ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*defaulter*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น defaulter, -defaulter-

*defaulter* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
defaulter (n.) ผู้ไม่เข้าร่วมการแข่งขัน (ทางกีฬา) Syn. obsentee
defaulter (n.) ผู้ไม่มาขึ้นศาล (ทางกฎหมาย) Syn. obsentee
defaulter (n.) ผู้ไม่ยอมชำระหนี้ See also: ผู้ขาดชำระ, ผู้ค้างชำระ Syn. avoider

*defaulter* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
未納者[みのうしゃ, minousha] (n) person in arrears; (tax) defaulter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *defaulter*
Back to top