ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*distressful*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น distressful, -distressful-

*distressful* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
distressful (adj.) ไม่มีความสุข
distressfully (adv.) อย่างเป็นทุกข์ See also: อย่างไม่มีความสุข
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คับแค้น (adv.) distressfully See also: troubledly, miserably, needily Syn. ขาดแคลน, ยากจน, ยากไร้, ขัดสน, ฝืดเคือง, ลำบาก
ลำบาก (adv.) distressfully See also: troubledly, miserably, needily Syn. ขาดแคลน, ยากจน, ยากไร้, ขัดสน, ฝืดเคือง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Something distressful happened.ตอนนี้ เธอมีเรื่องกังวลใจ

*distressful* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
促迫[そくはく, sokuhaku] (n,vs) growing urgent; becoming distressful

*distressful* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ็บปวด[adj.] (jeppūat) EN: painful ; anguished ; hurt ; offended ; bitter ; distressful ; sore FR: douloureux ; endolori
คับแค้น[adv.] (khapkhaēn) EN: distressfully ; in a troubled manner ; miserably FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *distressful*
Back to top