ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*congress*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น congress, -congress-

*congress* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
congress (n.) การพบปะกัน Syn. meeting, joining
congress (n.) การมีเพศสัมพันธ์
congressman (n.) นักการเมือง See also: ผู้เล่นการเมือง Syn. party man, partisan, demagogue
Library of Congress (n.) ห้องสมุดแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาในรัฐวอชิงตัน
English-Thai: HOPE Dictionary
congress(คอง'เกรส) {congressed,congressing,congresses} n. รัฐสภา,สภานิติบัญญัติ,การชุมนุม,การสังวาส. vi. รวมกลุ่ม,ชุมนุม, See also: congressional adj. ดูcongress congressionalist n. ดูcongress, Syn. council,assembly,concourse,
congressman(คอง'กริสเมิน) n. สมาชิก (ชาย) รัฐสภาอเมริกา (โดยเฉพาะของสภาผู้แทน) -pl. congressmen
library of congressn. ห้องสมุดแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาในกรุงวอชิงตัน
English-Thai: Nontri Dictionary
congress(n) ที่ประชุม,รัฐสภา,สภานิติบัญญัติ,สภาคองเกรส
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Congressรัฐสภา (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
congressmanสมาชิกรัฐสภา (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
contempt of Congress; Congress, contempt ofการละเมิดอำนาจรัฐสภา (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Congress of Southeast Asian Librarians การประชุมบรรณารักษ์เอเชียอาคเนย์
Library of Congress Classification Systemระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือของห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
MC (abbr.) คำย่อของ Master of Ceremonies/Medical Corps/Member of Congress
คองเกรส (n.) Congress Syn. พรรคคองเกรส
คองเกรส (n.) congress See also: council, parliament, caucus, senate Syn. รัฐสภา, สภานิติบัญญัติ
พรรคคองเกรส (n.) Congress
รัฐสภา (n.) congress See also: council, parliament, caucus, senate Syn. สภานิติบัญญัติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Give it to a Jew Congressman in another district.มอบให้แก่ชาวยิวสภาคองเกรสในย่านอื่น
He's a Green Beret, Congressional Medal of Honor! Guy's a war hero!เขาเป็นคนที่ กรินเบเร รัฐสภาเหรียญเกียรติยศ คนคือวีรบุรุษสงคราม!
I'm gonna get that son of a bitch... and I'm gonna pin that Congressional Medal of Honor to his liver!ผมจะได้รับลูกหมานั้น และผมจะไห้รัฐสภาเหรียญเกียรติยศไปที่ตับของเขา
"Here lies John Rambo, winner of the Congressional Medal of Honor.ที่นี่ จอห์น แรมโบ้ ผู้ชนะของรัฐสภาเหรียญเกียรติยศอยู่
Mr. Gandhi, I'd like you to meet Mr. Jinnah, our joint host member of congress and leader of the Muslim League.คุณคานธี ขอแนะนำให้รู้จัก คุณจินนาห์ ผู้ร่วมจัดงาน และผู้นำชาวมุสลิม
And our first act should be to convene a congress party convention and demand independence.งานชิ้นแรกของเราน่าจะเป็น จัดประชุมพรรคชาตินิยม และเรียกร้องการเป็นเอกราช
This congress tells the world it represents India.สภาแห่งนี้บอกโลกว่า เป็นตัวแทนของอินเดีย
I think if we all worked to publicize it all of congress every avenue we know....ถ้าเราช่วยกันกระจายข่าว สภาทั้งสภา ทุกๆ ทางที่เราใช้ได้.
Jinnah Patel all of congress has called for the end of noncooperation.จินนาห์ พาเต็ล และทุกพรรคตกลงยุติ การไม่ให้ความร่วมมือ
Nehru, Patel most congress officials are in jail. And their wives and children.และ จนท.พรรคอยู่ในคุกหมด รวมทั้งภรรยาและลูกๆ
Mr. Gandhi, the sole Indian Congress Party delegate is staying at Kingsley Hall in London's East End for the duration of the talks.คานธี ตัวแทนคนเดียว ของพรรคชาตินิยมอินเดีย จะพักที่คิงสลีย์ฮอลล์ในลอนดอน ระหว่างที่ร่วมประชุม
They're holding Gandhi and congress politicians there.ใช้เป็นที่กักขังคานธีและ ผู้นำทางการเมืองทั้งหมด

