ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*discussion*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น discussion, -discussion-

*discussion* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
discussion (n.) การสนทนา See also: การปรึกษาหารือ, การอภิปราย, การประชุม, การแลกเปลี่ยนความเห็น, การอภิปราย Syn. consulation, argument, conference, seminar
discussion group (n.) การสัมมนา See also: การประชุม, การประชุมสัมมนา, การปรึกษา Syn. conference, workshop
subject of discussion (n.) หัวเรื่องของการอภิปราย
English-Thai: HOPE Dictionary
discussion(ดิสคัส'เชิน) n. การอภิปราย,การโต้แย้งหาเหตุผล
panell discussionn. การอภิปรายหมู่ต่อหน้าชุมชน ในรายการโทรทัศน์ หรือวิทย
English-Thai: Nontri Dictionary
discussion(n) การอภิปราย,การพิจารณา,การสนทนา,การโต้เถียง,การโต้ตอบ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Discussionอภิปราย [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We had a long discussion this morning about…พวกเราอภิปรายกันนานในเช้านี้เกี่ยวกับ
Discussion is overการอภิปรายยุติลงแล้ว
This is hardly the time to be having that old discussionนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาโต้เถียงกันเรื่องเก่าๆ นะ
Look likes she's upset with me, but now is not the time for discussionดูเหมือนว่าเธอจะหัวเสียกับฉันนะ แต่ตอนนี้ก็ไม่ใช่เวลาที่จะมามัวโต้เถียงกันอยู่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No more meetings, discussions, or Sollozzo tricks.การประชุมไม่มีการอภิปรายหรือเทคนิค Sollozzo
This discussion isn't over yet!การอภิปรายนี้ยังไม่จบ!
Do you want to continue this theological discussion in a car... or in a jailhouse with the cops?คุณต้องการที่จะดำเนินการต่อไปนี้การอภิปรายเทววิทยาในรถ ... หรือในเรือนจำกับตำรวจได้หรือไม่
We're having a nice discussion, right?เราคุยกันได้ดีด้วย / จริงมั้ย?
And I am fully amenable to that discussion. You know how we've been having... all kinds of fun lately?ฉันพร้อมคุยเต็มที่แล้วล่ะ
There has been a fierce discussion between ruling party members... following the Prime Minister's off-color remarks... at a reception yesterday.มีการอภิปรายอย่างดุเดือด ระหว่างสมาชิก... ติดตามนายกรัฐมนตรี กล่าววิพากษ์วิจารณ์... ถึงการต้อนรับเมื่อวานนี้.
The topic of discussion has showed upประเด็นที่จะพูดได้เริ่มต้นแล้ว
Mary, I can't have this discussion again.แมรี่... ฉันจะไม่พูดเรื่องนี้อีก
Excuse me, darlings. I hate to interrupt this important discussion between all you big stars...ขอโทษที่มาขัดจังหวะดาราใหญ่นะจ๊ะ
We just pass out pamphlets, and they give us these discussions that we memorize.เราแค่จะเอาแผ่นพับให้คนทั่วไปดู ถ้าเค้ามีปัญหา เราจะคุยและรับฟังปัญหา เท่าทีผมจำได้นะ
In the end what we found in that discussion were all the things they we're worried aboutสุดท้าย สิ่งที่เราค้นพบในการพูดคุยกันก็คือ ทุกเรื่องที่พวกเขาเป็นห่วง
My organization provided the main amicus curiae brief if you allow the patent on this microbe we argued it means that without any congressional guidance or public discussion corporations will own the blueprints of life.องค์กรของผมยื่นสำนวนคำร้องต่อศาลว่า ถ้าศาลยอมให้มีการจดสิทธิบัตรจุลินทรีย์ตัวนี้ หมายความว่าโดยไม่ได้ผ่านสภาคองเกรส

