ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*emotional*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น emotional, -emotional-

*emotional* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
emotional (adj.) เกี่ยวกับอารมณ์
emotional (adj.) ถืออารมณ์เป็นใหญ่ See also: ซึ่งอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย, ซึ่งชอบใช้อารมณ์ตัดสิน Syn. sensational, sensitive, sentimental
emotionalism (n.) ภาษาที่ทำให้ตื่นเต้น See also: วิธีทำให้ตื่นเต้น, ความเชื่อในเรื่องประสบการณ์มาจากการใช้ความรู้สึก Syn. melodrama, photism, sentimentality
emotionalist (n.) คนเจ้าอารมณ์ See also: ผู้ชอบแสดงอารมณ์
emotionally (adv.) โดยเกี่ยวกับอารมณ์
unemotional (adj.) ซึ่งไร้อารมณ์ See also: ซึ่งไม่มีอารมณ์, ซึ่งไร้ความรู้สึก Syn. emotionless Ops. emotional, passible
English-Thai: HOPE Dictionary
emotional(อิโม'เชินเนิล) adj. มีอารมณ์,เกี่ยวกับความรู้สึก,ซึ่งกระเทือนอารมณ์,ซึ่งเร้าอารมณ์, Syn. feeling
English-Thai: Nontri Dictionary
emotional(adj) ซึ่งเร้าอารมณ์,ซึ่งสะเทือนอารมณ์,ตื่นเต้นง่าย,เกี่ยวกับความรู้สึก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
emotional ageอายุทางอารมณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emotionalตื่นเต้น [การแพทย์]
Emotionally Dependentความผูกพันยึดถือทางอารมณ์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนขี้หงุดหงิด (n.) emotional person Syn. คนขี้โมโห Ops. คนใจเย็น
คนขี้โมโห (n.) emotional person Syn. คนขี้หงุดหงิด Ops. คนใจเย็น
คนเจ้าอารมณ์ (n.) emotional person Syn. คนขี้โมโห, คนขี้หงุดหงิด Ops. คนใจเย็น
ความฉลาดทางอารมณ์ (n.) Emotional Intelligence See also: EQ
อีคิว (n.) Emotional Intelligence See also: EQ Syn. ความฉลาดทางอารมณ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Glad you're not one of those who lets these emotional appeals influence him.ดีใจที่คุณไม่ได้เป็นหนึ่งในผู้ที่ช่วยดึงดูดความสนใจของอารมณ์เหล่านี้มีอิทธิพลต่อเขา
I'll take the testimony from right after the murder, when he couldn't remember a thing about the movies, great emotional stress or not.ฉันจะเอาคำให้การจากขวาหลังจากการฆาตกรรม เมื่อเขาจำไม่ได้ว่าสิ่งที่เกี่ยวกับภาพยนตร์, ความเครียดทางอารมณ์ที่ดีหรือไม่
And you weren't under an emotional stress, were you?และคุณไม่ได้อยู่ภายใต้ความเครียดทางอารมณ์เป็นคุณได้อย่างไร
They won't appreciate an emotional appeal.เขาคงจะไม่ใใส่ใจอะไรเรื่องอารมณ์ของศิลปะหรอก
"It was a very emotional time for Buttercup."มันเป็นช่วงเวลาที่สะเทือนอารมณ์ สำหรับบัตเตอร์คัพ
He said you were emotionally unstable...."อารมณ์ไม่คงเส้นคงวา"
It started because there was an emotional need for it to express some disillusionment or deep desire or sadness.มันเริ่ม เพราะเป็นอารมณ์ที่อยากเล่น เพื่อปลดปล่อย หรือความรู้สึก หรือความเศร้า
However, after the trial you experienced what we might term an emotional meltdown:ยังไงก็ตาม หลังจากการประชาทัณฑ์... ...คุณได้ประสบกับสิ่งที่อาจถูกเรียกว่า การละลายความรู้สึก
Is it like I have some sort of beacon that only dogs and men with severe emotional problems can hear?หรือฉันมีสัญญาณอะไรที่มีแต่หมา... กับผู้ชายมีปัญหาด้านอารมณ์ได้ยิน
It's so great to meet a guy who's smart and funny and has an emotional age beyond 8.เขาเยี่ยมมาก ฉันไม่เคยเจอที่ทั้งฉลาดทั้งตลก และมีอารมณ์ขันอยู่ราว 8 ขวบ
It's most probably a pathetically mechanical attempt to heighten the emotional tension of the next game sequence.มันเป็นที่สุด ความพยายามที่น่าสงสาร ที่จะบ่งบอก ถึงอารมณ์ต่อไปของเกม
You have very serious emotional problems.เอาเงินนี่ไปขึ้นรถคันนี้

