ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unfathomable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unfathomable*, -unfathomable-

unfathomable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unfathomable (adj.) ซึ่งหยั่งไม่ถึง See also: ซึ่งยากหยั่งถึง, ล้ำลึก Syn. fathomless Ops. fathomable, comprehensible
English-Thai: Nontri Dictionary
unfathomable(adj) หยั่งไม่ถึง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The reality of these camps, despised by those who built them, and unfathomable to those who endured them.แคมป์เหล่านี้ ถูกรังเกียจโดยคนสร้างมัน และความทรมานเกินบรรยาย ที่ได้กระทำต่อผู้อาศัย
This Ji Hoo. Why is he doing these unfathomable things?จีฮูนี่ ทำไมเค้าชอบอะไรที่คาดไม่ถึงนะ?
Good old unfathomable Dad.พ่อชราแสนดีผู้ล้ำลึก
I knew you had a capacity for the unfathomable, but I actually underestimated you.ฉันรู้ว่าคุณมีความสามารถสำหรับความหยั่งไม่ถึง แต่ฉันในความจริงฉันประเมิณคุณต่ำไป

unfathomable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
深不可测[shēn bù kě cè, ㄕㄣ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄘㄜˋ, 深不可测 / 深不可測] deep and unmeasurable (成语 saw); unfathomable depths; incomprehensible; enigmatic and impossible to predict
莫测高深[mò cè gāo shēn, ㄇㄛˋ ㄘㄜˋ ㄍㄠ ㄕㄣ, 莫测高深 / 莫測高深] enigmatic; beyond one's depth; unfathomable
不可思议[bù kě sī yì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄙ ㄧˋ, 不可思议 / 不可思議] inconceivable; unimaginable; unfathomable
神秘莫测[shén mì mò cè, ㄕㄣˊ ㄇㄧˋ ㄇㄛˋ ㄘㄜˋ, 神秘莫测 / 神祕莫測] mystery; unfathomable; enigmatic

unfathomable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不可思議[ふかしぎ, fukashigi] (adj-na,n) (1) (See 不思議) mystery; something inexplicable; wonder; miracle; (2) unfathomable (of a Buddha's abilities); (n) (3) 10^64; (4) 10^80
深遠[しんえん, shin'en] (adj-na,n) profound; deep; unfathomable
千万無量[せんまんむりょう, senmanmuryou] (adj-na,n) innumerable; unfathomable; unutterable
洸洋[こうよう, kouyou] (n) unfathomable; great expanse of water; incoherent
計り知れない[はかりしれない, hakarishirenai] (exp,adj-i) unfathomable; inestimable; immeasurable; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unfathomable
Back to top