ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-dupe-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dupe, *dupe*,

-dupe- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Armstrong and his dupe Richardson, who carried the bomb.อาร์มสตรองและผู้ที่ถูกล่อลวงของเขา ริชาร์ดผู้ดำเนิ?
You try to make a dupe out of me!เธอพยามจะ ล่อลวงฉันหรือไย
Records show that you made a dupe of the surveillance tape.ในบันทึกบอกว่าคุณขอเทปวีดิโอวงจรปิดไป
Don't dupe me into making you my wife.เธอพยายามจะให้ฉันเป็นสามีเธอหรือ?
A tawdry illusion to dupe humans!รีบพาสี่เซียนหนีไปจากนี้ ข้าจะล่อเข้าไว้ ระวังตัวด้วย!
Yeah, I guess the fact that he won't be around to dupe other women was an added benefit.ใช่ ฉันเดาว่า ที่เขาไม่อยู่หลอก สาวๆต่อก็เป็น ผลพลอยได้สินะ
I dupe this guy, he fires me in five seconds.ถ้าผมหลอกเขา เขาก็ไล่ผมออก ใน 5 วิแน่

-dupe- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
鴨る[かもる, kamoru] (v5r) (1) (uk) (col) (See 鴨) to easily attain victory; to eat one's opponent alive; (2) to bilk; to swindle; to dupe

-dupe- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หลอกลวง[v.] (løklūang) EN: deceive ; delude ; dupe ; defraud ; cheat FR: décevoir ; frustrer ; faire marcher ; tromper ; duper ; berner (fig.)
หลอกต้ม[v. exp.] (løk tom) EN: dupe ; swindle ; cheat out of FR:
ลวง[v.] (lūang) EN: delude ; deceive ; lure ; entice ; dupe FR: tromper ; leurrer ; duper ; flouer (fam.) ; rouler (fam.)
ต้มหมู[v. exp.] (tom mū) EN: dupe ; swindle ; gull ; cheat FR:
ต้มตุ๋น[v. exp.] (tom tun) EN: con ; dupe ; swindle ; cheat ; deceiv FR:
ตุ๋น[v.] (tun) EN: dupe ; cheat ; trick ; swindle ; deceive ; defraud ; bamboozle ; hoodwink FR: duper ; escroquer ; rouler ; tromper ; embobiner
ยักยอก[v.] (yakyøk) EN: embezzle ; defraud ; swindle ; dupe ; trick ; thieve ; misappropriate ; peculate ; pilfer ; corrupt ; cheat FR: détourner des fonds
เหยื่อ[n.] (yeūa) EN: victim ; prey ; sacrifice ; sufferer ; dupe ; gull ; scapegoat FR: proie [f] ; victime [f]
ย้อมแมวขาย[v.] (yømmaēokhāi) EN: dupe ; deceive FR: duper

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -dupe-
Back to top