*emotional* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
温存[wēn cún, ㄨㄣ ㄘㄨㄣˊ, 温存 / 溫存] attentive; emotionally attached; kind; gentle
情绪化[qíng xù huà, ㄑㄧㄥˊ ㄒㄩˋ ㄏㄨㄚˋ, 情绪化 / 情緒化] emotional; sentimental
交情[jiāo qing, ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄥ˙, 交情] friendship; emotional relations between people
出气口[chū qì kǒu, ㄔㄨ ㄑㄧˋ ㄎㄡˇ, 出气口 / 出氣口] gas or air outlet; emotional outlet
冲动[chōng dòng, ㄔㄨㄥ ㄉㄨㄥˋ, 冲动 / 衝動] impetus; impulse; emotional impulse; impulsive
难分难舍[nán fēn nán shě, ㄋㄢˊ ㄈㄣ ㄋㄢˊ ㄕㄜˇ, 难分难舍 / 難分難捨] loath to part (成语 saw); emotionally close and unwilling to separate
难舍难分[nán shě nán fēn, ㄋㄢˊ ㄕㄜˇ ㄋㄢˊ ㄈㄣ, 难舍难分 / 難捨難分] loath to part (成语 saw); emotionally close and unwilling to separate
难舍难离[nán shě nán lí, ㄋㄢˊ ㄕㄜˇ ㄋㄢˊ ㄌㄧˊ, 难舍难离 / 難捨難離] loath to part (成语 saw); emotionally close and unwilling to separate
思绪[sī xù, ㄙ ㄒㄩˋ, 思绪 / 思緒] train of thought; emotional state; mood; feeling
情感[qíng gǎn, ㄑㄧㄥˊ ㄍㄢˇ, 情感] feeling; emotion; to move (emotionally)

*emotional* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エモーショナリスム[, emo-shonarisumu] (n) emotionalism
エモーショナル[, emo-shonaru] (adj-no) emotional
おろおろ声[おろおろごえ, oroorogoe] (n) broken voice; emotional voice
がっかり[, gakkari] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) feel disappointed; dejected; lose heart; feel emotionally drained; feel let down; (P)
てば;ってば[, teba ; tteba] (prt) (1) indicates emotional closeness or annoyance with someone; (2) indicates an indirect command by expressing annoyance (in sentence-final position)
ペットロス[, pettorosu] (n) emotional effect on pet owners from losing their pet (wasei
主情主義者[しゅじょうしゅぎしゃ, shujoushugisha] (n) an emotionalist
[の, no] (prt) (1) (uk) (occasionally ん) indicates possessive; (2) verb and adjective nominalizer (nominaliser); (3) substituting for "ga" in subordinate phrases; (4) (often ん) indicates a confident conclusion; (5) emotional emphasis (sentence end) (fem); (6) indicates question (sentence end); (P)
人気[ひとけ, hitoke] (n) prevailing mood of a locality; emotional climate of a district
傷(P);疵;瑕;創[きず, kizu] (n) (1) wound; injury; cut; gash; bruise; scratch; scrape; scar; (2) chip; crack; scratch; nick; (3) (See 玉に疵) flaw; defect; weakness; weak point; (4) stain (on one's reputation); disgrace; dishonor; dishonour; (5) (See 心の傷) (emotional) hurt; hurt feelings; (P)
境地[きょうち, kyouchi] (n) (1) state (of mind); mental state; emotional condition; (2) field (of activity); (3) one's lot; circumstance; situation in life; (4) (orig. meaning) place; region; area; land; (P)
壮快[そうかい, soukai] (adj-na,n) emotionally uplifting; stirring
多情[たじょう, tajou] (adj-na,n) (1) profligate; licentious; of loose morals; amorous; (2) emotional; passionate; sentimental
心のぶつかり合い[こころのぶつかりあい, kokoronobutsukariai] (exp) clash of minds (between friends); discord; emotional conflict
心情論[しんじょうろん, shinjouron] (n) emotionalism; sentimentality
思い入れ;思いいれ;想い入れ;思入れ(io);想入れ(io)[おもいいれ, omoiire] (n,vs) (1) emotional attachment; (2) attitude (expressing emotion); meditative pose (e.g. an actor); posing for effect
情緒不安定[じょうちょふあんてい, jouchofuantei] (n) emotional instability
情緒障害[じょうしょしょうがい;じょうちょしょうがい, joushoshougai ; jouchoshougai] (n,vs) (suffering) an emotional disturbance
情緒障害児[じょうしょしょうがいじ;じょうちょしょうがいじ, joushoshougaiji ; jouchoshougaiji] (n) emotionally disturbed child
感動[かんどう, kandou] (n,vs) being deeply moved emotionally; excitement; passion; deep emotion; impression; (P)
感吟[かんぎん, kangin] (n,vs) emotional chanting or recitation
感情労働[かんじょうろうどう, kanjouroudou] (n) emotional labour
感情家[かんじょうか, kanjouka] (n) emotional person
感情障害[かんじょうしょうがい, kanjoushougai] (n) emotional disorder
懐く[なつく;なずく(ok);なづく(ok), natsuku ; nazuku (ok); naduku (ok)] (v5k,vt) (uk) (See 懐かしい) to become emotionally attached
漫ろ[そぞろ;すずろ(ok);すぞろ(ok), sozoro ; suzuro (ok); suzoro (ok)] (adj-na) (1) restless; on edge (and unable to concentrate); distracted; (adv) (2) (of an emotional or psychological state) for some reason
触れる[ふれる, fureru] (v1,vi) (1) to touch; to feel; (2) to experience; to come in contact with; to be emotionally moved (by); to perceive; (3) to touch on a subject; to allude to; (4) to be in conflict (with); to violate (law, copyright, etc.); (5) to proclaim; (P)
頽れる;崩折れる[くずおれる, kuzuoreru] (v1,vi) to collapse (physically or emotionally); to fall down