*discussion* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
研讨会[yán tǎo huì, ㄧㄢˊ ㄊㄠˇ ㄏㄨㄟˋ, 研讨会 / 研討會] discussion forum; seminar
坦率[tǎn shuài, ㄊㄢˇ ㄕㄨㄞˋ, 坦率] frank (discussion); blunt; open
讨论会[tǎo lùn huì, ㄊㄠˇ ㄌㄨㄣˋ ㄏㄨㄟˋ, 讨论会 / 討論會] symposium; discussion forum
语锋[yǔ fēng, ㄩˇ ㄈㄥ, 语锋 / 語鋒] thread of discussion; topic
话锋[huà fēng, ㄏㄨㄚˋ ㄈㄥ, 话锋 / 話鋒] topic under discussion; thread of discussion
议题[yì tí, ㄧˋ ㄊㄧˊ, 议题 / 議題] topic of discussion; topic; subject; issue (under discussion)
[tí, ㄊㄧˊ, 题 / 題] topic; problem for discussion; exam question; subject; to inscribe; to mention; surname Ti
论点[lùn diǎn, ㄌㄨㄣˋ ㄉㄧㄢˇ, 论点 / 論點] argument; line of reasoning; thesis; point (of discussion)
密谈[mì tán, ㄇㄧˋ ㄊㄢˊ, 密谈 / 密談] commune; private discussion
研讨[yán tǎo, ㄧㄢˊ ㄊㄠˇ, 研讨 / 研討] discussion
论坛[lùn tán, ㄌㄨㄣˋ ㄊㄢˊ, 论坛 / 論壇] forum (for discussion)
酝酿[yùn niàng, ㄩㄣˋ ㄋㄧㄤˋ, 酝酿 / 醞釀] mull over (an issue); carry on a preliminary round of exploratory discussions
概论[gài lùn, ㄍㄞˋ ㄌㄨㄣˋ, 概论 / 概論] outline; introduction; survey; general discussion
合议[hé yì, ㄏㄜˊ ㄧˋ, 合议 / 合議] panel discussion
和平会谈[hé píng huì tán, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄟˋ ㄊㄢˊ, 和平会谈 / 和平會談] peace talks; peace discussions
会谈[huì tán, ㄏㄨㄟˋ ㄊㄢˊ, 会谈 / 會談] talks; discussions
讨论的议题[tǎo lùn de yì tí, ㄊㄠˇ ㄌㄨㄣˋ ㄉㄜ˙ ㄧˋ ㄊㄧˊ, 讨论的议题 / 討論的議題] topic of discussion

*discussion* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インラインディスカッション[, inraindeisukasshon] (n) {comp} inline discussion
オープンディスカッション[, o-pundeisukasshon] (n) open discussion (style of meeting)
グループディスカッション[, guru-pudeisukasshon] (n) group discussion
たたき台;叩き台[たたきだい, tatakidai] (n,adj-no) chopping block; springboard for discussion
ディスカッション[, deisukasshon] (n,vs) discussion; (P)
に限って[にかぎって, nikagitte] (exp) (particularly) when ... (often in phrases like "the bus just has to be on-time when we are late"); (only) for ...; if we are restricting the discussion to...; in the particular case of; (P)
パネルディスカッション[, panerudeisukasshon] (n) panel discussion
フォーラムディスカッション[, fo-ramudeisukasshon] (n) forum discussion
レスアンカー[, resuanka-] (n) {comp} (See レス) link back to discussion group, bulletin board, etc. posting (wasei
元に戻す[もとにもどす, motonimodosu] (exp,v5s) to go back to the start; to reset; to restore; to return to the point (of a discussion); to reconstitute
公開討論[こうかいとうろん, koukaitouron] (n) public debate; open discussion
協議[きょうぎ, kyougi] (n,vs) conference; consultation; discussion; negotiation; (P)
口角泡を飛ばす;口角あわを飛ばす[こうかくあわをとばす, koukakuawawotobasu] (exp,v5s) to engage in a heated discussion
土俵[どひょう, dohyou] (n) (1) arena, esp. in sumo; (2) forum (e.g. for discussion); (3) sandbag; gabion; (P)
小田原評定[おだわらひょうじょう, odawarahyoujou] (n) fruitless or inconclusive discussion
懇談会[こんだんかい, kondankai] (n) (1) social gathering; informal get-together; (2) colloquium; panel discussion
検討[けんとう, kentou] (n,vs) consideration; examination; investigation; study; scrutiny; discussion; (P)
法案審議[ほうあんしんぎ, houanshingi] (n) discussion; debate (on a piece of legislation)
法論[ほうろん, houron] (n) doctrinal discussion; jurisprudence
煮詰める(P);煮つめる[につめる, nitsumeru] (v1,vt) (1) to boil down; to concentrate (soup, milk, stock, etc.); (2) to reach a conclusion; to conclude a discussion; (P)
物議[ぶつぎ, butsugi] (n) public discussion; public criticism; controversy; (P)
画談[がだん, gadan] (n) discussions on art and painting
談合[だんごう, dangou] (n,vs) (1) consultation; discussion; conference; (2) collusion; bid-rigging; (P)
談義[だんぎ, dangi] (n) (1) discussion; discourse; (2) lecture; sermon
談話会[だんわかい, danwakai] (n) colloquium; symposium; gathering for discussion
[ろん, ron] (n) (1) argument; discussion; dispute; controversy; discourse; debate; (2) theory; doctrine; (3) essay; treatise; comment
[ぎ, gi] (n) (1) discussion; deliberation; (2) thought; opinion
議了[ぎりょう, giryou] (n,vs) finishing discussion; closing a debate
議論[ぎろん, giron] (n,vs) argument; discussion; dispute; controversy; (P)
議論沸騰[ぎろんふっとう, gironfuttou] (n,vs) discussion (argument) becoming heated; debate being in a ferment
議題[ぎだい, gidai] (n) topic of discussion; agenda; (P)
議題に上す[ぎだいにのぼす, gidaininobosu] (exp,v5s) to bring up for discussion
重要案件[じゅうようあんけん, juuyouanken] (n) important matter (for discussion (deliberations))
Japanese-English: COMDICT Dictionary
専門的[せんもんてき, senmonteki] technical (e.g. discussion)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
相談[そうだん, soudan] Thai: การเจรจา English: discussion

