ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-defaulter-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น defaulter, *defaulter*,

-defaulter- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
未納者[みのうしゃ, minousha] (n) person in arrears; (tax) defaulter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -defaulter-
Back to top