ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-distressful-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น distressful, *distressful*,

-distressful- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Something distressful happened.ตอนนี้ เธอมีเรื่องกังวลใจ

-distressful- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
促迫[そくはく, sokuhaku] (n,vs) growing urgent; becoming distressful

-distressful- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ็บปวด[adj.] (jeppūat) EN: painful ; anguished ; hurt ; offended ; bitter ; distressful ; sore FR: douloureux ; endolori

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -distressful-
Back to top