*emotional* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารมณ์ขึ้น[v. exp.] (ārom kheun) EN: become emotional ; get worked up about sth FR:
ด้านอารมณ์[adj.] (dān ārom) EN: emotional FR:
ด้านไม้[v.] (dānmāi) EN: be emotionally hardened FR:
เห็นอกเห็นใจ[v. exp.] (hen-ok henj) EN: sympathize (with) ; have sympathy for ; be emotionally involved with FR: sympathiser
ใจเย็น[adj.] (jaiyen) EN: calm ; cool ; cool-headed ; patient ; unemotional ; composed ; unruffled ; mentally calm ; even-tempered ; steady FR: calme ; placide ; paisible ; serein ; imperturbable ; flegmatique ; patient
เจ้าอารมณ์[adj.] (jao-ārom) EN: temperamental ; emotional ; testy ; moody FR: soupe au lait
การควบคุมอารมณ์[n. exp.] (kān khūapkh) EN: emotional control FR:
ขี้ตื่น[v. exp.] (khī teūn) EN: feel excitable ; get emotional ; feel nervous ; be easily frightened ; be timid ; feel queasy ; be oversensitive FR: être facilement impressionnable
คนขี้โมโห[n. exp.] (khon khī mō) EN: emotional person FR:
คนขี้หงุดหงิด[n. exp.] (khon khī ng) EN: emotional person FR:
คุ้มดีคุ้มร้าย[adj.] (khumdīkhumr) EN: unbalanced ; temperamental ; volatile ; mercurial ; mentally unstable ; emotionally instable FR: instable
ความฉลาดทางอารมณ์[n. exp.] (khwām chalā) EN: Emotional Quotient (EQ) FR: quotient émotionnel [m] ; QE
ความฉลาดทางอารมณ์[n. exp.] (khwām chalā) EN: Emotional Quotient (EQ) FR:
ความดึงดูดใจด้านอารมณ์[n. exp.] (khwām deung) EN: emotional appeal FR:
ความวิตกกังวล[n.] (khwām witok) EN: anxiety ; distress ; worry ; emotional disturbance FR: anxiété [f]
เกี่ยวกับอารมณ์[adj.] (kīo kap āro) EN: emotional FR:
มีอารมณ์[adj.] (mī ārom) EN: emotional ; in the mood FR:
นอกกาย[X] (nøk kāi) EN: emotionally FR:
พัฒนาการทางอารมณ์[n. exp.] (phatthanākā) EN: emotional development FR:
สงบจิตสงบใจ[v. exp.] (sa-ngop jit) EN: be calm-hearted ; be peaceful inside ; be emotionally tranquil ; find peacefulness FR: être serein
สะเทือนอารมณ์[adj.] (satheūoen ā) EN: emotional FR:
ทางอารมณ์[adj.] (thāng ārom) EN: emotional FR: émotionnel
วุฒิภาวะทางอารมณ์[n. exp.] (wutthiphāwa) EN: emotional maturity FR:

*emotional* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Innenleben {n}inner life; emotional life
Instabilität {f} | emotionale Instabilität | divergente Instabilitätinstability | emotional instability | divergent instability
seelische Belastung {f}mental (emotional) strain
Pathos {n}emotiveness; emotionalism; pathos
Affekthandlung {f}emotional act
Emotionalität {f}emotionality
emotional; seelisch {adj}emotional

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *emotional*
Back to top