*discussion* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อภิปราย[n.] (aphiprāi) EN: discussion FR: débat [m] ; discussion [f]
หัวข้อการสนทนา[n. exp.] (hūakhø kān ) EN: point of discussion ; issue FR: sujet de discussion [m]
การอภิปราย[n.] (kān aphiprā) EN: discussion ; dialogue ; debate FR: discussion [f] ; débat [m] ; dialogue [m]
การอภิปรายแบบคณะ[n. exp.] (kān aphiprā) EN: panel discussion FR:
การอภิปรายเจาะลึก[n. exp.] (kān aphiprā) EN: in-depth discussion FR: discussion approfondie [f]
การอภิปรายคู่ขนาน[n. exp.] (kān aphiprā) EN: parallel discussion FR: discussions parallèles [fpl]
การอภิปรายกลุ่ม[n. exp.] (kān aphiprā) EN: group discussion FR:
การอภิปรายกลุ่มย่อย[n. exp.] (kān aphiprā) EN: focus group discussion (FGD) FR:
การอภิปรายเป็นคณะ[n. exp.] (kān aphiprā) EN: panel discussion FR:
การอภิปรายผู้ชำนาญพิเศษ[n. exp.] (kān aphiprā) EN: panel discussion FR:
การพูดคุย[n.] (kān phūtkhu) EN: discussion FR: discussion [m]
การปรึกษาหารือกัน[n. exp.] (kān preuksā) EN: consultation ; deliberation ; discussion FR:
การสนทนา[n.] (kān sonthan) EN: talk ; conversation ; causerie ; dialogue ; dialog (Am.) FR: conversation [f] ; entretien [m] ; discussion [f] ; dialogue [m] ; causerie [f]
การถกเถียง[n.] (kān thokthī) EN: controversy ; debate FR: discussion [f] ; débat [m]
การโต้เถียง[n.] (kān tōthīen) EN: controversy ; dispute ; disputation ; debate ; argument ; discussion ; exchange FR: discussion [f] ; polémique [f] ; dispute [f] ; débat [m]
กถาวัตถุ[n.] (kathā watth) EN: Points of Controversy (name of the fifth book of the Abhidhamma Piṭaka) ; subject of discussion FR:
กลุ่มอภิปราย[n. exp.] (klum aphipr) EN: discussion group FR: groupe de discussion [m]
กระทู้[n.] (krathū) EN: question ; query ; quizz ; theme ; subject ; topic ; heading ; gist ; subject matter ; point of a discussion FR: question [f] ; sujet [m]
รายการอภิปราย[n. exp.] (rāikān aphi) EN: item for discussion FR: sujet de discussion [m]
สังสรรค์[v.] (sangsan) EN: get together ; mix ; associate ; talk to ; have an informal discussion ; socialize ; meet informally ; converse FR: se réunir ; se retrouver
ธรรมกถา[n.] (thammakathā) EN: ethical discussion ; religious talk ; talk on the Dhamma FR:
ธรรมสากัจฉา[n.] (thammasākat) EN: discussion about the Doctrine ; religious discussion FR:
ธรรมสภา[n.] (thammasaphā) EN: Hall of Truth ; hall for the discussion of the Dhamma ; place for religious meeting FR:
ธรรมีกถา[n. exp.] (tham mī kat) EN: religious talk ; discussion concerning the Doctrine ; Dhamma talk FR:
ธาตุกถา[n.] (thātukathā) EN: discussion with reference to the Elements ; [name of the third book of the Abhidhamma Pitaka] FR:
ถกเถียง[v.] (thokthīeng) EN: dispute ; argue ; discuss ; debate ; be under discussion FR: débattre

*discussion* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diskussionsbeitrag {m}contribution to the discussion
Lagebesprechung {f} | Lagebesprechung abhaltendiscussion of the situation | to brief
Gruppendiskussion {f}group discussion
Vorbesprechung {f}preliminary discussion
Rundgespräch {n}; Runder-Tisch-Gesprächround-table discussion
Diskussionsanlage {f}discussion equipment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *discussion*
Back to top