ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-discussion-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น discussion, *discussion*,

-discussion- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We had a long discussion this morning about…พวกเราอภิปรายกันนานในเช้านี้เกี่ยวกับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This discussion isn't over yet!การอภิปรายนี้ยังไม่จบ!
Do you want to continue this theological discussion in a car... or in a jailhouse with the cops?คุณต้องการที่จะดำเนินการต่อไปนี้การอภิปรายเทววิทยาในรถ ... หรือในเรือนจำกับตำรวจได้หรือไม่
There has been a fierce discussion between ruling party members... following the Prime Minister's off-color remarks... at a reception yesterday.มีการอภิปรายอย่างดุเดือด ระหว่างสมาชิก... ติดตามนายกรัฐมนตรี กล่าววิพากษ์วิจารณ์... ถึงการต้อนรับเมื่อวานนี้.
The topic of discussion has showed upประเด็นที่จะพูดได้เริ่มต้นแล้ว
Mary, I can't have this discussion again.แมรี่... ฉันจะไม่พูดเรื่องนี้อีก
Excuse me, darlings. I hate to interrupt this important discussion between all you big stars...ขอโทษที่มาขัดจังหวะดาราใหญ่นะจ๊ะ
In the end what we found in that discussion were all the things they we're worried aboutสุดท้าย สิ่งที่เราค้นพบในการพูดคุยกันก็คือ ทุกเรื่องที่พวกเขาเป็นห่วง
My organization provided the main amicus curiae brief if you allow the patent on this microbe we argued it means that without any congressional guidance or public discussion corporations will own the blueprints of life.องค์กรของผมยื่นสำนวนคำร้องต่อศาลว่า ถ้าศาลยอมให้มีการจดสิทธิบัตรจุลินทรีย์ตัวนี้ หมายความว่าโดยไม่ได้ผ่านสภาคองเกรส
It was a discussion between a U.N. Colonel and an American Embassy official.เป็นเรื่องทาง U.N. กับ เจ้าหน้าที่สถานฑูตอเมริกันเถียงกันอยู่น่ะครับ
Any discussion of this document or its contents will be regarded, at the very least, as an act of sedition if not a willful act of treason.ข้อถกเถียงเกี่ยวกับเอกสารเหล่านี้ หรือตัวเนื้อหาของมัน... ...จะต้องไม่มีใครเผยแพร่เพื่อไปปลุกระดม ฝูงชน... ...ถ้าหากไม่ต้องการถูกมองว่าเป็นกบฎ.
I thought we might end this evening with a discussion of the soul.เราจะจบคืนนี้ด้วยเรื่องของวิญญาณ
I am trying to have a serious discussion with you, Helen.ผมพยายามจะพูดเป็นจริงเป็นจังกับคุณนะ เฮเลน

-discussion- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
研讨会[yán tǎo huì, ㄧㄢˊ ㄊㄠˇ ㄏㄨㄟˋ, 研讨会 / 研討會] discussion forum; seminar
讨论会[tǎo lùn huì, ㄊㄠˇ ㄌㄨㄣˋ ㄏㄨㄟˋ, 讨论会 / 討論會] symposium; discussion forum

-discussion- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インラインディスカッション[, inraindeisukasshon] (n) {comp} inline discussion
オープンディスカッション[, o-pundeisukasshon] (n) open discussion (style of meeting)
グループディスカッション[, guru-pudeisukasshon] (n) group discussion
たたき台;叩き台[たたきだい, tatakidai] (n,adj-no) chopping block; springboard for discussion
に限って[にかぎって, nikagitte] (exp) (particularly) when ... (often in phrases like "the bus just has to be on-time when we are late"); (only) for ...; if we are restricting the discussion to...; in the particular case of; (P)
パネルディスカッション[, panerudeisukasshon] (n) panel discussion
フォーラムディスカッション[, fo-ramudeisukasshon] (n) forum discussion
レスアンカー[, resuanka-] (n) {comp} (See レス) link back to discussion group, bulletin board, etc. posting (wasei
公開討論[こうかいとうろん, koukaitouron] (n) public debate; open discussion
口角泡を飛ばす;口角あわを飛ばす[こうかくあわをとばす, koukakuawawotobasu] (exp,v5s) to engage in a heated discussion
小田原評定[おだわらひょうじょう, odawarahyoujou] (n) fruitless or inconclusive discussion
懇談会[こんだんかい, kondankai] (n) (1) social gathering; informal get-together; (2) colloquium; panel discussion
談話会[だんわかい, danwakai] (n) colloquium; symposium; gathering for discussion
議論沸騰[ぎろんふっとう, gironfuttou] (n,vs) discussion (argument) becoming heated; debate being in a ferment
議題に上す[ぎだいにのぼす, gidaininobosu] (exp,v5s) to bring up for discussion
重要案件[じゅうようあんけん, juuyouanken] (n) important matter (for discussion (deliberations))

