ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*dupe*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dupe, -dupe-

*dupe* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dupe (n.) คนที่ถูกหลอกลวง See also: คนโง่, ผู้ตกเป็นเหยื่อ, เหยื่อ Syn. fool, butt, chump
dupe (vt.) หลอกลวง See also: ลวง, โกง, ลวงให้หลงกล Syn. cheat, fool, victimize
English-Thai: HOPE Dictionary
dupe(ดูพ) n. คนที่ถูกหลอกลวงได้ง่าย,หมู,คนที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือของคนอื่น. vt. หลอก,ลวง,ต้ม,ใช้เป็นเครื่องมือ,ลวง., See also: dupability n. ดูdupe dupable adj. ดูdupe duper n. ดูdupe, Syn. gull
dupery(ดิว'เพอรี) n. การหลอกลวง,การต้ม,ภาวะที่ถูกหลอกลวง,การใช้ผู้อื่นเป็นเครื่องมือ,ภาวะที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือ
English-Thai: Nontri Dictionary
dupe(n) คนถูกหลอกลวง,คนถูกหลอกใช้,คนถูกต้มตุ๋น,หมู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The poor, ignorant fellow was duped into leading this revolution.{\cHFFFFFF}The poor, ignorant fellow was duped into leading this revolution.
Armstrong and his dupe Richardson, who carried the bomb.อาร์มสตรองและผู้ที่ถูกล่อลวงของเขา ริชาร์ดผู้ดำเนิ?
You try to make a dupe out of me!เธอพยามจะ ล่อลวงฉันหรือไย
In the light of your abnormal and abonimable state, and your refusal to see you have been duped into a hogwash alternative lifestyle,แสงแห่งความผิดปรกติและวิปริตได้แผ่ออกมา และเธอปฎิเสธขอกล่าวหาในเรื่องการหลอกลวง พร้อมที่จะดิ่งไปสู่เส้นทางชีวิตที่โสมม
Now, Evan, you have to promise... your bestest super-duper promise that this is gonna be our little secret.เดี๊ยว อีวาน เธอจะต้องสัญญา อย่างดีที่สุด ด้วยความสัตย์
Records show that you made a dupe of the surveillance tape.ในบันทึกบอกว่าคุณขอเทปวีดิโอวงจรปิดไป
Besides... it makes my whole sidekick role a lot easier if you can bring superduper strength to the table.ไม่เกี่ยวกับ... การที่เพื่อนสนิทฉันทำเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายๆเพราะมีกำลังมหาศาล
Supercop. Super-duper-duper-cop. Super-สุดยอดตำรวจ สุดยอด สุดประเสริฐ ตำรวจสุดประเสริฐ สุดยอด...
I mean, how could Dexter and Batista be so easily duped by Lila?ก็ดูสิ ทั้งเด็กซ์เตอร์ทั้งบาทิสต้า ติดบ่วงไลล่าง่ายๆ อย่างนั้นได้ไง
And superduper special agent lundy Has yet to throw up his hands and say,และซุปเปอร์เอเย่นต์ ลันดี้ ยังไม่ยกมือขึ้นและพูดว่า
I Got Duped On This Apartment.หนูโดนต้นตุ๋นเรื่องอพาร์ทเมนท์
Now it's time to get super-duper high.ทีนี้ก็ถึงเวลาขึ้นสวรรค์กันแล้ว

*dupe* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上当[shàng dàng, ㄕㄤˋ ㄉㄤˋ, 上当 / 上當] taken in (by sb's deceit); to be fooled; duped

