how long have you been in love with Karl, our enigmatic chief designer?แล้วคุณหลงรักคาร์ลฝ่ายดีไซน์ มานานเท่าไหร่แล้ว
And now he's being enigmatic as well. What a vivid repertoire.มันก็ออกจะแปลกอยู่นะ
The enigmatic Lana Lang in the flesh.สตรีลึกลับ ลาน่า แลงก์, ตัวจริงเลย
I'm better at the enigmatic one- liners, Katherine.ผมดีกว่าที่จะเป็นคนเข้าใจยาก แคทธารีน
We keep the town's history and guard its most enigmatic secrets.พวกเราเก็บประวัติของเมือง และรักษามันไว้ ให้เป็นความลับปริศนา

-enigmatic- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
深不可测[shēn bù kě cè, ㄕㄣ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄘㄜˋ, 深不可测 / 深不可測] deep and unmeasurable (成语 saw); unfathomable depths; incomprehensible; enigmatic and impossible to predict

-enigmatic- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
謎めく[なぞめく, nazomeku] (v5k,vi) to be enigmatic or puzzling; to be wrapped in mystery

-enigmatic- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลี้ลับ[adj.] (līlap) EN: mysterious ; secret ; arcane ; enigmatic ; mystifying ; obscure ; uncanny ; inexplicable ; esoteric FR: mystérieux ; secret ; inexpliqué ; énigmatique ; caché ; ésotérique
น่าฉงน[adj.] (nā cha-ngon) EN: enigmatic FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -enigmatic-
Back to top