-discussion- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อภิปราย[n.] (aphiprāi) EN: discussion FR: débat [m] ; discussion [f]
หัวข้อการสนทนา[n. exp.] (hūakhø kān ) EN: point of discussion ; issue FR: sujet de discussion [m]
การอภิปราย[n.] (kān aphiprā) EN: discussion ; dialogue ; debate FR: discussion [f] ; débat [m] ; dialogue [m]
การอภิปรายแบบคณะ[n. exp.] (kān aphiprā) EN: panel discussion FR:
การอภิปรายเจาะลึก[n. exp.] (kān aphiprā) EN: in-depth discussion FR: discussion approfondie [f]
การอภิปรายคู่ขนาน[n. exp.] (kān aphiprā) EN: parallel discussion FR: discussions parallèles [fpl]
การอภิปรายกลุ่ม[n. exp.] (kān aphiprā) EN: group discussion FR:
การอภิปรายกลุ่มย่อย[n. exp.] (kān aphiprā) EN: focus group discussion (FGD) FR:
การอภิปรายเป็นคณะ[n. exp.] (kān aphiprā) EN: panel discussion FR:
การอภิปรายผู้ชำนาญพิเศษ[n. exp.] (kān aphiprā) EN: panel discussion FR:
การพูดคุย[n.] (kān phūtkhu) EN: discussion FR: discussion [m]
การปรึกษาหารือกัน[n. exp.] (kān preuksā) EN: consultation ; deliberation ; discussion FR:
การสนทนา[n.] (kān sonthan) EN: talk ; conversation ; causerie ; dialogue ; dialog (Am.) FR: conversation [f] ; entretien [m] ; discussion [f] ; dialogue [m] ; causerie [f]
การถกเถียง[n.] (kān thokthī) EN: controversy ; debate FR: discussion [f] ; débat [m]
การโต้เถียง[n.] (kān tōthīen) EN: controversy ; dispute ; disputation ; debate ; argument ; discussion ; exchange FR: discussion [f] ; polémique [f] ; dispute [f] ; débat [m]
กถาวัตถุ[n.] (kathā watth) EN: Points of Controversy (name of the fifth book of the Abhidhamma Piṭaka) ; subject of discussion FR:
กลุ่มอภิปราย[n. exp.] (klum aphipr) EN: discussion group FR: groupe de discussion [m]
กระทู้[n.] (krathū) EN: question ; query ; quizz ; theme ; subject ; topic ; heading ; gist ; subject matter ; point of a discussion FR: question [f] ; sujet [m]
รายการอภิปราย[n. exp.] (rāikān aphi) EN: item for discussion FR: sujet de discussion [m]
สังสรรค์[v.] (sangsan) EN: get together ; mix ; associate ; talk to ; have an informal discussion ; socialize ; meet informally ; converse FR: se réunir ; se retrouver
ธรรมกถา[n.] (thammakathā) EN: ethical discussion ; religious talk ; talk on the Dhamma FR:
ธรรมสากัจฉา[n.] (thammasākat) EN: discussion about the Doctrine ; religious discussion FR:
ธรรมสภา[n.] (thammasaphā) EN: Hall of Truth ; hall for the discussion of the Dhamma ; place for religious meeting FR:
ธรรมีกถา[n. exp.] (tham mī kat) EN: religious talk ; discussion concerning the Doctrine ; Dhamma talk FR:
ธาตุกถา[n.] (thātukathā) EN: discussion with reference to the Elements ; [name of the third book of the Abhidhamma Pitaka] FR:
ถกเถียง[v.] (thokthīeng) EN: dispute ; argue ; discuss ; debate ; be under discussion FR: débattre

-discussion- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diskussionsbeitrag {m}contribution to the discussion
Gruppendiskussion {f}group discussion
Vorbesprechung {f}preliminary discussion
Rundgespräch {n}; Runder-Tisch-Gesprächround-table discussion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -discussion-
Back to top