*dupe* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サドルラス[, sadorurasu] (n) saddle wrasse (Thalassoma duperrey)
一杯食わされる[いっぱいくわされる, ippaikuwasareru] (exp,v1) to be taken in; to be duped; to be deceived
出し(P);出汁[だし(P);ダシ, dashi (P); dashi] (n) (1) (uk) dashi (Japanese soup stock made from fish and kelp); (2) (出し only) pretext; excuse; pretense (pretence); dupe; front man; (P)
謀る[たばかる, tabakaru] (v5r,vt) (1) (uk) (arch) to work out a plan of deception; to scheme; to take in; to dupe; (2) to think up a plan; to think over a plan; (3) to discuss; to consult
走狗[そうく, souku] (n) hound; hunting dog; running dog; dupe; tool of another person; cat's-paw
鴨にする[かもにする, kamonisuru] (exp,vs-i) (1) (uk) (col) (See 鴨・2,鴨る・1) to easily attain victory; (2) (See 鴨る・2) to dupe; to swindle
鴨る[かもる, kamoru] (v5r) (1) (uk) (col) (See 鴨) to easily attain victory; to eat one's opponent alive; (2) to bilk; to swindle; to dupe

*dupe* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉ้อ[v.] (chø) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off FR: frauder ; escroquer ; arnaquer ; duper ; rouler (fam.) ; blouser (fig. - fam.) ; filouter (vx) ; estamper (fig. - fam.) ; truander (fam.)
ฉ้อโกง[v.] (chøkōng) EN: defraud ; embezzle ; rook ; cheat ; fleece ; gyp ; swindle ; rip off FR: détourner ; escroquer ; duper ; rouler (fam.)
การเสแสร้ง[n.] (kān sēsaēng) EN: pretence ; feint ; sham ; simulation ; affectation ; deception ; act FR: affectation [f] ; duperie [f]
หลอก[v.] (løk) EN: hoodwink ; bluff ; trick ; deceive ; delude ; beguile ; cheat FR: tromper ; duper ; bluffer ; rouler
หลอกลวง[v.] (løklūang) EN: deceive ; delude ; dupe ; defraud ; cheat FR: décevoir ; frustrer ; faire marcher ; tromper ; duper ; berner (fig.)
หลอกต้ม[v. exp.] (løk tom) EN: dupe ; swindle ; cheat out of FR:
หลงกล[v.] (longkon) EN: be tricked (by) ; be cheated ; be fooled (by) ; be duped FR: être dupé
หลงลมปาก[adj.] (long lom pā) EN: charmed ; fooled ; beguiled ; duped ; taken-in by someone's words FR:
ลวง[v.] (lūang) EN: delude ; deceive ; lure ; entice ; dupe FR: tromper ; leurrer ; duper ; flouer (fam.) ; rouler (fam.)
ตะแบกเปลือกบาง[n. exp.] (tabaēk pleū) EN: Lagerstroemia duperreana FR: Lagerstroemia duperreana
ถูกหลอกลวง[v. exp.] (thūk løklūa) EN: be duped FR: être dupé
ตกหลุม[v. exp.] (toklum) EN: fall into a trap ; be trapped ; be ensnared ; be duped ; be taken in ; be tricked ; be made a fool of FR:
ตกหลุมพราง[v. exp.] (toklumphrān) EN: fall into a trap ; be trapped ; be ensnared ; be duped ; be taken in ; be tricked ; be made a fool of FR:
ต้มหมู[v. exp.] (tom mū) EN: dupe ; swindle ; gull ; cheat FR:
ต้มตุ๋น[v. exp.] (tom tun) EN: con ; dupe ; swindle ; cheat ; deceiv FR:
ตบตา[v.] (toptā) EN: deceive ; fool ; bluff ; trick ; beguile ; mislead ; delude ; put the wool over s.o.'s eyes FR: bluffer ; duper ; tromper
ตุ๋น[v.] (tun) EN: dupe ; cheat ; trick ; swindle ; deceive ; defraud ; bamboozle ; hoodwink FR: duper ; escroquer ; rouler ; tromper ; embobiner
ยักยอก[v.] (yakyøk) EN: embezzle ; defraud ; swindle ; dupe ; trick ; thieve ; misappropriate ; peculate ; pilfer ; corrupt ; cheat FR: détourner des fonds
เหยื่อ[n.] (yeūa) EN: victim ; prey ; sacrifice ; sufferer ; dupe ; gull ; scapegoat FR: proie [f] ; victime [f]
ย้อมแมวขาย[v.] (yømmaēokhāi) EN: dupe ; deceive FR: duper

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *dupe*
Back to top