*congress* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中共九大[zhōng gòng jiǔ dà, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧㄡˇ ㄉㄚˋ, 中共九大] Chinese Communist Party 9th congress in 1969
印度国大党[Yìn dù Guó dà dǎng, ˋ ㄉㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄚˋ ㄉㄤˇ, 印度国大党 / 印度國大黨] Indian Congress party
国大党[Guó dà dǎng, ㄍㄨㄛˊ ㄉㄚˋ ㄉㄤˇ, 国大党 / 國大黨] Indian Congress party
国会议员[guó huì yì yuán, ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄩㄢˊ, 国会议员 / 國會議員] member of congress; congressman
全国人大会议[quán guó rén dà huì yì, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, 全国人大会议 / 全國人大會議] National People's Congress (NPC)
全国大会党[Quán guó Dà huì dǎng, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ ㄉㄤˇ, 全国大会党 / 全國大會黨] National Congress Party (Sudan)
两会[Liǎng huì, ㄌㄧㄤˇ ㄏㄨㄟˋ, 两会 / 兩會] National People's Congress and Chinese People's Political Consultative Congress
国会[guó huì, ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄟˋ, 国会 / 國會] parliament; Congress; diet
中国人大[Zhōng guó rén dà, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄉㄚˋ, 中国人大 / 中國人大] China National People's Congress
人民代表[rén mín dài biǎo, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, 人民代表] deputy to People's Congress
全国人民代表大会[quán guó rén mín dài biǎo dà huì, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ, 全国人民代表大会 / 全國人民代表大會] National People's Congress
常务委员会[cháng wù wěi yuán huì, ㄔㄤˊ ˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, 常务委员会 / 常務委員會] standing committee (e.g. of National People's Congress)

*congress* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アフリカ民族会議[アフリカみんぞくかいぎ, afurika minzokukaigi] (n) African National Congress; ANC
アメリカ連邦議会[アメリカれんぽうぎかい, amerika renpougikai] (n) US Congress
オリンピックコングレス;オリンピック・コングレス[, orinpikkukonguresu ; orinpikku . konguresu] (n) Olympic Congress
コングレス[, konguresu] (n) congress
コングレスブーツ[, konguresubu-tsu] (n) congress gaiters
代議士[だいぎし, daigishi] (n) parliamentarian; member of a congress; (P)
会議[かいぎ, kaigi] (n,vs,adj-no) meeting; conference; session; assembly; council; convention; congress; (P)
国会図書館[こっかいとしょかん, kokkaitoshokan] (n) (See 国立国会図書館) National Diet Library; Library of Congress
国会議事堂[こっかいぎじどう, kokkaigijidou] (n) national parliament or congress building (e.g. National Diet (Japan), Capitol Hill (US), Houses of Parliament (UK), etc.); (P)
議事[ぎじ, giji] (n) proceedings (e.g. parliament, congress); business (of the day); (P)
議会下院[ぎかいかいん, gikaikain] (n) (See 議会上院) lower house (parliament, congress, diet)
議員[ぎいん, giin] (n) member of the Diet, congress or parliament; (P)
議院[ぎいん, giin] (n) congress or parliament; (P)
開院[かいいん, kaiin] (n,vs) opening congress; hospital opening
院外[いんがい, ingai] (n,adj-no) non-parliamentary; outside congress

*congress* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การชุมนุม[n.] (kān chumnum) EN: assembly ; rally ; meeting ; congress ; gathering FR: assemblée [f] ; réunion [f] ; rassemblement [f] ; concentration [f] ; meeting [m]
การประชุม[n.] (kān prachum) EN: meeting ; conference ; session ; convention ; assembly ; congress ; rally ; sitting FR: réunion [f] ; assemblée [f] ; conférence [f] ; meeting [m] ; session [f] ; forum [m] ; sommet [m] ; rassemblement [m] ; convention [f] ; comices [mpl] (hist.)
การประชุมเป็นทางการ[n. exp.] (kān prachum) EN: congress FR:
การประชุมสภา[n. exp.] (kān prachum) EN: congress FR:
คณะมนตรี[n.] (khanamontrī) EN: council ; congress FR:
คณะมนตรีบริหาร[n. exp.] (khanamontrī) EN: executive congress FR:
คองเกรส[n.] (khøngkrēt) EN: Congress FR:
นักการเมือง[n.] (nakkānmeūan) EN: politician ; statesman ; congressman FR: homme politique [m] ; femme politique [f] ; politicien [m] ; politicienne [f] ; politique [m]
ผู้แทนราษฎร[n.] (phūthaēn rā) EN: assemblyman ; member of parliament ; congressman ; representative (of the people) ; elected representative FR: député [m]
รัฐสภา[n.] (ratthasaphā) EN: parliament ; congress FR: parlement [m] ; congrès [m]
สมัยประชุม[n.] (samaiprachu) EN: session ; session of congress ; session of parliament FR: session [f] ; séance [f] ; session parlementaire [f]
สันนิบาต[n.] (sannibāt) EN: assembly ; league ; congress ; meeting FR: ligue [f] ; association [f]
สภา[n.] (saphā) EN: council ; assembly ; board ; chamber ; house ; parliament ; congress ; forum FR: conseil [m] ; assemblée [f] ; chambre [f] ; congrès [m] ; parlement [m] ; comité [m] ; forum [m]
ที่ประชุม[n.] (thī prachum) EN: conference ; meeting ; convention ; assembly ; congress ; convention ; colloquium ; council ; parley ; interchange FR: assemblée [f]

*congress* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kirchentag {m}church congress
Kongressteilnehmer {m}member of a congress
Parteitag {m}party congress
Kongresshalle {f}congress hall

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *congress*
Back to top