ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-emotional-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น emotional, *emotional*,

-emotional- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Glad you're not one of those who lets these emotional appeals influence him.ดีใจที่คุณไม่ได้เป็นหนึ่งในผู้ที่ช่วยดึงดูดความสนใจของอารมณ์เหล่านี้มีอิทธิพลต่อเขา
I'll take the testimony from right after the murder, when he couldn't remember a thing about the movies, great emotional stress or not.ฉันจะเอาคำให้การจากขวาหลังจากการฆาตกรรม เมื่อเขาจำไม่ได้ว่าสิ่งที่เกี่ยวกับภาพยนตร์, ความเครียดทางอารมณ์ที่ดีหรือไม่
And you weren't under an emotional stress, were you?และคุณไม่ได้อยู่ภายใต้ความเครียดทางอารมณ์เป็นคุณได้อย่างไร
They won't appreciate an emotional appeal.เขาคงจะไม่ใใส่ใจอะไรเรื่องอารมณ์ของศิลปะหรอก
"It was a very emotional time for Buttercup."มันเป็นช่วงเวลาที่สะเทือนอารมณ์ สำหรับบัตเตอร์คัพ
It started because there was an emotional need for it to express some disillusionment or deep desire or sadness.มันเริ่ม เพราะเป็นอารมณ์ที่อยากเล่น เพื่อปลดปล่อย หรือความรู้สึก หรือความเศร้า
However, after the trial you experienced what we might term an emotional meltdown:ยังไงก็ตาม หลังจากการประชาทัณฑ์... ...คุณได้ประสบกับสิ่งที่อาจถูกเรียกว่า การละลายความรู้สึก
Is it like I have some sort of beacon that only dogs and men with severe emotional problems can hear?หรือฉันมีสัญญาณอะไรที่มีแต่หมา... กับผู้ชายมีปัญหาด้านอารมณ์ได้ยิน
It's so great to meet a guy who's smart and funny and has an emotional age beyond 8.เขาเยี่ยมมาก ฉันไม่เคยเจอที่ทั้งฉลาดทั้งตลก และมีอารมณ์ขันอยู่ราว 8 ขวบ
It's most probably a pathetically mechanical attempt to heighten the emotional tension of the next game sequence.มันเป็นที่สุด ความพยายามที่น่าสงสาร ที่จะบ่งบอก ถึงอารมณ์ต่อไปของเกม
You have very serious emotional problems.เอาเงินนี่ไปขึ้นรถคันนี้
No, no, it's more emotional damage.เปล่าๆ มันเป็นเรื่องของความรู้สึก

-emotional- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交情[jiāo qing, ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄥ˙, 交情] friendship; emotional relations between people
出气口[chū qì kǒu, ㄔㄨ ㄑㄧˋ ㄎㄡˇ, 出气口 / 出氣口] gas or air outlet; emotional outlet
冲动[chōng dòng, ㄔㄨㄥ ㄉㄨㄥˋ, 冲动 / 衝動] impetus; impulse; emotional impulse; impulsive
思绪[sī xù, ㄙ ㄒㄩˋ, 思绪 / 思緒] train of thought; emotional state; mood; feeling

-emotional- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エモーショナル[, emo-shonaru] (adj-no) emotional
おろおろ声[おろおろごえ, oroorogoe] (n) broken voice; emotional voice
てば;ってば[, teba ; tteba] (prt) (1) indicates emotional closeness or annoyance with someone; (2) indicates an indirect command by expressing annoyance (in sentence-final position)
ペットロス[, pettorosu] (n) emotional effect on pet owners from losing their pet (wasei
[の, no] (prt) (1) (uk) (occasionally ん) indicates possessive; (2) verb and adjective nominalizer (nominaliser); (3) substituting for "ga" in subordinate phrases; (4) (often ん) indicates a confident conclusion; (5) emotional emphasis (sentence end) (fem); (6) indicates question (sentence end); (P)
人気[ひとけ, hitoke] (n) prevailing mood of a locality; emotional climate of a district
境地[きょうち, kyouchi] (n) (1) state (of mind); mental state; emotional condition; (2) field (of activity); (3) one's lot; circumstance; situation in life; (4) (orig. meaning) place; region; area; land; (P)
心のぶつかり合い[こころのぶつかりあい, kokoronobutsukariai] (exp) clash of minds (between friends); discord; emotional conflict
思い入れ;思いいれ;想い入れ;思入れ(io);想入れ(io)[おもいいれ, omoiire] (n,vs) (1) emotional attachment; (2) attitude (expressing emotion); meditative pose (e.g. an actor); posing for effect
情緒不安定[じょうちょふあんてい, jouchofuantei] (n) emotional instability
情緒障害[じょうしょしょうがい;じょうちょしょうがい, joushoshougai ; jouchoshougai] (n,vs) (suffering) an emotional disturbance
感吟[かんぎん, kangin] (n,vs) emotional chanting or recitation
感情労働[かんじょうろうどう, kanjouroudou] (n) emotional labour
感情家[かんじょうか, kanjouka] (n) emotional person
感情障害[かんじょうしょうがい, kanjoushougai] (n) emotional disorder
漫ろ[そぞろ;すずろ(ok);すぞろ(ok), sozoro ; suzuro (ok); suzoro (ok)] (adj-na) (1) restless; on edge (and unable to concentrate); distracted; (adv) (2) (of an emotional or psychological state) for some reason

-emotional- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารมณ์ขึ้น[v. exp.] (ārom kheun) EN: become emotional ; get worked up about sth FR:
ด้านอารมณ์[adj.] (dān ārom) EN: emotional FR:
เจ้าอารมณ์[adj.] (jao-ārom) EN: temperamental ; emotional ; testy ; moody FR: soupe au lait
การควบคุมอารมณ์[n. exp.] (kān khūapkh) EN: emotional control FR:
ขี้ตื่น[v. exp.] (khī teūn) EN: feel excitable ; get emotional ; feel nervous ; be easily frightened ; be timid ; feel queasy ; be oversensitive FR: être facilement impressionnable
คนขี้โมโห[n. exp.] (khon khī mō) EN: emotional person FR:
คนขี้หงุดหงิด[n. exp.] (khon khī ng) EN: emotional person FR:
ความฉลาดทางอารมณ์[n. exp.] (khwām chalā) EN: Emotional Quotient (EQ) FR: quotient émotionnel [m] ; QE
ความฉลาดทางอารมณ์[n. exp.] (khwām chalā) EN: Emotional Quotient (EQ) FR:
ความดึงดูดใจด้านอารมณ์[n. exp.] (khwām deung) EN: emotional appeal FR:
ความวิตกกังวล[n.] (khwām witok) EN: anxiety ; distress ; worry ; emotional disturbance FR: anxiété [f]
เกี่ยวกับอารมณ์[adj.] (kīo kap āro) EN: emotional FR:
มีอารมณ์[adj.] (mī ārom) EN: emotional ; in the mood FR:
พัฒนาการทางอารมณ์[n. exp.] (phatthanākā) EN: emotional development FR:
สะเทือนอารมณ์[adj.] (satheūoen ā) EN: emotional FR:
ทางอารมณ์[adj.] (thāng ārom) EN: emotional FR: émotionnel
วุฒิภาวะทางอารมณ์[n. exp.] (wutthiphāwa) EN: emotional maturity FR:

-emotional- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Innenleben {n}inner life; emotional life
Instabilität {f} | emotionale Instabilität | divergente Instabilitätinstability | emotional instability | divergent instability

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -emotional-
Back to top